Provincie stemt in met OTB N31 Zurich – Harlingen

Leeuwarden РHet college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het Ontwerp Trac̩besluit (OTB) voor de verdubbeling van de N31 tussen Zurich en Harlingen. Eind februari 2005 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het Trac̩besluit ondertekend en vrijgegeven voor inspraak.

GS konden een positief oordeel vellen over het Ontwerp Tracébesluit voor de N31, aangezien de minister bijna alle punten uit het advies van de provincie Fryslân en de gemeenten Wûnseradiel en Harlingen over de Trajectnota/MER uit 2003 overgenomen heeft. Gedeputeerde T. Baas voegt daar aan toe: “Ik heb waardering voor de wijze waarop Rijkswaterstaat het Ontwerp Tracébesluit heeft voorbereid. Zowel met direct omwonenden, belangenorganisaties als de regionale overheden is steeds op een open en prettige wijze gecommuniceerd. Hoewel er een kleine vertraging is opgelopen bij de totstandkoming, ben ik ook tevreden over het tempo. Nog steeds verwacht Rijkswaterstaat in de tweede helft van 2006 met de uitvoering te kunnen starten. Dat is een positieve boodschap voor de regio.”

In het Ontwerp wordt uitgegaan van een vierbaans autoweg, een viaduct en een bushalte bij Zurich, een voetgangersbrug ter hoogte van ’t Strand, natuurcompensatie bij het Hegewiersterfjild en de volgens de gemeente Wûnseradiel noodzakelijke aanvullende maatregelen voor het lokale wegennet. Er zijn tijdens de inspraakperiode van 22 maart tot 17 mei 2005 geen bezwaren tegen het OTB ingediend bij Rijkswaterstaat, maar wel enige reacties die betrekking hebben op planschade of specifieke details.

Financiering
De meerkosten voor de verdubbeling van het wegvak worden zoals afgesproken door de provincie betaald. De totale bijdrage van € 3,17 miljoen van de provincie aan de N31 Zurich – Harlingen valt flink lager uit dan de oorspronkelijk in 2003 berekende € 5,3 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland