Ballast Nedam : 2004 was een goed jaar

Nieuwegein –
– Operationeel resultaat steeg van breakeven in 2003 naar € 37 mln vóór voorziening NMa-boetes (€ 18 mln).
– Nederlandse divisies: sterke groei van operationeel resultaat (+ 19%) ondanks moeilijke markt; orderportefeuille op zelfde niveau als 2003.
– Internationale divisie: forse stijging operationeel resultaat (€ 17 mln; 2003: € 4 mln) door positieve afronding van aantal grote projecten.
– Omzetdaling (€ 455 mln) grotendeels veroorzaakt door succesvolle sanering van buitenlandse activiteiten.
– Nettoresultaat (€ 8 mln; 2003: € 46 mln) sterk beïnvloed door NMa-boetes.
– Nettoresultaat 2003 (€ 46 mln) werd vooral bepaald door éénmalige belastingbaten van € 54 mln.
– Eigen Vermogen € 109 mln (2003: € 102 mln).
– Solvabiliteit 20% (2003: 18%).
– TCN en Wedge verwerven geen meerderheid in Ballast Nedam. Bestaande operationele samenwerking zal worden geïntensiveerd.

Forse verbetering
De afgelopen twee jaar heeft Ballast Nedam een forse verbeteringsslag gemaakt. De Nederlandse divisies verbeterden hun resultaat in 2004 met 19%. De buitenlandse activiteiten werden succesvol gesaneerd. Het risicoprofiel werd aanzienlijk verbeterd. De verbeteringsslag werd uitgevoerd onder verslechterde marktomstandigheden. De goede operationele resultaten in 2004 tonen aan, dat het fundament voor de verdere opbouw van de onderneming er nu ligt.

Concernorganisatie
In 2004 is de divisie Ballast Nedam Industrie & Toelevering opgesplitst en ondergebracht bij de beide andere Nederlandse divisies (Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling). De lijn tussen de toeleveringsbedrijven en hun interne afnemers is daardoor korter geworden. Deze reorganisatie heeft meteen in 2004 een positief effect gehad. De resultaten van Ballast Nedam Industrie & Toelevering zijn in de cijfers van Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling verwerkt. De concernomzet daalde met € 455 mln. Dit is grotendeels veroorzaakt door de sanering van de buitenlandse activiteiten.

De omzet van de Nederlandse divisies daalde in 2004 door het vasthouden aan het beleid waarin rendement de voorrang krijgt ten opzichte van omzet. Met name Infrastructuur Nederland was terughoudend in het aannemen van langjarige projecten gegeven het lage prijsniveau van de afgelopen twee jaren.

Nederlandse activiteiten
Het operationele resultaat van de Nederlandse bouwdivisies steeg met 19% van € 26 mln in 2003 tot € 31 mln in 2004. In dit operationele resultaat is tevens een waardevermindering (impairment) van € 7 mln op een tweetal prefab betonfabrieken opgenomen. De Nederlandse bouwdivisie Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling slaagde erin om opnieuw haar resultaat te verbeteren. Door behoedzaam beleid heeft de divisie nauwelijks risico’s van leegstand van door haar ontwikkelde en gebouwde kantoren en woningen. In 2004 zijn 2089 woningen opgeleverd waarvan circa 700 uit eigen ontwikkeling ten opzichte van 936 opgeleverde woningen in 2003.

Het resultaat van de divisie Ballast Nedam Infra werd in het eerste halfjaar 2004 vooral positief beïnvloed door de gunstige omstandigheden van langlopende projecten die zich in de afrondende fase bevinden. Het is niet de verwachting dat dit effect ook in 2005 in deze mate optreedt. De divisie Ballast Nedam Infra werd in 2004 nog steeds geconfronteerd met een laag prijsniveau in haar marktsegment. In de loop van het jaar begon het prijsniveau zich echter te stabiliseren. Ballast Nedam Infra heeft zich goed gepositioneerd om snel te profiteren van een herstel van de markt.

In het resultaat 2004 van Ballast Nedam Infra is de eerder genoemde impairment van € 7 mln op twee prefab betonfabrieken van de voormalige divisie Ballast Nedam Industrie & Toelevering verwerkt. In het laatste kwartaal is er sprake van een verbetering van omzet, prijspeil en daarmee marge van de overige prefab betonbedrijven. In 2004 zijn de houtvezelbetonproducent Durisol en de betonreparatiebedrijven Ivacon en Nieuwenhuis, die allen verlieslatend waren, gedesinvesteerd.

Internationaal
Het proces van sanering van de internationale activiteiten is sneller en beter dan verwacht afgerond. De afwikkeling van een aantal grote projecten leidde tot een forse stijging van het resultaat (van € 4 mln in 2003 tot € 17 mln in 2004). Ballast Nedam blijft op kleinere schaal actief in een aantal winstgevende internationale activiteiten waarin vakspecialismen worden geëxploiteerd. Dit betreft near-shore activiteiten (havenfaciliteiten, windmolenparken in zee), water & waste (drinkwaterinstallaties en – leidingen, waterbeheer en afvalinstallaties), hoogwaardige funderingstechnieken, bruggen en stadions. Hierbij zal Ballast Nedam minder optreden als de traditionele hoofdaannemer, maar vooral als leverancier van proces- en projectmanagement, engineering, specialistische know-how, adviezen en hoogwaardig materieel. De hiervoor benodigde kennis is sinds 1 januari 2005 gebundeld binnen een aparte internationale unit van Ballast Nedam Infra. De lopende projecten zijn alle winstgevend.

Verenigd Koninkrijk
Zoals eerder gerapporteerd heeft het Britse dochterbedrijf Ballast Plc in het najaar van 2003 haar activiteiten gestaakt. Alle moedermaatschappijgaranties van in 2003 nog lopende projecten zijn afgehandeld. De overige garanties die Ballast Nedam had verstrekt waren gelimiteerd, niet direct opeisbaar en betroffen grotendeels afgeronde projecten. Verder is geen verhaal mogelijk op Ballast Nedam N.V.. Thans vindt overleg plaats met de curator over de afwikkeling. De afronding van de liquidatie wordt in 2006 verwacht en zal leiden tot extra fiscaal compensabele verliezen in Nederland.

Overig
Ballast Nedam heeft besloten om een voorziening te treffen van € 18 mln voor de consequenties van alle lopende NMa-procedures (in Grond-, Weg-, en Waterbouw, Utiliteitsbouw en overige segmenten). Deze voorziening is opgenomen onder Overig. In 2003 was onder Overig een éénmalige pensioenbate van € 9 mln opgenomen.

Het resultaat voor belastingen steeg met € 21 mln: van een verlies van € 6 mln in 2003 tot een winst van € 15 mln in 2004. Deze stijging was het gevolg van een € 19 mln hoger operationeel resultaat (2003: break even) en € 2 mln lagere rentelasten (2003: € 6 mln).

Ballast Nedam boekte een nettoresultaat van € 8 mln. Het nettoresultaat in 2003 was € 46 mln, maar dit was grotendeels het gevolg van de grote eenmalige belastingbate van € 52 mln in 2003. De belastingbate over 2003 van € 52 mln bestond met name uit een resultaat op voorgaande jaren van € 11 mln en een bate van € 43 mln door het activeren van een latente belastingvordering.

Ballast Nedam beschikte eind 2004 over € 125 mln aan onbeperkt verrekenbare fiscaal compensabele verliezen in Nederland. Deze zijn volledig tot waardering gebracht en resulteerden, rekening houdend met de tariefsverlagingen, in een latente belastingvordering van € 38 mln (2003: € 43 mln). Indien de in 2006 verwachte liquidatie van Ballast Plc plaatsvindt, kan naar verwachting € 100 mln tot € 115 mln worden toegevoegd aan de onbeperkt verrekenbare fiscaal compensabele verliezen in Nederland.

De orderportefeuille bedroeg € 971 mln en was € 75 mln lager dan eind 2003. Deze daling reflecteert de verdere sanering van de internationale activiteiten. De gedaalde orderportefeuille van Infrastructuur Nederland is het gevolg van de uitvoering van de grote meerjarige infrastructurele werken en de terughoudendheid in het aannemen van werk gegeven het prijsniveau in de markt. Gezien het economische belang van een goede infrastructuur zullen nieuwbouw, onderhoud en verbetering blijvend om investeringen vragen. Mobiliteit, stedelijke (her) inrichting en waterinfrastructuur zijn maatschappelijk van belang. Ballast Nedam Infra is zowel door zijn kennis en ervaring als door zijn regionale spreiding in staat om hier goed op in te spelen. Naast de traditionele kernactiviteiten richt Ballast Nedam Infra zich steeds meer op PPS-constructies en nieuwe contractvormen. Verder worden actief innovatieve niches betreden. Zo ontwikkelt en bouwt Ballast Nedam automatische treinwasinstallaties, automatische ondergrondse parkeerboxen voor consumenten en exploiteert Ballast Nedam Infra eigen windmolens waarvan de elektriciteit aan elektriciteitsbedrijven wordt verkocht. De orderportefeuille van de divisie Bouw & Ontwikkeling Nederland steeg met € 113 mln tot € 568 mln en is van goede kwaliteit. Begin 2005 is een aantal grote projecten aangenomen. Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling heeft een gezonde hoeveelheid commerciële posities welke zijn uitgebreid naar circa 520 hectare (2003: circa 337 hectare). Deze grondposities vormen een ontwikkelingspotentieel van 8800 woningen, 240.000 m2 kantoren en 155.000 m2 overige commerciële ruimten. De versterking van de voor- en achterkant van de “waardeketen” wordt doorgezet. De acquisitie van projectontwikkelaar Hollestelle in Groningen past in dit beleid.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen bedroeg per eind 2004 € 109 mln (2003: € 102 mln). De solvabiliteit is gestegen van 18% eind 2003 tot 20%. De kasstroom bedroeg over 2004 € 24 mln positief tegen € 20 mln positief over 2003. De kasstroom uit operationele activiteiten over 2004 bedroeg € 14 mln positief (2003: € 16 mln positief) en de kasstroom uit financieringen over 2004 bedroeg € 7 mln positief (2003: € 3 mln negatief). De positieve kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 3 mln (2003: € 7 mln positief), bestaande uit € 18 mln aan investeringen en uit € 21 mln aan desinvesteringen. De desinvesteringen betroffen onder meer de verkoop van materieel door Bouw Internationaal en het inbouwpakket van het hoofdkantoor in Nieuwegein aan de huurder. De netto liquide middelen zijn gestegen van € 136 mln in 2003 tot € 160 mln in 2004. Ballast Nedam beschikt over een € 40 mln faciliteit met een looptijd tot februari 2007. De stijging van de langlopende schulden van € 27 mln in 2003 tot € 39 mln in 2004 bestond enerzijds uit € 17 mln aan opgenomen leningen die aan projecten zijn gerelateerd en anderzijds uit een aflossing van € 5 mln op de langlopende lening met de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam.

IFRS
– De Raad van Bestuur heeft een analyse gemaakt van de mogelijke effecten op de presentatie van de financiële positie door de invoering van de IFRS standaarden. Gezien de huidige status van deze IFRS standaarden en van de interpretaties van deze standaarden is thans alleen een kwalitatieve benadering verantwoord. De belangrijkste wijzigingen betreffen: Het verantwoorden van projecten met voorfinanciering onder de kortlopende schulden in plaats van onder – het onderhanden werk (balansverlenging).
– Het activeren van thans buiten de balans verantwoorde leases (balansverlenging).
– Het niet meer activeren van rente van extern gefinancierde projecten.
Als gevolg van deze andere presentatie zal de solvabiliteit aanzienlijk dalen. De feitelijke financiële positie van Ballast Nedam zal er echter niet door veranderen.

Dividend
De Raad van Bestuur stelt voor om het dividend te passeren. De overweging daarvoor is de nog te versterken solvabiliteit van de onderneming. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zien 2004 als het laatste overgangsjaar. Volgend jaar zal dividendbetaling over 2005 worden hervat, onder de aanname van een verwachte aanzienlijke toename van het operationeel resultaat 2005 (2004: € 19 mln).

Vooruitzichten voor 2005
De volgende verwachtingen zijn gerechtvaardigd: De Nederlandse divisie Ballast Nedam Infra zal haar marktpositie weten te versterken. Wij zijn nog onzeker over een duidelijk herstel van het prijsniveau. De omvang en de goede kwaliteit van de orderportefeuille van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling geven reden tot optimisme voor 2005. De internationale activiteiten die Ballast Nedam zal blijven uitvoeren, zijn beperkt in omvang en risico. De in 2004 gerealiseerde positieve effecten van de afronding van grote projecten zijn grotendeels eenmalig en zullen dus niet meer in 2005 optreden. Samenvattend verwachten we dat het operationele resultaat (ten opzichte van € 19 mln in 2004) aanzienlijk zal toenemen. Een meer concrete winstverwachting kan op dit ogenblik nog niet worden gegeven.

Samenwerking met TCN
De vastgoedontwikkelaar en –beheerder TCN Property Projects en de beleggingsmaatschappij Wedge International Holdings hebben in het voorjaar van 2004 de aandelen van Hochtief bij Ballast Nedam overgenomen. Elk heeft sindsdien 24% van de aandelen. Bij de aankoop is door TCN en Wedge de intentie uitgesproken, dat zij een meerderheid in Ballast Nedam wensen te verwerven. Nadien heeft een uitgebreid onderzoek over de mogelijkheden van samenvoeging van de ondernemingen plaatsgevonden. Parallel daaraan zijn Ballast Nedam en TCN commercieel gaan samenwerken. De succesvolle eerste ervaringen geven een indicatie voor de toegevoegde waarde die een geïntegreerde bouwer/ontwikkelaar/vastgoedmaatschappij zou kunnen hebben. Helaas hebben besprekingen over de manier waarop en de condities waaronder de hiervoor bedoelde samenvoeging van de activiteiten zou moeten worden vormgegeven niet tot een bevredigend resultaat geleid. TCN en Wedge hebben daarop besloten af te zien van de eerder uitgesproken intentie en hebben medegedeeld zich voortaan als gewone aandeelhouder op te stellen. De operationele samenwerking zal worden geïntensiveerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV

Ballast Nedam : 2004 was een goed jaar | Infrasite

Ballast Nedam : 2004 was een goed jaar

Nieuwegein –
– Operationeel resultaat steeg van breakeven in 2003 naar € 37 mln vóór voorziening NMa-boetes (€ 18 mln).
– Nederlandse divisies: sterke groei van operationeel resultaat (+ 19%) ondanks moeilijke markt; orderportefeuille op zelfde niveau als 2003.
– Internationale divisie: forse stijging operationeel resultaat (€ 17 mln; 2003: € 4 mln) door positieve afronding van aantal grote projecten.
– Omzetdaling (€ 455 mln) grotendeels veroorzaakt door succesvolle sanering van buitenlandse activiteiten.
– Nettoresultaat (€ 8 mln; 2003: € 46 mln) sterk beïnvloed door NMa-boetes.
– Nettoresultaat 2003 (€ 46 mln) werd vooral bepaald door éénmalige belastingbaten van € 54 mln.
– Eigen Vermogen € 109 mln (2003: € 102 mln).
– Solvabiliteit 20% (2003: 18%).
– TCN en Wedge verwerven geen meerderheid in Ballast Nedam. Bestaande operationele samenwerking zal worden geïntensiveerd.

Forse verbetering
De afgelopen twee jaar heeft Ballast Nedam een forse verbeteringsslag gemaakt. De Nederlandse divisies verbeterden hun resultaat in 2004 met 19%. De buitenlandse activiteiten werden succesvol gesaneerd. Het risicoprofiel werd aanzienlijk verbeterd. De verbeteringsslag werd uitgevoerd onder verslechterde marktomstandigheden. De goede operationele resultaten in 2004 tonen aan, dat het fundament voor de verdere opbouw van de onderneming er nu ligt.

Concernorganisatie
In 2004 is de divisie Ballast Nedam Industrie & Toelevering opgesplitst en ondergebracht bij de beide andere Nederlandse divisies (Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling). De lijn tussen de toeleveringsbedrijven en hun interne afnemers is daardoor korter geworden. Deze reorganisatie heeft meteen in 2004 een positief effect gehad. De resultaten van Ballast Nedam Industrie & Toelevering zijn in de cijfers van Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling verwerkt. De concernomzet daalde met € 455 mln. Dit is grotendeels veroorzaakt door de sanering van de buitenlandse activiteiten.

De omzet van de Nederlandse divisies daalde in 2004 door het vasthouden aan het beleid waarin rendement de voorrang krijgt ten opzichte van omzet. Met name Infrastructuur Nederland was terughoudend in het aannemen van langjarige projecten gegeven het lage prijsniveau van de afgelopen twee jaren.

Nederlandse activiteiten
Het operationele resultaat van de Nederlandse bouwdivisies steeg met 19% van € 26 mln in 2003 tot € 31 mln in 2004. In dit operationele resultaat is tevens een waardevermindering (impairment) van € 7 mln op een tweetal prefab betonfabrieken opgenomen. De Nederlandse bouwdivisie Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling slaagde erin om opnieuw haar resultaat te verbeteren. Door behoedzaam beleid heeft de divisie nauwelijks risico’s van leegstand van door haar ontwikkelde en gebouwde kantoren en woningen. In 2004 zijn 2089 woningen opgeleverd waarvan circa 700 uit eigen ontwikkeling ten opzichte van 936 opgeleverde woningen in 2003.

Het resultaat van de divisie Ballast Nedam Infra werd in het eerste halfjaar 2004 vooral positief beïnvloed door de gunstige omstandigheden van langlopende projecten die zich in de afrondende fase bevinden. Het is niet de verwachting dat dit effect ook in 2005 in deze mate optreedt. De divisie Ballast Nedam Infra werd in 2004 nog steeds geconfronteerd met een laag prijsniveau in haar marktsegment. In de loop van het jaar begon het prijsniveau zich echter te stabiliseren. Ballast Nedam Infra heeft zich goed gepositioneerd om snel te profiteren van een herstel van de markt.

In het resultaat 2004 van Ballast Nedam Infra is de eerder genoemde impairment van € 7 mln op twee prefab betonfabrieken van de voormalige divisie Ballast Nedam Industrie & Toelevering verwerkt. In het laatste kwartaal is er sprake van een verbetering van omzet, prijspeil en daarmee marge van de overige prefab betonbedrijven. In 2004 zijn de houtvezelbetonproducent Durisol en de betonreparatiebedrijven Ivacon en Nieuwenhuis, die allen verlieslatend waren, gedesinvesteerd.

Internationaal
Het proces van sanering van de internationale activiteiten is sneller en beter dan verwacht afgerond. De afwikkeling van een aantal grote projecten leidde tot een forse stijging van het resultaat (van € 4 mln in 2003 tot € 17 mln in 2004). Ballast Nedam blijft op kleinere schaal actief in een aantal winstgevende internationale activiteiten waarin vakspecialismen worden geëxploiteerd. Dit betreft near-shore activiteiten (havenfaciliteiten, windmolenparken in zee), water & waste (drinkwaterinstallaties en – leidingen, waterbeheer en afvalinstallaties), hoogwaardige funderingstechnieken, bruggen en stadions. Hierbij zal Ballast Nedam minder optreden als de traditionele hoofdaannemer, maar vooral als leverancier van proces- en projectmanagement, engineering, specialistische know-how, adviezen en hoogwaardig materieel. De hiervoor benodigde kennis is sinds 1 januari 2005 gebundeld binnen een aparte internationale unit van Ballast Nedam Infra. De lopende projecten zijn alle winstgevend.

Verenigd Koninkrijk
Zoals eerder gerapporteerd heeft het Britse dochterbedrijf Ballast Plc in het najaar van 2003 haar activiteiten gestaakt. Alle moedermaatschappijgaranties van in 2003 nog lopende projecten zijn afgehandeld. De overige garanties die Ballast Nedam had verstrekt waren gelimiteerd, niet direct opeisbaar en betroffen grotendeels afgeronde projecten. Verder is geen verhaal mogelijk op Ballast Nedam N.V.. Thans vindt overleg plaats met de curator over de afwikkeling. De afronding van de liquidatie wordt in 2006 verwacht en zal leiden tot extra fiscaal compensabele verliezen in Nederland.

Overig
Ballast Nedam heeft besloten om een voorziening te treffen van € 18 mln voor de consequenties van alle lopende NMa-procedures (in Grond-, Weg-, en Waterbouw, Utiliteitsbouw en overige segmenten). Deze voorziening is opgenomen onder Overig. In 2003 was onder Overig een éénmalige pensioenbate van € 9 mln opgenomen.

Het resultaat voor belastingen steeg met € 21 mln: van een verlies van € 6 mln in 2003 tot een winst van € 15 mln in 2004. Deze stijging was het gevolg van een € 19 mln hoger operationeel resultaat (2003: break even) en € 2 mln lagere rentelasten (2003: € 6 mln).

Ballast Nedam boekte een nettoresultaat van € 8 mln. Het nettoresultaat in 2003 was € 46 mln, maar dit was grotendeels het gevolg van de grote eenmalige belastingbate van € 52 mln in 2003. De belastingbate over 2003 van € 52 mln bestond met name uit een resultaat op voorgaande jaren van € 11 mln en een bate van € 43 mln door het activeren van een latente belastingvordering.

Ballast Nedam beschikte eind 2004 over € 125 mln aan onbeperkt verrekenbare fiscaal compensabele verliezen in Nederland. Deze zijn volledig tot waardering gebracht en resulteerden, rekening houdend met de tariefsverlagingen, in een latente belastingvordering van € 38 mln (2003: € 43 mln). Indien de in 2006 verwachte liquidatie van Ballast Plc plaatsvindt, kan naar verwachting € 100 mln tot € 115 mln worden toegevoegd aan de onbeperkt verrekenbare fiscaal compensabele verliezen in Nederland.

De orderportefeuille bedroeg € 971 mln en was € 75 mln lager dan eind 2003. Deze daling reflecteert de verdere sanering van de internationale activiteiten. De gedaalde orderportefeuille van Infrastructuur Nederland is het gevolg van de uitvoering van de grote meerjarige infrastructurele werken en de terughoudendheid in het aannemen van werk gegeven het prijsniveau in de markt. Gezien het economische belang van een goede infrastructuur zullen nieuwbouw, onderhoud en verbetering blijvend om investeringen vragen. Mobiliteit, stedelijke (her) inrichting en waterinfrastructuur zijn maatschappelijk van belang. Ballast Nedam Infra is zowel door zijn kennis en ervaring als door zijn regionale spreiding in staat om hier goed op in te spelen. Naast de traditionele kernactiviteiten richt Ballast Nedam Infra zich steeds meer op PPS-constructies en nieuwe contractvormen. Verder worden actief innovatieve niches betreden. Zo ontwikkelt en bouwt Ballast Nedam automatische treinwasinstallaties, automatische ondergrondse parkeerboxen voor consumenten en exploiteert Ballast Nedam Infra eigen windmolens waarvan de elektriciteit aan elektriciteitsbedrijven wordt verkocht. De orderportefeuille van de divisie Bouw & Ontwikkeling Nederland steeg met € 113 mln tot € 568 mln en is van goede kwaliteit. Begin 2005 is een aantal grote projecten aangenomen. Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling heeft een gezonde hoeveelheid commerciële posities welke zijn uitgebreid naar circa 520 hectare (2003: circa 337 hectare). Deze grondposities vormen een ontwikkelingspotentieel van 8800 woningen, 240.000 m2 kantoren en 155.000 m2 overige commerciële ruimten. De versterking van de voor- en achterkant van de “waardeketen” wordt doorgezet. De acquisitie van projectontwikkelaar Hollestelle in Groningen past in dit beleid.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen bedroeg per eind 2004 € 109 mln (2003: € 102 mln). De solvabiliteit is gestegen van 18% eind 2003 tot 20%. De kasstroom bedroeg over 2004 € 24 mln positief tegen € 20 mln positief over 2003. De kasstroom uit operationele activiteiten over 2004 bedroeg € 14 mln positief (2003: € 16 mln positief) en de kasstroom uit financieringen over 2004 bedroeg € 7 mln positief (2003: € 3 mln negatief). De positieve kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 3 mln (2003: € 7 mln positief), bestaande uit € 18 mln aan investeringen en uit € 21 mln aan desinvesteringen. De desinvesteringen betroffen onder meer de verkoop van materieel door Bouw Internationaal en het inbouwpakket van het hoofdkantoor in Nieuwegein aan de huurder. De netto liquide middelen zijn gestegen van € 136 mln in 2003 tot € 160 mln in 2004. Ballast Nedam beschikt over een € 40 mln faciliteit met een looptijd tot februari 2007. De stijging van de langlopende schulden van € 27 mln in 2003 tot € 39 mln in 2004 bestond enerzijds uit € 17 mln aan opgenomen leningen die aan projecten zijn gerelateerd en anderzijds uit een aflossing van € 5 mln op de langlopende lening met de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam.

IFRS
– De Raad van Bestuur heeft een analyse gemaakt van de mogelijke effecten op de presentatie van de financiële positie door de invoering van de IFRS standaarden. Gezien de huidige status van deze IFRS standaarden en van de interpretaties van deze standaarden is thans alleen een kwalitatieve benadering verantwoord. De belangrijkste wijzigingen betreffen: Het verantwoorden van projecten met voorfinanciering onder de kortlopende schulden in plaats van onder – het onderhanden werk (balansverlenging).
– Het activeren van thans buiten de balans verantwoorde leases (balansverlenging).
– Het niet meer activeren van rente van extern gefinancierde projecten.
Als gevolg van deze andere presentatie zal de solvabiliteit aanzienlijk dalen. De feitelijke financiële positie van Ballast Nedam zal er echter niet door veranderen.

Dividend
De Raad van Bestuur stelt voor om het dividend te passeren. De overweging daarvoor is de nog te versterken solvabiliteit van de onderneming. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zien 2004 als het laatste overgangsjaar. Volgend jaar zal dividendbetaling over 2005 worden hervat, onder de aanname van een verwachte aanzienlijke toename van het operationeel resultaat 2005 (2004: € 19 mln).

Vooruitzichten voor 2005
De volgende verwachtingen zijn gerechtvaardigd: De Nederlandse divisie Ballast Nedam Infra zal haar marktpositie weten te versterken. Wij zijn nog onzeker over een duidelijk herstel van het prijsniveau. De omvang en de goede kwaliteit van de orderportefeuille van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling geven reden tot optimisme voor 2005. De internationale activiteiten die Ballast Nedam zal blijven uitvoeren, zijn beperkt in omvang en risico. De in 2004 gerealiseerde positieve effecten van de afronding van grote projecten zijn grotendeels eenmalig en zullen dus niet meer in 2005 optreden. Samenvattend verwachten we dat het operationele resultaat (ten opzichte van € 19 mln in 2004) aanzienlijk zal toenemen. Een meer concrete winstverwachting kan op dit ogenblik nog niet worden gegeven.

Samenwerking met TCN
De vastgoedontwikkelaar en –beheerder TCN Property Projects en de beleggingsmaatschappij Wedge International Holdings hebben in het voorjaar van 2004 de aandelen van Hochtief bij Ballast Nedam overgenomen. Elk heeft sindsdien 24% van de aandelen. Bij de aankoop is door TCN en Wedge de intentie uitgesproken, dat zij een meerderheid in Ballast Nedam wensen te verwerven. Nadien heeft een uitgebreid onderzoek over de mogelijkheden van samenvoeging van de ondernemingen plaatsgevonden. Parallel daaraan zijn Ballast Nedam en TCN commercieel gaan samenwerken. De succesvolle eerste ervaringen geven een indicatie voor de toegevoegde waarde die een geïntegreerde bouwer/ontwikkelaar/vastgoedmaatschappij zou kunnen hebben. Helaas hebben besprekingen over de manier waarop en de condities waaronder de hiervoor bedoelde samenvoeging van de activiteiten zou moeten worden vormgegeven niet tot een bevredigend resultaat geleid. TCN en Wedge hebben daarop besloten af te zien van de eerder uitgesproken intentie en hebben medegedeeld zich voortaan als gewone aandeelhouder op te stellen. De operationele samenwerking zal worden geïntensiveerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV