Strukton: belangrijke omzetstijging

Maarssen – Strukton Groep nv heeft over 2004 een stijging van haar bedrijfsopbrengsten gerealiseerd van 12,5% tot EUR 720 miljoen. De nettowinst over 2004 bleef met EUR 12,2 miljoen echter achter bij het resultaat over 2003 (2003: 13,6 miljoen). Het lagere resultaat over 2004 is inclusief een eenmalige last van EUR 3,1 miljoen voor NMa-boete en een bijdrage aan het op te richten compensatiefonds.
Gecorrigeerd voor deze eenmalige last bedroeg de stijging van het netto resultaat 12,5% (2003: 6%).

Ondanks een aantal andere eenmalige lasten (o.a. pensioenvoorzieningen en afwaarderingen) was er sprake van een duidelijke stijging van het operationele resultaat voor rente en belasting tot EUR 23,3 miljoen (2003: EUR 21,7 miljoen).

De resultaatsontwikkeling over 2004 ging tevens gepaard met een aanzienlijke positieve kasstroom. Ondanks investeringen van ca. EUR 30 miljoen in nieuw materieel en vastgoedposities is de kaspositie van de onderneming gedurende het jaar met EUR 57 miljoen verbeterd, waarmee de liquiditeitspositie per ultimo van het jaar uitkwam op EUR 100 miljoen.

Het rendement op het geïnvesteerde vermogen was net als in 2003 met 20,4% hoger dan de doelstelling van 18% (2003: 19,5%).

De orderportefeuille ultimo 2004 kwam uit op het voor Strukton historisch hoge niveau van EUR 1 miljard (2003: EUR 831,6 miljoen) en is van redelijke kwaliteit. In vrijwel alle sectoren heeft Strukton te kampen met volume- en prijsdruk als gevolg van een verslechterde aanbestedingsmarkt.

De stijging van de bedrijfsopbrengsten werd met name gerealiseerd bij Strukton Railinfra. Dit bedrijfsonderdeel liet ook in 2004 een stijging van zowel bedrijfsopbrengsten als resultaatsbijdrage zien. In Nederland was een stijging van het activiteitenniveau goed merkbaar en is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van het spoorwegennet in Nederland. Mede door gerichter spooronderhoud is het aantal TreindienstAantastende Onregelmatigheden (TAO’s) ten opzichte van 2003 met 14,3% afgenomen.

De bedrijfsopbrengsten en de resultaten van het bedrijfsonderdeel Civiele bouw kwamen in 2004 hoger uit dan verwacht. Op grote infrastructurele werken waaronder het Centraal Station Noord/Zuidlijn werd goede voortgang gemaakt. Daarnaast werden een aantal belangrijke werken waaronder onderdelen van de Betuwelijn opgeleverd.

Gedurende het verslagjaar werd ten opzichte van 2003 een stijging van de bedrijfsopbrengsten binnen Strukton Bouw & Vastgoed gerealiseerd. In deze krimpende markt kwamen de resultaten echter uit op een lager niveau. Op het gebied van vastgoedontwikkeling zijn in het verslagjaar enkele goede grondposities verworven die in de komende jaren tot ontwikkeling zullen worden gebracht.

Naast de in 2003 verkregen opdracht voor de eerste op concessie-basis aanbestede rioolwaterzuivering (Afvalwater Haagse Regio), is Strukton in 2004 wederom succesvol geweest in deze belangrijke groeimarkt. Als leider van het consortium TalentGroep werd in december 2004 het contract ondertekend voor het ontwerp, de bouw, financiering en onderhoud voor een periode van 30 jaar van het Montaigne Lyceum in Ypenburg. Dit is het eerste scholenproject dat op een PPS concessie-basis is gegund.

Afronding onderzoeken
In 2004 heeft Strukton vrijwillig haar volledige medewerking verleend aan de door de NMa en Belastingdienst ingestelde onderzoeken naar overtredingen van de mededingingswet. Met de nu genomen last van EUR 3,1 miljoen heeft Strukton definitief schoon schip gemaakt met het verleden. Adequate maatregelen zijn getroffen om de integriteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en het vertrouwen in de onderneming te herstellen.

Verdere groei
Strukton streeft naar een verdere verbetering van haar marktpositie in de gekozen werkvelden Railinfrastructuur & Informatiesystemen, Civiele bouw en Bouw & Vastgoed. Gezien de financieel solide positie en de beschikbare financiële middelen verwacht Strukton naast autonome groei in de komende jaren tevens een verdere groei te kunnen realiseren door middel van gerichte acquisities.

Profiel
Strukton behaalde in 2004 met ruim 3.600 medewerkers een omzet van EUR 720 miljoen. De kernactiviteiten van Strukton zijn Railinfrastructuur & Informatiesystemen, Civiele bouw en Bouw & Vastgoed. Alle bedrijfsonderdelen zijn ISO-gecertificeerd.

Railinfrastructuur & Informatiesystemen
Strukton Railinfra is één van de toonaangevende railinfraspecialisten in Europa en opereert vanuit vestingen in drie regio’s in Nederland en is daarbuiten actief in landen als België, Italië, Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland.

Civiele bouw
Strukton Betonbouw behoort tot de top in de Nederlandse markt van civiele bouw en richt zich vooral op grote infrastructurele civiele werken, waarbij zij zich kan onderscheiden door haar inbreng van technologische kennis en specialistische vaardigheden.

Bouw & Vastgoed
Strukton Bouw & Vastgoed behoort tot de grotere spelers in haar sector. Zij levert de kennis en capaciteit om het totale bouwproces – van plan- en projectontwikkeling tot en met beheer en onderhoud – integraal te benaderen. Strukton Bouw & Vastgoed onderscheidt zich op de bouw- en vastgoedmarkt door haar expertise met doorgaande exploitatie en een voor haar klanten bovengemiddelde prijs-prestatieverhouding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv