Holland Railconsult: resultaten 2004 redelijk

Utrecht – Holland Railconsult Holding behaalde in 2004 een alleszins redelijk resultaat. Met een omzet van 134 miljoen euro, een lichte daling ten opzichte van 2004, werd een jaarresultaat van 3 miljoen euro gerealiseerd. Dit komt neer op een rendementspercentage van 2,2%. De resultaten uit internationale activiteiten zijn enigszins achtergebleven bij de verwachting. De tegenvallende resultaten in het buitenland werden echter ruimschoots gecompenseerd door de meevallende omzet op de thuismarkt. Zo vroeg de deelname aan de grote projecten HSL-Zuid en Betuweroute aanzienlijk meer capaciteit dan aanvankelijk was begroot.

Holland Railconsult Holding is een onafhankelijk, specialistisch advies- en ingenieursbureau dat bezig is zich te ontwikkelen tot een Europees bureau. In Nederland is het bedrijf marktleider. In het buitenland ontwikkelt het zich tot een specialist en niche player met de focus op het ontwerp en de realisatie van infrastructuur voor openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2004 is de Holland Railconsult Holdingsstructuur van start gegaan. Onder deze holding ressorteren Holland Railconsult B.V., waarin de Nederlandse activiteiten zijn ondergebracht, en Holland Railconsult International, waarin de buitenlandse activiteiten onder de naam Movares zijn samengebracht.

Ontwikkelingen in 2004
Reagerend op de teruglopende investeringen in grote projecten en het ongunstige economische klimaat werd de personeelsformatie in 2004 nog verder teruggebracht van 1526 naar 1420 fte’s (inclusief inhuur). Dit kon voornamelijk gerealiseerd worden door het percentage inhuurpersoneel verder te reduceren en tijdelijke contracten niet te verlengen. De verwachting is dat het personeelsbestand ook in 2005 nog iets zal dalen. Tegelijkertijd wordt de nadruk gelegd op meer initiatieven en innovaties vanuit het bedrijf. Deze worden gecoördineerd vanuit de nieuwgevormde afdeling Kennis & Innovatie.

Markt en politiek
Reagerend op de bedrijfsresultaten, stelt bestuursvoorzitter ir. J.W. Jol: ‘De huidige grote projecten, HSL-Zuid en Betuweroute, lopen geleidelijk af. De omzetdaling die hieruit voortvloeit, zal zich naar verwachting in 2005 voortzetten. Daar staat tegenover dat Holland Railconsult in verschillende marktsegmenten reële groeikansen heeft.
De komende jaren zal naar verwachting het aandeel van beheer en onderhoud en asset management toenemen ten koste van het aandeel in de nieuwbouwprojecten. Jol: ‘De verwachting is dat een aantrekkende economie ook positieve gevolgen zal hebben voor de infrastructuurmarkt. In onze visie blijven nieuwe infrastructurele projecten onontbeerlijk om de economische groei en de daarmee verbonden mobiliteitsvraag in ons land veilig te stellen.’

Perspectieven in Nederland en in Europa
Scopeverbreding, scopeverdieping, innovatie en Europese expansie staan de komende jaren hoog op de agenda. Naar verwachting zal op de thuismarkt in 2006 weer autonome groei optreden. De scopeverbreding die Holland Railconsult nastreeft, uit zich op meerdere terreinen. Zo profileert het bedrijf zich steeds vaker op het terrein van beleidsadvies, project- en procesmanagement. Scopeverbreding betekent ook dat expertise ingezet wordt in andere markten, zoals de energiemarkt. Ook geografische verbreding, zoals het betreden van nieuwe markten in andere landen, wordt actief nagestreefd. Daarnaast biedt ook scopeverdieping mogelijkheden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een andere rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ir. J.W. Jol: ‘In onze visie zouden ingenieursbureaus vaker een risicodragende partij kunnen zijn voor werkzaamheden die tot hun core business behoren. Ook bij design- & constructprojecten kunnen ingenieursbureaus in de toekomst vaker als hoofdopdrachtnemer optreden.’

Buitenland: Movares
De internationale activiteiten van de Holland Railconsult Holding zijn ondergebracht in Movares. De vooruitzichten in het buitenland zijn gunstig. In Frankrijk en Portugal leiden opdrachten met goede samenwerkingspartners tot een duidelijke presentie in de lokale markten. In beide landen is Movares actief betrokken bij het realiseren van hogesnelheidslijnen. In Frankrijk is dat bijvoorbeeld de Ligne Grande Vitesse Rhin-Rhône. Hierbij wordt samengewerkt met de Franse partner Setec aan het traject Dijon-Mulhouse, een stuk van ruim 140 km nieuw dubbelspoor met aanpassingen. De vestiging in Duitsland richt zich voornamelijk op beveiligingsadviezen en adviezen op het gebied van assesments en certificering. Verdere buitenlandse projecten zijn onder meer uitgevoerd in Slowakije, Polen en Slovenië. Het feit dat we in verschillende landen goed lopende vestigingen en interessante projecten hebben, legt een goede basis voor verdere gezonde groei in het buitenland.

Het jaarverslag van de Holland Railconsult Holding is aan te vragen via: info@hollandrailconsult.nl

Profiel Holland Railconsult
Holland Railconsult richt zich als advies- en ingenieursbureau op het genereren van oplossingen voor de capaciteits-, veiligheids- en milieu- en inpassingsvraagstukken voor een van de drukstbereden spoorwegnetten ter wereld. Vanuit dit perspectief helpen wij onze klanten in binnen- en buitenland in de spoorwereld, maar ook daarbuiten, met advies, innovatieve ontwerpen en realisatie van projecten op het gebied van infrastructuur en vervoersystemen. Onze medewerkers geven vanuit een maatschappelijke betrokkenheid op professionele en ondernemende wijze vorm aan bereikbaarheid. Holland Railconsult heeft 1300 medewerkers in dienst en heeft vestigingen in Nederland (5), Portugal, Duitsland en Polen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Holland Railconsult BV