Kustuitbreiding financieel haalbaar

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag mede namens minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten en conclusies van de verkenning naar kustuitbreiding Scheveningen-Hoek van Holland fase 1. In deze verkenning zijn de kosten en opbrengsten van een kustuitbreiding tussen Scheveningen en Hoek van Holland globaal onderzocht. De belangrijkste conclusie is dat kustuitbreiding kostbaar, maar onder veel randvoorwaarden financieel haalbaar is. De verkenning was erop gericht om inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden dit zijn en nadrukkelijk niet op het verkennen van de realiseringsmogelijkheden van een eventuele kustuitbreiding. De verkenning is in overleg met de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. Daarbij is ook nagegaan of publiek private samenwerkingsverbanden (PPS-constructies) tot de mogelijkheden behoren.

De verkenning wordt in drie fases uitgevoerd en richt zich in grote lijnen op: de financiële haalbaarheid (fase 1), maatschappelijk nut en noodzaak en draagvlak (fase 2) en tot slot de voorbereidingen om tot besluitvorming over een feitelijke kustuitbreiding te komen (fase 3).

Ecorys heeft de verkenningen van fase 1 in de loop van 2004 uitgevoerd. Dit onderzoeksbureau heeft voor de uitvoering expertise gebundeld met Royal Haskoning en het Waterloopkundig Laboratorium Delft. De belangrijkste conclusies zijn: uitbreiding van de kust blijkt een kostbare zaak die gefinancierd moet worden uit de verkoop van grote aantallen woningen op het op de zee te winnen land. Daarbij geldt dat naar mate er gekozen wordt voor meer landaanwinning er meer woningen nodig zijn om kustuitbreiding te kunnen financieren. Bij de realisatie van nieuw land wordt ook aandacht geschonken aan natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie. Ecorys gaat er in haar eindrapport vanuit dat de kosten van ontsluitende wegen naar het nieuwe land niet geheel worden toegerekend aan de gebiedsontwikkeling. In fase 2 van de verkenning zullen nut, noodzaak en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak van de kustuitbreiding centraal staan. Op grond van die resultaten zal een besluit worden genomen over het voortzetten van de verkenning in fase 3.

VVD-Tweede Kamerlid Geluk verzocht de regering in het najaar van 2003 met een motie om nader onderzoek naar een integrale, multifunctionele, duurzame en gefaseerde kustuitbreiding. Ook nut, noodzaak, maatschappelijk draagvlak, de mogelijkheid van een PPS-constructie en een maatschappelijke kosten-batenanalyse moesten in het onderzoek centraal staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat