Jaarcijfers 2004 Draka

Amsterdam –
– Autonome omzettoename 13,5%, vooral dankzij goede ontwikkelingen in divisies Datacommunicatie, Olie & Gas en Transport.
– Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) daalde tot € 17,8 miljoen tegenover € 30,7 miljoen in 2003 door continue margedruk.
– Nettoresultaat € 3,7 miljoen positief in 2004 tegenover € 0,2 miljoen negatief in 2003 (exclusief incidentele posten).
– Vrije kasstroom € 38,5 miljoen negatief door toename werkkapitaal.
– Balanspositie sterk verbeterd dankzij afname nettoschuld met € 137 miljoen.
– Vooruitzichten: verdere volumegroei verwacht, waarbij omvang beperkter zal zijn dan in 2004. Margedruk zal voortduren, vooral in eerste helft van 2005.

Jaarresultaten 2004
Het jaar 2004 werd gekenmerkt door een krachtige, wereldwijde, economische groei, waarbij Europa duidelijk achterbleef. Als gevolg van de goede economische ontwikkelingen groeide de kabelmarkt in volumetermen (tegen constante valutakoersen en constante koperprijzen) met circa 7%. In West-Europa daarentegen, Draka’s belangrijkste geografische deelmarkt, bleef de volumegroei duidelijk achter en kwam uit op ongeveer 2%. Desondanks realiseerde Draka in 2004 een volumegroei die vergelijkbaar was met de mondiale kabelmarkt, vooral dankzij goede ontwikkelingen in de divisies Datacommunicatie, Olie & Gas en Transport. Ondanks de volumegroei bleven de afzetprijzen onder druk staan, met name bij de divisie Glasvezel en in het segment standaard laagspanningskabel. Daarnaast was sprake van margedruk als gevolg van de forse stijging van de grondstofprijzen die nog niet volledig kon worden doorberekend aan Draka’s eindafnemers en door de lagere gemiddelde wisselkoers van de US-dollar ten opzichte van de euro. De duidelijke volumegroei en de continue focus op kostenbeheersing waren echter onvoldoende om bovengenoemde effecten van zowel prijsdruk als margedruk volledig te compenseren. Hierdoor daalde Draka’s operationeel resultaat in 2004.

Garo Artinian, Voorzitter en CEO van Draka Holding N.V., verwoordt zijn commentaar op de jaarresultaten 2004 als volgt: “2004 was een belangrijk jaar voor Draka, met als hoogtepunt de vorming van Draka Comteq waarin Draka en Alcatel hun glasvezel- en communicatiekabelactiviteiten hebben samengevoegd. Op operationeel niveau was Draka in staat een duidelijke volumegroei te realiseren, hetgeen in de meeste divisies resulteerde in een verhoging van het marktaandeel. Het resultaat bleef echter onder druk staan als gevolg van de forse stijging van de grondstofprijzen en door de lagere, gemiddelde wisselkoers van de US-dollar ten opzichte van de euro. De fundamentele verandering van Draka’s organisatiestructuur, ingevoerd in 2004, vormt de basis voor herstel van de winstgevendheid.”

Marktontwikkelingen
De marktomstandigheden voor communicatiekabel zijn in 2004 enigszins verbeterd ten opzichte van het dieptepunt in 2003. Vooral in de datacommunicatiemarkt was er sprake van enige groei, zowel in het koper- als in het glasvezelkabelsegment. Echter, de telecommunicatiebedrijven investeerden slechts selectief. Hierdoor bleef de vraagtoename naar koper en glasvezel telecommunicatiekabel beperkt. Ondanks een beperkt marktherstel bleven de prijzen voor zowel tele- als datacommunicatiekabel onder druk staan.

Ontwikkelingen per divisie

Telecommunicatiekabel
Draka Comteq realiseerde in 2004 een lichte volumegroei in koper telecommunicatiekabel. Goede ontwikkelingen van de activiteiten in de Baltische staten en Rusland hebben hieraan bijgedragen. Tevens vonden de eerste leveranties plaats op een nieuw langetermijncontract met een Duitse telecomoperator. Dit betrof de levering van koper telecommunicatiekabel voor DSL-technologie. Dit contract loopt tot 2007. In het glasvezelkabelsegment verstevigde Draka Comteq haar positie in alle markten waarin zij actief is. Bovendien groeide de afzet door het verkrijgen van een omvangrijk turnkey project van € 30 miljoen in Tanzania voor de komende twee jaar.

Datacommunicatiekabel
Draka Comteq is in 2004 in staat geweest haar marktpositie verder te verbeteren, vooral in het glasvezelkabelsegment. Dit was te danken aan de goede ontwikkelingen op het gebied van premium (1-10Gb) multimode glasvezelkabel. In het koperkabelsegment was het met name het type Cat 6 kabel die de sterkste groei liet zien. Per saldo nam de afzet van datacommunicatiekabel bij Draka Comteq duidelijk toe in 2004.

Glasvezel
In het glasvezelsegment realiseerde Draka Comteq een volumegroei van circa 7% en vergrootte daarmee wederom haar marktaandeel. Zowel singlemode als multimode glasvezel droegen bij aan de volumegroei. Aangezien circa 90% van de glasvezelproductie voor intern gebruik is, werd de vraag vooral bepaald door de relatief goede ontwikkelingen in de divisies Telecommunicatiekabel en Datacommunicatiekabel. De besprekingen met de medeaandeelhouders van Draka Comteq in de Chinese joint venture Yangtze Optical Fibre Cable (YOFC) over de overdracht van kennis en apparatuur, duren voort. Draka Comteq is een gezamenlijke onderneming van Draka Holding N.V. en Alcatel S.A., waarbij de respectievelijke wereldwijde glasvezel- en communicatiekabelactiviteiten zijn samengevoegd. Deze nieuwe onderneming, die voor 50,1% in handen is van Draka Holding N.V. en voor 49,9% in handen van Alcatel S.A., is op 1 juli 2004 opgericht.

Vooruitzichten
Draka verwacht dat de condities op de kabelmarkt in 2005 vergelijkbaar zullen zijn aan die in 2004 met verdere volumegroei, hoewel de omvang naar verwachting beperkter zal zijn dan in het afgelopen jaar. Door de nog steeds bestaande overcapaciteit zal de prijsdruk in bepaalde productsegmenten blijven bestaan. Tevens zal de druk op de marges door de hoge grondstoffenprijzen (koper en polymeren) voortduren, vooral in de eerste helft van 2005. Binnen deze omgevingsfactoren zal Draka’s beleid in 2005 gericht zijn op verdere kostenverlaging en nastreven van een verdere verlaging van de schuldpositie. Bij Draka Comteq zal de kostenverlaging vooral geschieden door het uitvoeren van het integratieplan waardoor tevens een evenwichtigere geografische spreiding van de glasvezelproductie-activiteiten ontstaat. Binnen Draka Cableteq zullen de productieoptimaliseringsprojecten en het stroomlijnen van de activiteiten via productallocaties versneld worden doorgevoerd, hetgeen zal leiden tot efficiëntieverbeteringen in 2005. De hieruit voortvloeiende kostenbesparingen zullen naar verwachting vanaf 2005 uitkomen op € 21 miljoen per jaar. Daarnaast zal Draka Comteq naar verwachting vanaf 2005 industriële synergievoordelen behalen van circa € 20 miljoen op operationeel niveau dankzij complementaire procestechnologieën op het gebied van glasvezelproductie. Inzake de operationele werkkapitaalratio verwacht Draka in 2005 een daling te realiseren. Deze daling zal worden bereikt door een versnelde herschikking van de kabelproductieactiviteiten waarvoor programma’s reeds zijn opgesteld en worden geïmplementeerd. Draka verwacht in 2005 de eerste vruchten te kunnen plukken van de verandering van de organisatiestructuur. Deze fundamentele verandering zal naar verwachting resulteren in een efficiëntere productiestructuur per divisie en een eenduidige aansturing van de sales & marketingafdelingen. Dit zal naar verwachting vanaf 2005 een positief effect hebben op de netto-omzet. Na afronding van bovengenoemde integratie en productie-optimaliseringsprojecten, zal Draka goed gepositioneerd zijn om volop te profiteren van een verder marktherstel. De lagere kostenbasis en de gerichte marktbenadering zullen naar verwachting een positief effect hebben op de winstgevendheid. Echter, door de onzekerheden omtrent de ontwikkeling van de grondstofprijzen en de invloed daarvan op de marges, acht Draka het op dit moment nog te vroeg om een uitspraak te doen over het te verwachten nettoresultaat.

Draka Holding N.V. (“Draka”) is de houdstermaatschappij van een aantal operationele bedrijven die internationaal actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van kabel en kabelsystemen. Draka heeft haar activiteiten onderverdeeld in twee groepen, te weten Draka Comteq waarin de communicatiekabelactiviteiten zijn ondergebracht en Draka Cableteq waarin de laagspannings- en speciaalkabelactiviteiten plaatsvinden. Binnen deze twee groepen zijn de activiteiten opgesplitst in divisies. Draka Comteq bestaat uit: Telecommunicatiekabel, Datacommunicatiekabel en Glasvezel. Draka Cableteq omvat de divisies: Laagspanningskabel, Liftkabel, Mobiele-netwerkkabel, Olie & Gas, Rubberkabel en Transport. Draka is met 68 vestigingen in 25 landen actief in Europa, Amerika en Azië. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De communicatielijnen zijn kort, de divisies hebben een grote mate van autonomie en zijn omzet- en winstverantwoordelijk. Wereldwijd zijn bij Draka ondernemingen ongeveer 9.600 mensen werkzaam. Draka
Holding N.V., het hoofdkantoor, is gevestigd in Amsterdam. In 2004 realiseerde Draka een omzet van € 1,7 miljard en een nettoresultaat van € 3,7 miljoen, exclusief incidentele posten. Gewone aandelen en achtergestelde converteerbare obligaties van Draka Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext in Amsterdam. In 2001 werd de onderneming opgenomen in de Next150 index en sinds 2 maart 2005 in de nieuwe AscX-index (Amsterdam Small Cap-index). Sinds 8 juli 2002 worden opties op Draka-aandelen verhandeld op de Euronext Amsterdam Derivative Markets.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.

Jaarcijfers 2004 Draka | Infrasite

Jaarcijfers 2004 Draka

Amsterdam –
– Autonome omzettoename 13,5%, vooral dankzij goede ontwikkelingen in divisies Datacommunicatie, Olie & Gas en Transport.
– Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) daalde tot € 17,8 miljoen tegenover € 30,7 miljoen in 2003 door continue margedruk.
– Nettoresultaat € 3,7 miljoen positief in 2004 tegenover € 0,2 miljoen negatief in 2003 (exclusief incidentele posten).
– Vrije kasstroom € 38,5 miljoen negatief door toename werkkapitaal.
– Balanspositie sterk verbeterd dankzij afname nettoschuld met € 137 miljoen.
– Vooruitzichten: verdere volumegroei verwacht, waarbij omvang beperkter zal zijn dan in 2004. Margedruk zal voortduren, vooral in eerste helft van 2005.

Jaarresultaten 2004
Het jaar 2004 werd gekenmerkt door een krachtige, wereldwijde, economische groei, waarbij Europa duidelijk achterbleef. Als gevolg van de goede economische ontwikkelingen groeide de kabelmarkt in volumetermen (tegen constante valutakoersen en constante koperprijzen) met circa 7%. In West-Europa daarentegen, Draka’s belangrijkste geografische deelmarkt, bleef de volumegroei duidelijk achter en kwam uit op ongeveer 2%. Desondanks realiseerde Draka in 2004 een volumegroei die vergelijkbaar was met de mondiale kabelmarkt, vooral dankzij goede ontwikkelingen in de divisies Datacommunicatie, Olie & Gas en Transport. Ondanks de volumegroei bleven de afzetprijzen onder druk staan, met name bij de divisie Glasvezel en in het segment standaard laagspanningskabel. Daarnaast was sprake van margedruk als gevolg van de forse stijging van de grondstofprijzen die nog niet volledig kon worden doorberekend aan Draka’s eindafnemers en door de lagere gemiddelde wisselkoers van de US-dollar ten opzichte van de euro. De duidelijke volumegroei en de continue focus op kostenbeheersing waren echter onvoldoende om bovengenoemde effecten van zowel prijsdruk als margedruk volledig te compenseren. Hierdoor daalde Draka’s operationeel resultaat in 2004.

Garo Artinian, Voorzitter en CEO van Draka Holding N.V., verwoordt zijn commentaar op de jaarresultaten 2004 als volgt: “2004 was een belangrijk jaar voor Draka, met als hoogtepunt de vorming van Draka Comteq waarin Draka en Alcatel hun glasvezel- en communicatiekabelactiviteiten hebben samengevoegd. Op operationeel niveau was Draka in staat een duidelijke volumegroei te realiseren, hetgeen in de meeste divisies resulteerde in een verhoging van het marktaandeel. Het resultaat bleef echter onder druk staan als gevolg van de forse stijging van de grondstofprijzen en door de lagere, gemiddelde wisselkoers van de US-dollar ten opzichte van de euro. De fundamentele verandering van Draka’s organisatiestructuur, ingevoerd in 2004, vormt de basis voor herstel van de winstgevendheid.”

Marktontwikkelingen
De marktomstandigheden voor communicatiekabel zijn in 2004 enigszins verbeterd ten opzichte van het dieptepunt in 2003. Vooral in de datacommunicatiemarkt was er sprake van enige groei, zowel in het koper- als in het glasvezelkabelsegment. Echter, de telecommunicatiebedrijven investeerden slechts selectief. Hierdoor bleef de vraagtoename naar koper en glasvezel telecommunicatiekabel beperkt. Ondanks een beperkt marktherstel bleven de prijzen voor zowel tele- als datacommunicatiekabel onder druk staan.

Ontwikkelingen per divisie

Telecommunicatiekabel
Draka Comteq realiseerde in 2004 een lichte volumegroei in koper telecommunicatiekabel. Goede ontwikkelingen van de activiteiten in de Baltische staten en Rusland hebben hieraan bijgedragen. Tevens vonden de eerste leveranties plaats op een nieuw langetermijncontract met een Duitse telecomoperator. Dit betrof de levering van koper telecommunicatiekabel voor DSL-technologie. Dit contract loopt tot 2007. In het glasvezelkabelsegment verstevigde Draka Comteq haar positie in alle markten waarin zij actief is. Bovendien groeide de afzet door het verkrijgen van een omvangrijk turnkey project van € 30 miljoen in Tanzania voor de komende twee jaar.

Datacommunicatiekabel
Draka Comteq is in 2004 in staat geweest haar marktpositie verder te verbeteren, vooral in het glasvezelkabelsegment. Dit was te danken aan de goede ontwikkelingen op het gebied van premium (1-10Gb) multimode glasvezelkabel. In het koperkabelsegment was het met name het type Cat 6 kabel die de sterkste groei liet zien. Per saldo nam de afzet van datacommunicatiekabel bij Draka Comteq duidelijk toe in 2004.

Glasvezel
In het glasvezelsegment realiseerde Draka Comteq een volumegroei van circa 7% en vergrootte daarmee wederom haar marktaandeel. Zowel singlemode als multimode glasvezel droegen bij aan de volumegroei. Aangezien circa 90% van de glasvezelproductie voor intern gebruik is, werd de vraag vooral bepaald door de relatief goede ontwikkelingen in de divisies Telecommunicatiekabel en Datacommunicatiekabel. De besprekingen met de medeaandeelhouders van Draka Comteq in de Chinese joint venture Yangtze Optical Fibre Cable (YOFC) over de overdracht van kennis en apparatuur, duren voort. Draka Comteq is een gezamenlijke onderneming van Draka Holding N.V. en Alcatel S.A., waarbij de respectievelijke wereldwijde glasvezel- en communicatiekabelactiviteiten zijn samengevoegd. Deze nieuwe onderneming, die voor 50,1% in handen is van Draka Holding N.V. en voor 49,9% in handen van Alcatel S.A., is op 1 juli 2004 opgericht.

Vooruitzichten
Draka verwacht dat de condities op de kabelmarkt in 2005 vergelijkbaar zullen zijn aan die in 2004 met verdere volumegroei, hoewel de omvang naar verwachting beperkter zal zijn dan in het afgelopen jaar. Door de nog steeds bestaande overcapaciteit zal de prijsdruk in bepaalde productsegmenten blijven bestaan. Tevens zal de druk op de marges door de hoge grondstoffenprijzen (koper en polymeren) voortduren, vooral in de eerste helft van 2005. Binnen deze omgevingsfactoren zal Draka’s beleid in 2005 gericht zijn op verdere kostenverlaging en nastreven van een verdere verlaging van de schuldpositie. Bij Draka Comteq zal de kostenverlaging vooral geschieden door het uitvoeren van het integratieplan waardoor tevens een evenwichtigere geografische spreiding van de glasvezelproductie-activiteiten ontstaat. Binnen Draka Cableteq zullen de productieoptimaliseringsprojecten en het stroomlijnen van de activiteiten via productallocaties versneld worden doorgevoerd, hetgeen zal leiden tot efficiëntieverbeteringen in 2005. De hieruit voortvloeiende kostenbesparingen zullen naar verwachting vanaf 2005 uitkomen op € 21 miljoen per jaar. Daarnaast zal Draka Comteq naar verwachting vanaf 2005 industriële synergievoordelen behalen van circa € 20 miljoen op operationeel niveau dankzij complementaire procestechnologieën op het gebied van glasvezelproductie. Inzake de operationele werkkapitaalratio verwacht Draka in 2005 een daling te realiseren. Deze daling zal worden bereikt door een versnelde herschikking van de kabelproductieactiviteiten waarvoor programma’s reeds zijn opgesteld en worden geïmplementeerd. Draka verwacht in 2005 de eerste vruchten te kunnen plukken van de verandering van de organisatiestructuur. Deze fundamentele verandering zal naar verwachting resulteren in een efficiëntere productiestructuur per divisie en een eenduidige aansturing van de sales & marketingafdelingen. Dit zal naar verwachting vanaf 2005 een positief effect hebben op de netto-omzet. Na afronding van bovengenoemde integratie en productie-optimaliseringsprojecten, zal Draka goed gepositioneerd zijn om volop te profiteren van een verder marktherstel. De lagere kostenbasis en de gerichte marktbenadering zullen naar verwachting een positief effect hebben op de winstgevendheid. Echter, door de onzekerheden omtrent de ontwikkeling van de grondstofprijzen en de invloed daarvan op de marges, acht Draka het op dit moment nog te vroeg om een uitspraak te doen over het te verwachten nettoresultaat.

Draka Holding N.V. (“Draka”) is de houdstermaatschappij van een aantal operationele bedrijven die internationaal actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van kabel en kabelsystemen. Draka heeft haar activiteiten onderverdeeld in twee groepen, te weten Draka Comteq waarin de communicatiekabelactiviteiten zijn ondergebracht en Draka Cableteq waarin de laagspannings- en speciaalkabelactiviteiten plaatsvinden. Binnen deze twee groepen zijn de activiteiten opgesplitst in divisies. Draka Comteq bestaat uit: Telecommunicatiekabel, Datacommunicatiekabel en Glasvezel. Draka Cableteq omvat de divisies: Laagspanningskabel, Liftkabel, Mobiele-netwerkkabel, Olie & Gas, Rubberkabel en Transport. Draka is met 68 vestigingen in 25 landen actief in Europa, Amerika en Azië. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De communicatielijnen zijn kort, de divisies hebben een grote mate van autonomie en zijn omzet- en winstverantwoordelijk. Wereldwijd zijn bij Draka ondernemingen ongeveer 9.600 mensen werkzaam. Draka
Holding N.V., het hoofdkantoor, is gevestigd in Amsterdam. In 2004 realiseerde Draka een omzet van € 1,7 miljard en een nettoresultaat van € 3,7 miljoen, exclusief incidentele posten. Gewone aandelen en achtergestelde converteerbare obligaties van Draka Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext in Amsterdam. In 2001 werd de onderneming opgenomen in de Next150 index en sinds 2 maart 2005 in de nieuwe AscX-index (Amsterdam Small Cap-index). Sinds 8 juli 2002 worden opties op Draka-aandelen verhandeld op de Euronext Amsterdam Derivative Markets.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.