2004 voor Tauw Group jaar van herstel

Deventer – Het bedrijfsresultaat over 2004 is gelijk aan het niveau van 2002. De meeste bedrijfsonderdelen, waaronder Tauw bv, lieten een goede winstgevendheid zien. Alleen de activiteiten in Frankrijk en België waren verliesgevend. Tauw kijkt terug op een jaar waarin de verscherpte aandacht voor onze eigen organisatie direct een goed resultaat opleverde. Niet alleen financieel maar ook op het gebied van klant- en marktgerichtheid. Daarnaast was het een jaar waarin, sterker dan voorheen, Nederland geconfronteerd werd met de strikte doorwerking van Europese regelgeving. Onze visie hierop hebben wij in dit jaarverslag weergegeven in een essay. Hoewel het herstel van de economie niet echt doorzet, heeft Tauw in de eerste helft van 2005 een behoorlijke prestatie geleverd. De verwachting is dat dit zo zal blijven.

Kerncijfers over 2004
De bedrijfsopbrengsten namen licht af: van € 88,5 miljoen in 2003 tot € 87,1 miljoen in 2004. In de bedrijfsopbrengsten zijn projectkosten van derden ter grootte van € 10,2 miljoen begrepen, waarmee de toegevoegde waarde 3% lager uitkomt op € 76,9 miljoen (2003: € 79,4 miljoen). De daling van de bedrijfsopbrengsten werd veroorzaakt door het faillissement van Ingenieursbureau van Steenis bv. Daarvoor gecorrigeerd namen de bedrijfsopbrengsten licht toe met € 1,2 miljoen. In 2004 werd, evenals in 2003, van de totale bedrijfsopbrengsten 74% gerealiseerd in projecten in Nederland. Het bedrijfsresultaat over 2004 komt, voor financiële baten en lasten en belastingen, uit op € 3,6 miljoen (2003: € 0,9 miljoen). Over 2004 werd een netto winst gerealiseerd van € 1,2 miljoen (2003: € 0,1 miljoen verlies). In 2004 vond een herschikking van de financiering van de groep door banken plaats voor een bedrag van € 8,5 miljoen. De afschrijvingslast op immateriële en materiële vaste activa liep terug van € 3,1 miljoen in 2003 tot ruim € 2,6 miljoen in 2004. Dit wordt met name veroorzaakt doordat IT-middelen in toenemende mate in een leaseconstructie worden gebracht. De cash flow nam ten opzichte van het voorgaande jaar toe en bedroeg € 3,8 miljoen (2003: € 3,0 miljoen). De omloopsnelheid (bedrijfsopbrengsten gedeeld door balanstotaal) nam af van 1,99 (2003) tot 1,87. Het balanstotaal nam toe van € 45,0 miljoen tot € 46,5 miljoen. Belangrijkste oorzaak daarvan was de toename van de post handelsdebiteuren. De som van voorraden en handelsdebiteuren steeg tot 26,2% van de bedrijfsopbrengsten, hetgeen boven de doelstelling van 25% ligt. Het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal nam verder toe van 35% naar 37%. Tauw beschikt daarmee over een sterke solvabiliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep