Inspraak Ruimte voor de Rivier van start

Den Haag – Vandaag wordt in Zwolle het startschot gegeven voor de eerste van een serie van elf inspraakbijeenkomsten over de Planologische Kernbeslissing (deel 1) en het Milieueffectrapport Ruimte voor de Rivier. De inspraakronde duurt tot en met 23 augustus 2005.

Met het project Ruimte voor de Rivier wil het kabinet de veiligheid van het rivierengebied verhogen door de afvoercapaciteit van de rivieren te verruimen. Tegelijkertijd wordt een impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

In het stroomgebied van de Rijn en een deel van de Maas worden diverse maatregelen uitgevoerd om het water meer ruimte te geven. Het gaat hierbij onder meer om dijkverleggingen, het afgraven van uiterwaarden, het verwijderen van obstakels en het verlagen van kribben. Door dergelijke maatregelen kan de rivier in tijden van hoogwater meer water afvoeren. In enkele gevallen is het onvermijdelijk dat een beperkt aantal woningen en bedrijven plaatsmaakt. In de Overdiepse polder kunnen ook enkele woningen op terpen worden geplaatst.

Gedurende de inspraakperiode liggen de plannen in het gehele rivierengebied ter inzage, ondermeer bij provincie- en gemeentehuizen en de grotere bibliotheken. Belangstellenden kunnen ook een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat (
www.inspraakvenw.nl).

Meer informatie over het project Ruimte voor de Rivier en de inspraakronde vindt u op: www.ruimtevoorderivier.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat