Winstherstel voor Dura Vermeer in 2004

Zoetermeer – Dura Vermeer Groep heeft over 2004 een nettowinst behaald van € 5,1 miljoen na een verlies van € 5,8 miljoen in 2003. Het resultaat werd in beide jaren nadelig beïnvloed door voorzieningen voor boetes van de NMa en overige claims en voor reorganisatiekosten van in totaal € 18,2 miljoen in 2003 en € 9,6 miljoen in 2004. Zonder deze bijzondere lasten nam het resultaat in 2004 toe met ruim 17% tot € 14,6 miljoen ( 2003: € 12,4 miljoen). De bedrijfsopbrengsten stegen licht tot € 970 miljoen (2003: € 962 miljoen). De verbetering van het resultaat wordt verklaard door een verdere stijging van het resultaat van de divisie Bouw en Vastgoed en een licht herstel van de divisie Infra. Voor het komende jaar gaat Dura Vermeer uit van gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten en een verdere verbetering van zowel bedrijfsresultaat als nettoresultaat. De vermogenspositie van de onderneming is onverminderd goed.

Met name de voorziening voor reeds opgelegde en nog te verwachten boetes van de NMa, de bijdrage aan de collectieve regeling en mogelijke andere claims en boetes ter grootte van totaal ruim € 20 miljoen hebben de resultaten over 2003 en 2004 aanzienlijk negatief beïnvloed en beperkt de onderneming in haar groeimogelijkheden. Desondanks kijkt Dura Vermeer terug op een jaar waarin de onderneming haar marktpositie wist te consolideren en de in 2003 in gang gezette reorganisatie haar vruchten begon af te werpen. De effecten hiervan zullen in 2005, het jaar waarin Dura Vermeer gedenkt dat de 25-jarige J. Dura zich honderdvijftig jaar geleden als zelfstandige bouwondernemer in Rotterdam vestigde en daarmee het fundament legde voor de huidige onderneming, goed zichtbaar zijn.

Divisie Bouw en Vastgoed
Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed ondervond gedurende het verslagjaar in bepaalde regio’s hinder van de stagnatie in de start van woningbouwprojecten en van de teruggelopen vraag naar kantoor- en andere bedrijfsruimten. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed namen om die reden in 2004 met 3,8% af tot € 535 miljoen (2003: € 556 miljoen). De EBITDA vóór bijzondere lasten nam echter toe van € 18,6 miljoen in 2003 tot € 19,9 miljoen in 2004. Binnen de divisie is het afgelopen jaar verder gewerkt aan de risico-analyse van aan te nemen projecten en een beter productiemanagement. Hierdoor was er meer aandacht voor de kwaliteit van bouwen en betere beheersing van het bouwproces en konden faalkosten sterk worden verminderd. Voor 2005 zal de nadruk van de divisie komen te liggen op een verdere verdieping van de relatie met de opdrachtgever om gezamenlijk naar adequate oplossingen te zoeken.

Divisie Infra
Dura Vermeer Divisie Infra is, na de reorganisatie in 2003, in afgeslankte vorm en met hernieuwd elan gestart. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2004 met 8% gestegen tot € 418 miljoen ten opzichte van € 388 miljoen in 2003. De EBITDA vóór bijzondere lasten nam weliswaar af van € 3,8 miljoen in 2003 tot € 1,9 miljoen in 2004 maar het nettoresultaat verbeterde licht. Het beperkte herstel wordt mede verklaard doordat projecten tegen lage prijzen zijn aangenomen om een minimale capaciteit in stand te houden. Over de hele linie zijn in het verslagjaar maatregelen genomen om de algemene kosten van de divisie terug te brengen. Voor het komende jaar richt de divisie zich op verdere efficiency-verbetering binnen de uitvoeringsorganisatie. Verder gaat de aandacht uit naar integrale samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen en het intensiveren van de onderlinge communicatie.

Cluster Advies en Diensten
De bedrijfsopbrengsten van advies- en ingenieursbureau Advin daalden in het verslagjaar ten opzichte van 2003, terwijl het resultaat licht verbeterde. Het prijsniveau op deze markt is van dien aard dat veel projecten voor te lage prijzen worden aangenomen. De bedrijfsopbrengsten en het resultaat van Dura Vermeer Parkmanagement bleven in het verslagjaar achter bij de doelstellingen. Het bedrijfsonderdeel ondervond hinder van gemeentelijke bezuinigingen en een lager tempo van kaveluitgiften op nieuwe bedrijventerreinen. Zowel Advin als Dura Vermeer Parkmanagement verwachten voor het komende jaar verbetering.

Boetebesluit inzake mededingsovertredingen
Deelname aan de collectieve regeling van de NMa om overtredingen van de mededingingsregels bij aanbestedingen van GWW-werken versneld af te wikkelen heeft in maart 2005 voor Dura Vermeer geresulteerd in nieuwe boetes van in totaal € 5,4 miljoen. Deze boetes komen bovenop een tweetal boetes die de onderneming eind 2003 te samen met andere bouwbedrijven van de NMa reeds kreeg opgelegd. Daarnaast verwacht Dura Vermeer in de loop van 2005 in het kader van de collectieve regeling nog boetes voor overtredingen van de mededingingsregels betreffende woning- en utiliteitsbouw en overige sectoren. In totaal is in de jaarrekening 2004 een voorziening getroffen voor NMa-boetes en claims van ruim € 20 miljoen, waarvan € 8,7 miljoen ten laste van het resultaat over 2004.

Verwachtingen 2005
Dura Vermeer werkt aan de versterking van haar positie in een veranderende markt. Om dit te bereiken concentreert zij zich verder op de kernactiviteiten, het terugdringen van de algemene kosten en het voorkomen van onderbezetting. Daarnaast gaat de aandacht uit naar een verhoging van het kostenbewustzijn, het sturen op meer interne samenwerking en een accentuering van de klantrelatie. De onderneming verwacht in 2005 de procedures met de NMa inzake overtreding van de mededingingsregels definitief af te kunnen sluiten. Mede door de getroffen voorzieningen voor de boetes van de NMa verwacht Dura Vermeer voor 2005 een verbetering van het netto-resultaat.

Financieel jaarverslag 2004 downloaden
U kunt het financieel jaarverslag 2004 van Dura Vermeer downloaden van www.duravermeer.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV