25 Miljoen euro voor Media Park Hilversum

Haarlem – De kogel is door de kerk. De Tweede Kamer heeft op 20 december 2004
25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid van Hilversum en in het bijzonder het Media Park. Alle betrokken partijen, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Laren, Hilversum en Bussum en TCN Property Projects, zijn heel blij met dit resultaat.

Plannen om de bereikbaarheid van het Media Park te verbeteren kunnen nu worden uitgewerkt. Voorwaarde is dat voor 2010 een aanvang met de uitvoering is gemaakt, maar de eerste resultaten zullen al veel eerder, in 2006, zichtbaar zijn. Voor de uitwerking wordt een projectorganisatie opgezet. Die krijgt als randvoorwaarde mee: geen nadelige effecten voor de snelwegen en zorgen voor een combinatie van maatregelen gericht op doorstroming van het openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en optimalisering van de infrastructuur. Op basis van concrete voorstellen zal vanzelfsprekend overleg plaats vinden met de bevolking.

Naast de 25 miljoen euro die de minister maximaal beschikbaar stelt, staat een even grote bijdrage van de provincie en de regio samen. De provincie Noord-Holland zal hiervan de helft, maximaal 12,5 miljoen euro, voor haar rekening nemen en de regio, bestaande uit de gemeenten Hilversum, Laren en Bussum en TCN Property Projects, draagt eveneens maximaal 12,5 miljoen euro bij.

Nu de financiën voor het project zeker gesteld zijn, is ook de goedkeuring van het bestemmingsplan Media Park een stap dichterbij gekomen. Daarmee is de weg vrij voor uitbreiding van het bedrijfsvloeroppervlak op het Media Park.

Achtergrondinformatie
De uit te werken maatregelen gaan uit van optimalisatie van de bestaande weginfrastructuur waartoe partijen op 16 september jl. bij de Minister van Verkeer en Waterstaat een voorstel hebben ingediend. In dit voorstel wordt uitgegaan van optimalisatie op een viertal hoofdroutes richting Media Park.
Het betreft de routes:
· A1 via de N525 en de buitenring Hilversum Noord;
· A27 via de buitenring Hilversum Oost;
· A2 via de N201 en de buitenring Hilversum West
· A1 via Bussum en de N524
In de ogen van alle partijen is een groot voordeel van deze benadering dat er sprake is van een betere beheersing van de doorstroming op de routes. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van de druk op de zwaarst belaste route A1 via Laren en de N525.

Daarnaast zal het voorstel ook doorstromingsmaatregelen omvatten voor het (hoogwaardig) busvervoer, maar evenzeer zal ingezet worden op een betere treinbediening van het Media Park.

Ook mobiliteitsbeheersing maakt deel uit van de voorstellen. Hieronder wordt een betere parkeerregulering op het Media Park verstaan, maar evenzeer een op te starten pendeldienst tussen Hilversum Centraal en het Media Park. Met deze pendeldienst wordt naar verwachting begin 2005 gestart.

Een formele bevestiging van de rijksbijdrage zullen de partijen in 2005 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangen.