TBI realiseert opnieuw een goed resultaat

Rotterdam – TBI Holdings B.V. heeft een goed 2004 achter de rug. De organisatie is verder gestroomlijnd waarmee een solide basis wordt gelegd voor de komende jaren. Voor 2005 wordt opnieuw een opgaande lijn verwacht. Ondanks verslechterde economische omstandigheden zijn de strategische doelstellingen gerealiseerd.

Kernpunten 2004
– Bedrijfsopbrengsten rond de € 1,8 miljard;
– Orderportefeuille op goed niveau (€ 1,5 miljard);
– Verdere verlaging werkkapitaal gerealiseerd;
– Daling aantal medewerkers mede door reorganisaties.

De nettowinst over 2004 bedroeg € 31,1 miljoen (2003: 37,1 miljoen), na verwerking van reorganisatiekosten. Operationele marges stonden met name bij de installatieactiviteiten onder druk. De bedrijfsopbrengsten van € 1,8 miljard liggen rond hetzelfde niveau als in 2003. In 2004 werd voor ruim € 1,9 miljard aan nieuwe opdrachten verworven (2003: € 1,8 miljard). De orderportefeuille bleef goed gevuld.

Van de totale bedrijfsopbrengsten van € 1,8 miljard is 42 procent gerealiseerd door TBI techniek en 58 procent door TBI bouw.
– TBI techniek behaalt aan totale bedrijfsopbrengsten € 757 miljoen (2003: € 770 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 20 procent afgenomen tot € 26,4 miljoen (2003: € 33,0 miljoen). Binnen TBI techniek concentreren de activiteiten zich op elektrotechniek, werktuigbouw, proces- en productieautomatisering, telematica en telecommunicatiediensten, infratechniek, energie- en facilitymanagement, scheepsinstallaties, gebouwbeheer- en beveiligingssystemen, brandbeveiliging, koeltechnieken en liften, foodservice apparatuur, kunststofproducten, afvalsystemen, rookgasafvoerkanalen, lichtreclame en bewegwijzering, vloerverwarmings- en koelingsinstallaties en transformatorstations.
– TBI bouw, bestaande uit de activiteiten plan- en projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie en onderhoud, beton- en waterbouw, spoor infrastructuur, kabel-, leiding- en telecommunicatie-infrastructuur, funderings- en prefabtechniek, realiseert aan bedrijfsopbrengsten € 1.036 miljoen (2003: € 977 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € 31,7 miljoen (2003: € 29,7 miljoen).

Markt en marktvooruitzichten
De vooruitzichten op de voor TBI belangrijkste basismarkt, de bouwmarkt, zijn de laatste maanden verbeterd. Daarbij verwachten alle sectoren groei te kunnen laten zien. De woningbouw ligt er fundamenteel nog steeds goed bij. Wel is het topsegment, bestaande uit vrijstaande woningen en luxe appartementen, kwetsbaar. In het aan de bouwindustrie gerelateerde deel van de installatiemarkt heeft de recessie hard toegeslagen, waarbij in 2004 het productievolume een dieptepunt heeft bereikt. Inmiddels zijn er tekenen van herstel.

Onderzoeken in de bouwsector
Begin 2004 hebben wij de NMa ervan in kennis gesteld dat er aanwijzingen zijn dat een aantal dochterbedrijven, werkzaam in de bouw- en installatiesector, bij overtredingen van de Mededingingswet betrokken zou zijn geweest. Aan de NMa is daarbij alle medewerking toegezegd aan een door NMa in te stellen onderzoek. De mogelijke overtredingen dateren uit 2001 of voorgaande jaren. TBI Holdings B.V. voert sinds eind 2001 een aangescherpt beleid ten aanzien van integer gedrag in het algemeen en op het gebied van de mededinging in het bijzonder. In oktober 2004 is de NMa gestart met de sanctieprocedure in de grond-, water- en wegenbouw (GWW-sector). Dit is een onderdeel van een versnelde sanctieprocedure die speciaal is ontworpen om de boeteoplegging adequaat en voortvarend te laten verlopen. De overige deelsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), installatietechniek en overige sectoren (zoals betonproductie en betonproducten, verkeerssystemen en het leggen van kabels, buizen en leidingen in de grond) zullen in een latere fase worden afgewikkeld. De noodzakelijke gegevens omtrent de aanbestedingsomzet 2001 GWW-sector zijn inmiddels bij de NMa aangeleverd.

Toelichting financiële items

Netto operationeel resultaat (NOPAT)
Het netto operationeel resultaat bedraagt € 31,3 miljoen (2003: € 38,8 miljoen). Het nettorendement (ROIC) uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is uitgekomen op 13,4 procent (2003: 16,2 procent).

Belastingen
De effectieve belastingdruk komt uit op 31,9 procent (2003: 31,0 procent).

Vermogen en balanstotaal
Door het resultaat over 2004 is het eigen vermogen gestegen tot € 250,0 miljoen (2003: € 231,4 miljoen). Het dividend is nog niet uitgewerkt in de balans. De solvabiliteit uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal (totale activa) is uitgekomen op 34,7 procent (2003: 31,5 procent).

Netto-liquide middelen
De netto-liquide middelen bedragen € 126,1 miljoen (2003: € 99,2 miljoen). TBI heeft de beschikking over € 338,5 miljoen bancaire krediet- en garantiefaciliteiten, die voor een belangrijk deel niet zijn gebruikt.

Investeringen en afschrijvingen
De netto-investeringen in materiële vaste activa bedragen € 26,2 miljoen (2003: € 67,1 miljoen). De afschrijvingen van materiële vaste activa liggen op € 32,5 miljoen (2003: € 34,2 miljoen).

Verwachting 2005
Bij de huidige stand van zaken van de orderportefeuille bedragen de bedrijfsopbrengsten in 2005 naar verwachting € 1,8 miljard, zonder rekening te houden met eventuele acquisities. In 2005 zullen de investeringen in materiële vaste activa voornamelijk productiefaciliteiten, materieel en automatisering betreffen, deze worden gefinancierd uit eigen middelen. Het aantal medewerkers zal zich stabiliseren rond het niveau van ultimo 2004. Gegeven de marktomstandigheden is het nog niet mogelijk een kwantitatieve uitspraak omtrent het resultaat 2005 te doen.

Bijlagen:
– geconsolideerde balans;
– geconsolideerde winst- en verliesrekening.
U kunt de bijlagen downloaden van de site van TBI.

De gedrukte versie van het jaarverslag verschijnt op 22 april 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TBI (Hoofdkantoor)

TBI realiseert opnieuw een goed resultaat | Infrasite

TBI realiseert opnieuw een goed resultaat

Rotterdam – TBI Holdings B.V. heeft een goed 2004 achter de rug. De organisatie is verder gestroomlijnd waarmee een solide basis wordt gelegd voor de komende jaren. Voor 2005 wordt opnieuw een opgaande lijn verwacht. Ondanks verslechterde economische omstandigheden zijn de strategische doelstellingen gerealiseerd.

Kernpunten 2004
– Bedrijfsopbrengsten rond de € 1,8 miljard;
– Orderportefeuille op goed niveau (€ 1,5 miljard);
– Verdere verlaging werkkapitaal gerealiseerd;
– Daling aantal medewerkers mede door reorganisaties.

De nettowinst over 2004 bedroeg € 31,1 miljoen (2003: 37,1 miljoen), na verwerking van reorganisatiekosten. Operationele marges stonden met name bij de installatieactiviteiten onder druk. De bedrijfsopbrengsten van € 1,8 miljard liggen rond hetzelfde niveau als in 2003. In 2004 werd voor ruim € 1,9 miljard aan nieuwe opdrachten verworven (2003: € 1,8 miljard). De orderportefeuille bleef goed gevuld.

Van de totale bedrijfsopbrengsten van € 1,8 miljard is 42 procent gerealiseerd door TBI techniek en 58 procent door TBI bouw.
– TBI techniek behaalt aan totale bedrijfsopbrengsten € 757 miljoen (2003: € 770 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 20 procent afgenomen tot € 26,4 miljoen (2003: € 33,0 miljoen). Binnen TBI techniek concentreren de activiteiten zich op elektrotechniek, werktuigbouw, proces- en productieautomatisering, telematica en telecommunicatiediensten, infratechniek, energie- en facilitymanagement, scheepsinstallaties, gebouwbeheer- en beveiligingssystemen, brandbeveiliging, koeltechnieken en liften, foodservice apparatuur, kunststofproducten, afvalsystemen, rookgasafvoerkanalen, lichtreclame en bewegwijzering, vloerverwarmings- en koelingsinstallaties en transformatorstations.
– TBI bouw, bestaande uit de activiteiten plan- en projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie en onderhoud, beton- en waterbouw, spoor infrastructuur, kabel-, leiding- en telecommunicatie-infrastructuur, funderings- en prefabtechniek, realiseert aan bedrijfsopbrengsten € 1.036 miljoen (2003: € 977 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € 31,7 miljoen (2003: € 29,7 miljoen).

Markt en marktvooruitzichten
De vooruitzichten op de voor TBI belangrijkste basismarkt, de bouwmarkt, zijn de laatste maanden verbeterd. Daarbij verwachten alle sectoren groei te kunnen laten zien. De woningbouw ligt er fundamenteel nog steeds goed bij. Wel is het topsegment, bestaande uit vrijstaande woningen en luxe appartementen, kwetsbaar. In het aan de bouwindustrie gerelateerde deel van de installatiemarkt heeft de recessie hard toegeslagen, waarbij in 2004 het productievolume een dieptepunt heeft bereikt. Inmiddels zijn er tekenen van herstel.

Onderzoeken in de bouwsector
Begin 2004 hebben wij de NMa ervan in kennis gesteld dat er aanwijzingen zijn dat een aantal dochterbedrijven, werkzaam in de bouw- en installatiesector, bij overtredingen van de Mededingingswet betrokken zou zijn geweest. Aan de NMa is daarbij alle medewerking toegezegd aan een door NMa in te stellen onderzoek. De mogelijke overtredingen dateren uit 2001 of voorgaande jaren. TBI Holdings B.V. voert sinds eind 2001 een aangescherpt beleid ten aanzien van integer gedrag in het algemeen en op het gebied van de mededinging in het bijzonder. In oktober 2004 is de NMa gestart met de sanctieprocedure in de grond-, water- en wegenbouw (GWW-sector). Dit is een onderdeel van een versnelde sanctieprocedure die speciaal is ontworpen om de boeteoplegging adequaat en voortvarend te laten verlopen. De overige deelsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), installatietechniek en overige sectoren (zoals betonproductie en betonproducten, verkeerssystemen en het leggen van kabels, buizen en leidingen in de grond) zullen in een latere fase worden afgewikkeld. De noodzakelijke gegevens omtrent de aanbestedingsomzet 2001 GWW-sector zijn inmiddels bij de NMa aangeleverd.

Toelichting financiële items

Netto operationeel resultaat (NOPAT)
Het netto operationeel resultaat bedraagt € 31,3 miljoen (2003: € 38,8 miljoen). Het nettorendement (ROIC) uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is uitgekomen op 13,4 procent (2003: 16,2 procent).

Belastingen
De effectieve belastingdruk komt uit op 31,9 procent (2003: 31,0 procent).

Vermogen en balanstotaal
Door het resultaat over 2004 is het eigen vermogen gestegen tot € 250,0 miljoen (2003: € 231,4 miljoen). Het dividend is nog niet uitgewerkt in de balans. De solvabiliteit uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal (totale activa) is uitgekomen op 34,7 procent (2003: 31,5 procent).

Netto-liquide middelen
De netto-liquide middelen bedragen € 126,1 miljoen (2003: € 99,2 miljoen). TBI heeft de beschikking over € 338,5 miljoen bancaire krediet- en garantiefaciliteiten, die voor een belangrijk deel niet zijn gebruikt.

Investeringen en afschrijvingen
De netto-investeringen in materiële vaste activa bedragen € 26,2 miljoen (2003: € 67,1 miljoen). De afschrijvingen van materiële vaste activa liggen op € 32,5 miljoen (2003: € 34,2 miljoen).

Verwachting 2005
Bij de huidige stand van zaken van de orderportefeuille bedragen de bedrijfsopbrengsten in 2005 naar verwachting € 1,8 miljard, zonder rekening te houden met eventuele acquisities. In 2005 zullen de investeringen in materiële vaste activa voornamelijk productiefaciliteiten, materieel en automatisering betreffen, deze worden gefinancierd uit eigen middelen. Het aantal medewerkers zal zich stabiliseren rond het niveau van ultimo 2004. Gegeven de marktomstandigheden is het nog niet mogelijk een kwantitatieve uitspraak omtrent het resultaat 2005 te doen.

Bijlagen:
– geconsolideerde balans;
– geconsolideerde winst- en verliesrekening.
U kunt de bijlagen downloaden van de site van TBI.

De gedrukte versie van het jaarverslag verschijnt op 22 april 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TBI (Hoofdkantoor)