Halfjaarbericht 2005 Nederlandse Spoorwegen

Utrecht – Klantoordeel stijgt licht; kostenreductie succesvol
– Reizigersgroei zet door
– Klantoordeel stijgt licht ondanks toename van verstoringen
– Financieel resultaat verdubbeld; investeringsniveau hoog
– Operationele kwaliteit voor verbetering vatbaar

De groei van het vertrouwen van reizigers in NS en in het reizen per trein heeft zich in het eerste halfjaar van 2005 voortgezet. Dit vertaalt zich in een verdere groei van het aantal reizigerskilometers. Mede door acties rond bijvoorbeeld de NS Lente-toer en het Voordeel-urenabonnement, is de verkoop van treinkaartjes en abonnementen gestegen. Het bedrijfsresultaat van NS is over het eerste halfjaar meer dan verdubbeld, vooral als gevolg van hogere vervoersomzet en kostenreductie in Nederland. De klantwaardering is verbeterd op belangrijke onderdelen als op tijd rijden, informatie bij vertragingen en sociale veiligheid.

NS heeft in de eerste helft van dit jaar een bedrijfsresultaat behaald van € 141 miljoen ten opzichte van € 56 miljoen in het eerste halfjaar van 2004. Het nettoresultaat is meer dan verdubbeld tot € 112 miljoen (€ 47 miljoen in het eerste halfjaar van 2004). In het segment reizigersvervoer steeg het bedrijfsresultaat van € 21 miljoen tot € 75 miljoen. Het totaal geïnvesteerd vermogen in dit segment bedraagt € 2,2 miljard en ook in de komende jaren worden honderden miljoenen geïnvesteerd in nieuwe treinen en renovatie van bestaande treinen. Investeringen die moeten worden terugverdiend. Een verdere stijging van het bedrijfsresultaat van het reizigersvervoer is noodzakelijk om ook in de toekomst in nieuwe treinen te kunnen blijven investeren, de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de dienstverlening te kunnen blijven verbeteren. Kosten-beheersing blijft daarom de komende jaren noodzakelijk.

Kwaliteit dienstverlening
NS prijst zich gelukkig dat de prestaties en de waardering van reizigers zich weer bevinden op het hoge niveau van begin 2000; het jaar waarin de prestaties terugliepen. Zorgelijk is dat juist nu NS de dienstverlening weer op orde heeft, de invloed van storingen onder meer in de railinfrastructuur toeneemt. In het licht van de grote hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden die ook de komende periode nog noodzakelijkerwijs aan het spoor verricht moeten worden, maakt NS zich hierover grote zorgen. Met ProRail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt constructief gesproken over oplossingen.

Op belangrijke onderdelen als op tijd rijden, informatie bij vertragingen en sociale veiligheid is de klantwaardering wederom gunstiger geworden. De beschikbaarheid van een zitplaats blijft hoog scoren: daarvoor geeft 76% NS een ruime voldoende. NS zet de inspanningen onverminderd voort om de verschillende aspecten van klanttevredenheid nog verder te verbeteren.

Ontwikkeling opbrengsten en resultaat
De totale opbrengsten van NS zijn met € 282 miljoen (21%) gestegen tot € 1.626 (eerste halfjaar 2004 € 1.344 miljoen). Deze stijging doet zich voor een deel voor bij het binnenlands reizigers-vervoer als gevolg van een toename van de reizigersomvang en de tariefstijging per 1 januari 2005. Ook de eind vorig jaar verworven vervoersconcessie van Northern Rail (Engeland) draagt aanmerkelijk bij in de omzet. Ook de Strukton Groep laat een flinke omzetstijging zien.

De totale bedrijfslasten van NS zijn als gevolg van het kostenreductieprogramma AIDA en een hoger kostenbewustzijn slechts beperkt toegenomen ten opzichte van het vergelijkbare activiteitenniveau van vorig jaar. Tegenover de verdere toename van de Nederlandse infraheffing met € 15 miljoen in het eerste halfjaar 2005 zijn de overige bedrijfslasten door een hogere productiviteit en bezuinigingen gestabiliseerd of gedaald. Daarentegen leidt de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten met de exploitatie van Northern Rail en de forse omzetstijging van Strukton Groep tot een daarmee samenhangend kostenniveau dat 17% hoger ligt dan vorig jaar. Hierdoor stijgen de totale bedrijfslasten van NS van € 1.288 miljoen in het eerste halfjaar 2004 tot
€ 1.485 miljoen in het eerste halfjaar 2005.

Het saldo van rentebaten en rentelasten komt € 4 miljoen gunstiger uit op € 18 miljoen. Na aftrek van de belasting wordt een nettoresultaat van € 112 miljoen behaald. Het nettoresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2004 (€ 47 miljoen) meer dan verdubbeld. De vennootschaps-belasting is in 2005 met € 47 miljoen dan ook dienovereenkomstig fors hoger dan in 2004 (€ 23 miljoen).

In het eerste halfjaar van 2005 is € 140 miljoen geïnvesteerd. Een belangrijk deel van de investeringen is bestemd voor de verdere vernieuwing van het treinenpark voor onze reizigers. De ingebruikname van 378 nieuwe intercitydubbeldekkers is afgerond.
Belangrijkste ontwikkelingen

In 2005 houdt de NS-directie onverminderd vast aan het succesvolle in 2002 geïntroduceerde beleid service omhoog, kosten omlaag. NS wil reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations. De sturing van de onderneming blijft gericht op vijf hoofddoelstellingen:
– op tijd rijden
– informatie verstrekken en service verlenen
– bijdragen aan de sociale veiligheid
– voldoende vervoerscapaciteit creëren
– zorgen voor schone treinen en stations

Na zorgvuldig en langdurig overleg heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op 19 april jl. de concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet tot 2015 aan NS verleend. In het bijbehorende eerste vervoerplan heeft NS ambitieuze en hogere doelstellingen voor dit jaar vastgelegd. De realisatie over de eerste zes maanden laat op een aantal doelstellingen een stabilisatie zien en NS verwacht dat extra inspanning van alle partijen vereist is om de doelstellingen te halen. NS is in gesprek met spoorbeheerder ProRail en het Ministerie om te zoeken naar verbeteringen en in dat verband te nemen maatregelen.

Conform de Wet Personenvervoer zijn recentelijk veertien contracten voor regionale treindiensten door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat omgezet in concessies. De concessies hebben een bepaalde looptijd. De regionale overheden zullen de bevoegdheden voor een aantal treindiensten van het Ministerie overnemen en openbare aanbestedingen voor het reizigers-vervoer verzorgen. Met het vastleggen van de looptijd is duidelijkheid geschapen over de periode waarin NS het reizigersvervoer op deze regionale lijnen verzorgt.

Naast Merseyrail exploiteert NS-dochter NedRailways sinds december 2004 samen met partner Serco in Engeland ook de concessie van Northern Rail. De contractsduur is 8 ¾ jaar. Northern bestrijkt het gebied tussen Liverpool, Manchester, Sheffield en Leeds in het zuiden en Newcastle en Carlisle in het noorden. De concessie omvat 475 stations en een omvangrijk spoornet waarover met 265 treinen jaarlijks 60 miljoen reizigers worden vervoerd. De concessie bestaat uit zowel stadsgewestelijk als regionaal vervoer. Beide Engelse concessies dragen nu volledig bij aan de opbrengst van het reizigersvervoer.

In het eerste halfjaar van 2005 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor een eerste praktijkproef met de OV-chipkaart en toegangspoortjes op stations langs de Hoekse Lijn. De verwachting is nu dat reizigers op deze lijn eind 2005 kunnen gaan reizen met de chipkaart. Dit betekent een eerste zichtbare kennismaking met het nieuwe landelijke vervoerbewijs bij NS. Met de OV-chipkaart kan de reiziger in de toekomst in het hele openbaar vervoer met één kaart terecht.

De volledige tekst van dit bericht kunt u vinden op www.ns.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen