Advies van Mobis over Nota Mobiliteit

Den Haag – Voorafgaand aan de aanleg van grote woonwijken of industrieterreinen moet naar analogie van een Milieu Effect Rapportage die momenteel verplicht is, ook een Vervoer Effect Rapportage opgesteld worden. Hierin wordt onderzocht wat de effecten op de bereikbaarheid van de omgeving zijn bij de aanleg van een groot complex. Daarnaast geeft het rapport aanwijzingen over hoe het gebied optimaal bereikbaar gemaakt kan worden. Dit adviseert Mobis minister Peijs in de inspraakronde over de Nota Mobiliteit.

Inzicht in de effecten op de bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe wijken of industrieterreinen zijn van levensbelang om in de mobiliteitsbehoefte te voorzien. Mobis constateert dat de omgekeerde weg vaak nog bewandeld wordt: Er wordt bijvoorbeeld een Vinex-wijk gepland en pas dan worden plannen ontworpen om deze wijk bereikbaar te maken en dan vaak nog zonder rekening te houden met de gevolgen voor de bereikbaarheid van andere locaties. Een Vervoer Effect Rapportage is, naast een integrale visie op mobiliteit en infrastructuur en een nauwe samenwerking tussen Rijk, wegbeheerders, beleidsontwikkelaars en openbaarvervoerbedrijven een noodzakelijke voorwaarde om Nederland bereikbaar te houden.

Goed openbaar vervoer is een tweede noodzakelijke voorwaarde om de bereikbaarheid van Nederland op peil te houden. De voorgestelde Nota Ruimte besteedt te weinig aandacht aan de belangrijke rol die het openbaar vervoer speelt als smeermiddel van de nationale economie. Zonder openbaar vervoer valt de economie stil. Mobis roept de Tweede Kamerleden op om in de kamerbehandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) op maandag 20 december 2004 een andere invulling te geven aan de voorgestelde middelen. Alleen investeren in weginfrastructuur lost het
mobiliteitsprobleem niet op als daar geen investeringen in goede openbaar vervoer voorzieningen naast staan. In die zin kunnen gerichte investeringen in het openbaar vervoer worden gezien als efficiënte investeringen in infrastructuur.

Mobis is de branchevereniging van ondernemingen in het collectief personenvervoer. Mobis maakt deel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer, de werkgeversorganisatie in het collectief personenvervoer (openbaar vervoer, taxi- en touringcarvervoer) en het beroepsgoederenvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijk Nederlands Vervoer