Jaarcijfers VolkerWessels over 2004

Rotterdam – Kernpunten:

 • Resultaat voor interest en belastingen neemt beperkt toe tot € 109,5 miljoen (2003: € 108,7 miljoen);
 • Nettowinst blijft vrijwel gelijk op € 62,1 miljoen (2003: € 61,9 miljoen);
 • Nettowinst is na aftrek van € 23,4 miljoen voorziening voor mededingingsboetes (2003: € 19,4 miljoen);
 • Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 1,02 per aandeel in contanten (2003: € 0,97);
 • De orderportefeuille ultimo 2004 neemt belangrijk toe tot € 4.185 miljoen (2003: € 3.412);
 • Voor 2005 wordt een operationeel resultaat verwacht tenminste gelijk aan het operationele resultaat over 2004.

Hoewel er in Nederland sprake was van moeilijke marktomstandigheden en een laag prijsniveau en bovendien in Duitsland nog geen herstel van de resultaten kon worden
gerealiseerd, heeft VolkerWessels een resultaat behaald conform de eerder uitgesproken verwachtingen. De bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen tot € 3.865 miljoen (2003: € 3.483 miljoen) en het resultaat voor interest en belastingen bedraagt € 110 miljoen (2003: € 109 miljoen) met een gelijkblijvende nettowinst van € 62 miljoen. Dit resultaat is na aftrek van een voorziening voor mededingingsboetes ter grootte van € 23,4 miljoen (2003: € 19,4 miljoen). Deze voorziening is onder andere berekend op basis van de uitgangspunten zoals door de NMa geformuleerd in de versnelde procedure ten behoeve van de gww-sector.

Het verslagjaar 2004 is voor VolkerWessels een bijzonder jaar geweest. Veel aandacht is besteed aan veranderende marktomstandigheden en de wijze waarop hierop kan worden ingespeeld. Er is een belangrijke voortgang gemaakt met het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsconcepten en het efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering. Het op een verantwoorde wijze afhandelen van de boetes die voortvloeien uit de zogenoemde bouwaffaire beheerste nog een groot deel van de agenda in 2004. De door de NMa geïnitieerde, versnelde procedure heeft ertoe geleid dat nu voldoende inzicht bestaat in de omvang en wijze van afhandeling van de boetes. Het jaar 2004 is tevens een jaar geweest waarin bij een aantal ondernemingen, ten gevolge van een verminderd werkaanbod, capaciteitsaanpassingen hebben plaatsgevonden. Het concern heeft van enige honderden medewerkers afscheid moeten nemen.

Acquisities
In 2004/2005 afgeronde acquisities zijn:

 • Fitzpatrick Plc
  Fitzpatrick is voornamelijk actief op de werkterreinen van snelwegonderhoud, betonbouw, utiliteitsbouw en facility management in Zuid- en Zuid-Oost Engeland. De onderneming vormt een welkome versterking van de positie die VolkerWessels in het Verenigd Koninkrijk inneemt;
 • Ciris Electronic Systems nv
  Ciris is een Belgische onderneming gespecialiseerd in verkeersinstallaties. Met deze
  acquisitie door Vialis (een VolkerWessels onderneming) wordt een belangrijke positie
  ingenomen op de Belgische markt op het gebied van verkeersregelinstallaties;
 • Gabriel Contractors Limited
  In januari 2005 is de acquisitie afgerond van Gabriel Contractors, een onderneming die actief is op basis van meerjarige onderhoudscontracten op het gebied van infrastructuuronderhoud in Londen en Zuid-Oost Engeland. Met deze acquisitie wordt
  de positie van VolkerWessels in Londen en het Verenigd Koninkrijk verder versterkt. De resultaten van Gabriel worden vanaf 2005 in de consolidatie betrokken.
 • Vooruitzichten
  Voor het komende jaar is VolkerWessels voorzichtig optimistisch gestemd. Vanuit een
  gezonde financiële positie zal verder gewerkt worden aan uitbreiding van bestaande
  marktaandelen en zal gestreefd worden naar verdere diversificatie. Ondanks de onzekere marktomstandigheden in de belangrijkste markten in Nederland en Duitsland verwacht VolkerWessels in 2005 een operationeel resultaat te behalen tenminste gelijk aan het operationele resultaat over 2004.

  Bedrijfsopbrengsten en orderportefeuille
  In 2004 hebben de bedrijfsopbrengsten een niveau bereikt van € 3,9 miljard (2003: € 3,5
  miljard), derhalve een stijging van € 0,4 miljard. Van deze gerealiseerde groei is € 282 miljoen het gevolg van het in de consolidatie opnemen van in 2004 afgeronde acquisities.

  Resultaat
  Evenals in 2003 is het resultaat over het verslagjaar beïnvloed door bijzondere lasten die
  samenhangen met de afhandeling van de mededingingsboetes ter hoogte van € 23,4 miljoen (2003: € 19,4 miljoen). Het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) is in 2004 met € 109,5 miljoen beperkt hoger uitgekomen dan in 2003 (2003: € 108,7 miljoen).
  De nettowinst (winst na belastingen) is in 2004 uitgekomen op € 62,1 miljoen, vrijwel gelijk aan de nettowinst in 2003 (2003: € 61,9 miljoen). Indien de effecten van de bijzondere lasten inzake de mededingingsboetes buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de stijging van het resultaat voor interest en belastingen € 4,8 miljoen (3,7%) en de stijging van het nettoresultaat € 4,2 miljoen (5,2%).

  Investeringen
  In 2004 hebben de netto-investeringen in materiële vaste activa € 87 miljoen bedragen (2003: € 77 miljoen). Hiervan heeft € 17 miljoen betrekking op de in de consolidatie opgenomen acquisities die in het verslagjaar zijn afgerond (2003: € 8 miljoen). De afschrijvingen op materiële vaste activa komen in 2004 uit op € 65 miljoen (2003: € 62 miljoen).

  Vermogenspositie
  Het balanstotaal is in het verslagjaar toegenomen met € 176 miljoen tot € 2.213 miljoen
  (2003: € 2.037 miljoen). Deze toename is voor € 154 miljoen toe te schrijven aan het in de consolidatie betrekken van de in 2003 en 2004 afgeronde acquisities. De solvabiliteit ultimo 2004 voor winstbestemming bedraagt 31% (2003: 33%) van het balanstotaal. Indien rekening wordt gehouden met het voorstel tot uitkering dividend bedraagt de solvabiliteit ultimo 2004 30% (2003: 31%). De doelstelling van de vennootschap is een solvabiliteit van 30% na aftrek van het over het boekjaar uit te keren dividend.

  Jaarverslag en Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  Het jaarverslag is in gedrukte vorm gereed op donderdag 21 april 2005 en vanaf 24 maart 2005 beschikbaar via de website van VWS

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 12 mei 2005 om 11.00 uur op het concernkantoor van VolkerWessels in Rotterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV