IPO: zorgen over luchtkwaliteit in Nederland

Den Haag – Een aanmerkelijke groep Nederlanders heeft gezondheidsproblemen aan de luchtwegen door luchtverontreiniging. In een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Geel van VROM en het IPO op 13 januari 2005 is gebleken dat de provincies en het Rijk sterk de wens hebben om gezamenlijk op te trekken op dit terrein. Maar er is een groot probleem om geld te vinden voor aanvullende maatregelen.

Oude auto’s en strengere APK
Het wegverkeer is een belangrijke oorzaak van de slechte luchtkwaliteit. Auto’s geven in de praktijk grotere emissies dan onder de ideale omstandigheden waaronder ze getest worden. Door oude auto’s eerder weg te krijgen uit ’s lands wagenpark, zou veel uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (NO2) kunnen worden voorkomen. Dit is echter een dure maatregel waarvoor de staatssecretaris tot nu toe geen budget heeft. De staatssecretaris stond positief tegenover de suggestie van de provincies dat een strengere APK keuring ook zou kunnen helpen om oude auto’s, die te sterk vervuilen, uit te faseren.

Openbaar vervoerbedrijven
De provincies hebben aangegeven bij de concessieverlening voor openbaar vervoerbedrijven nog nadrukkelijker naar de milieu-eisen te willen kijken. De juridische problemen die er zijn vanwege diverse uitspraken van de Raad van State over vergunningen wil de Staatssecretaris het hoofd bieden door het vaststellen van een Ministeriële regeling. Het IPO staat hier in principe positief tegenover. De staatssecretaris heeft toegezegd dat het IPO betrokken wordt bij de opstelling van die regeling, die medio 2005 in werking zou moeten treden.

Financiering en hot spots
De provincies willen aanvullende financiering. De staatssecretaris zal de mogelijkheden van het Fonds Economische Structuurversterking (FES; aardgasbaten) onderzoeken. Verder zal in het kader van het innovatieprogramma Lucht door het Rijk nagedacht worden over de verdere aanpak van de sterkst vervuilde locaties in Nederland, de zogenaamde ‘hot spots’. Bij de uitwerking van het Nationale Plan Luchtkwaliteit worden ook de provincies betrokken.

Ministeriële regeling
De juridische problemen die er zijn vanwege diverse uitspraken van de Raad van State over vergunningen wil de Staatssecretaris het hoofd bieden door het vaststellen van een Ministeriële regeling. Het IPO staat hier in principe positief tegenover. De staatssecretaris heeft toegezegd dat het IPO betrokken wordt bij de opstelling van die regeling, die medio 2005 in werking zou moeten treden.

Europese normen
De luchtkwaliteitsproblemen spelen niet alleen in Nederland maar ook in andere landen van de Europese Unie. En ook de worsteling met het voldoen aan de Europese normen noopt in andere landen tot het maken van plannen van aanpak en aanvullend beleid. De staatssecretaris heeft aangegeven dit zichtbaarder te willen maken. Uiteindelijk kan Nederland het probleem niet alleen oplossen maar heeft ze de omliggende landen nodig voor maatregelen tegen grensoverschrijdende emissies.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)