Van Oord jaarcijfers 2004

Rotterdam –
– Lagere omzet en winst over 2004
– Goede bezettingsgraad sleephopperzuigers
– Orderportefeuille: omvangrijk en verder gestegen
– Betere vooruitzichten voor 2005

Na de fusie tussen Ballast Ham Dredging en Van Oord Groep in december 2003 is het nieuwe Van Oord nu ruim één jaar op weg. Het jaar 2004 is het eerste volledige verslagjaar van de onderneming. Het integratieproces, dat veel aandacht en inspanning heeft gevergd, is voorspoedig verlopen.

Omzet en resultaat
Over 2004 is een omzet gerealiseerd van EUR 763 miljoen (pro forma 2003: EUR 897 miljoen) en een nettowinst van EUR 16 miljoen (pro forma 2003: EUR 42 miljoen). De daling van de omzet was met name het gevolg van aflopende projecten zonder dat in voldoende mate nieuwe projecten werden verworven. Vooral in Nederland, Nigeria en Maleisië was er een teruggang van het activiteitenniveau. Daartegenover stond een aanzienlijke toename van de werkzaamheden in het Midden-Oosten. De marges op aflopende baggerprojecten uit het verleden konden in de verslechterde wereldmarkt niet worden vastgehouden op nieuw aangenomen projecten. In een aantal gevallen moest zelfs genoegen worden genomen met aanbiedingsprijzen die beneden de integrale kostprijs lagen om onderbezettingverliezen van organisatie en materieel te beperken.

Markt
In 2004 was wereldwijd sprake van een lager aanbod van projecten. Prijsniveaus waren laag met name in Noordwest-Europa. De valpijpmarkt kon niet optimaal worden bewerkt, omdat het valpijpschip Rocknes niet beschikbaar was. Wegens de nog steeds stagnerende zandtransporten vanuit Maleisië en Indonesië zijn de activiteiten op de grote landaanwinningprojecten in Singapore het afgelopen jaar beperkt gebleven. Een positieve uitzondering vormt de markt in het Midden-Oosten. Met grote landaanwinningprojecten als The World, Logo Islands en Deira Corniche, de aanleg van de haven Port Rashid en het opspuiten van diverse stranden realiseerde Van Oord circa 30 procent van de omzet in Dubai. Eind 2004 bedroeg de orderportefeuille EUR 1.409 miljoen (2003: EUR 1.205 miljoen). Ongeveer EUR 600 miljoen daarvan heeft betrekking op te realiseren omzet in 2005. De kwaliteit van de orderportefeuille is redelijk, gegeven de moeilijke marktsituatie wereldwijd.

Materieel
Ondanks het grotendeels wegvallen van de grote landaanwinningprojecten in Singapore, als gevolg van stagnatie in de zandaanvoer uit de omringende landen, heeft de materieelbezetting zich het afgelopen jaar kunnen herstellen. Vooral de projecten in Dubai leverden daaraan een goede bijdrage. In het kader van de optimalisatie van onze vlootsamenstelling zijn de oudere sleephopperzuigers Geopotes X (beuninhoud: 9.075 m3) en Saga (beuninhoud: 4.298 m3) het afgelopen jaar verkocht. Bovendien is de sleephopperzuiger P.C.S. van Hattem (beuninhoud: 5.610 m3) gesloopt.

Financiën
Uit operationele activiteiten realiseerde Van Oord een positieve kasstroom van EUR 126 miljoen. Investeringsactiviteiten vereisten EUR 24 miljoen aan kasmiddelen. De uitgaven hiervoor hadden met name een vervangingskarakter. De minderheidsdeelneming Mammoet Van Oord wordt vanaf 2004 niet langer meer partieel geconsolideerd, hetgeen de kasstroom uit investeringen EUR 12 miljoen positief beïnvloedt.

Dividend en aflossingen op bestaande leningen leidden tot een negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 94 miljoen. Per saldo namen onze liquide middelen toe van EUR 154 miljoen naar EUR 174 miljoen aan het einde van het boekjaar 2004. Daarin is EUR 40 miljoen gereserveerd voor aflossingen op de in het verleden opgenomen leningen. Voorts staat een bedrag van EUR 26 miljoen niet ter vrije beschikking, aangezien dit betrekking heeft op partieel geconsolideerde aannemingscombinaties.

Eind 2003 was EUR 335 miljoen aan leningen opgenomen ter financiering van de fusie tussen Ballast Ham Dredging en Van Oord Groep. Ultimo 2004 bedroegen deze EUR 273 miljoen, waarvan EUR 50 miljoen in de balans verwerkt onder achtergestelde lening, EUR 185 miljoen onder overige langlopende schulden en EUR 38 miljoen onder kortlopende schulden. In de loop van 2004 hebben wij leningen ter waarde van EUR 103 miljoen geplaatst bij Amerikaanse investeerders met looptijden van 7, 8, 10 en 12 jaar. Dit bedrag dient ter vervanging van een lopende lening met een aanzienlijk kortere looptijd.

Vooruitzichten
Van Oord verwacht een groter aanbod van werken in met name het Midden-Oosten en delen van Azië. Ten aanzien van de betrokkenheid bij de uitvoering daarvan is Van Oord hoopvol gestemd. In Azië lijkt de relatie tussen Singapore en de buurlanden zich te verbeteren nu er wordt gesproken over oplossing van de onderlinge problemen. Er is echter nog geen sprake van een concreet zicht op de hervatting van de zandexporten voor de daarmee samenhangende grote landaanwinningprojecten. Medio 2005 komt het valpijpschip Rocknes na een grondige reparatie opnieuw in de vaart. Op basis van de huidige inzichten verwacht Van Oord in 2005 gunstiger cijfers te kunnen realiseren.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 26 mei 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Van Oord nv