Heijmans realiseert winstprognose 2004

‘s-Hertogenbosch – Heijmans (bouw, infrastructuur en vastgoedontwikkeling) zal 2004 overeenkomstig de eerder aangegeven winstverwachting afsluiten. De bedrijfsopbrengsten zullen uitkomen op circa € 2,6 miljard, de nettowinst vóór bijzondere lasten in verband met in het kader van onregelmatigheden in de bouwsector op te leggen boetes op € 66 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met positieve effecten van een eventuele tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting. De winst per gewoon aandeel komt daarmee op circa € 2,65 na goodwill amortisatie en cumulatief preferent dividend.

“Een degelijke prestatie onder moeilijke marktomstandigheden” aldus bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot van Heijmans. Strategische heroriëntatie en versterking van de financiële positie van de onderneming (cash flow verbetering en netto schuldreductie) stonden dit jaar centraal in het beleid van Heijmans. De focus lag vooral op groei in de markt voor koopwoningen vanuit sterke grondposities, de ontwikkeling van nieuwe concepten en bijsturing van de organisatie richting full-service dienstverlening. Daarnaast was het beleid gericht op herstructurering en selectief inschrijven in moeilijke markten zoals infrastructuur.

Ontwikkeling activiteiten
Naar verwachting zal het totale aantal verkochte woningen in 2004 stijgen met circa 17% tot ongeveer 3.500 (2003: 2990). In België bedroeg de stijging 26% (van 158 in 2003 naar circa 200 in 2004), in Nederland circa 16% (van 2832 in 2003 naar circa 3300 in 2004). Ongeveer 65% van de verkochte woningen wordt gerealiseerd op door Heijmans gecontroleerde gronden, circa 35% is afkomstig uit gewonnen prijsvragen. Op het gebied van koopwoningontwikkeling werden successen geboekt met het innovatieve concept Wenswonen® dat momenteel al in zeven gemeenten wordt toegepast.
De kantorenmarkt blijft kampen met leegstand. Wel is bij huurders een verschuiving waarneembaar van oud naar nieuw.

Onder full-service dienstverlening verstaat Heijmans het verlenen van bouwgerelateerde activiteiten die de gehele of een groot deel van de waardeketen in de bouw bestrijken:van ontwerp en advies, tot uitvoering, onderhoud en beheer. Voorbeelden van deze full-service projecten zijn: de Harnaschpolder, het Leerpark Dordrecht, de Rondweg N242 Alkmaar en het deeltraject A73 Venlo- Swalmen (voor nadere informatie zie www.heijmans.nl). Daarnaast kwalificeert een groot aantal kleinschalige opdrachten zich als full service project.

In de bouw zag Heijmans in een door scherpe prijsvorming gekenmerkte markt veel kwalitatief hoogwaardige vraag uit de zorg- en opleidingensector. Heijmans (ver)bouwt in Nederland momenteel 10 ziekenhuizen en is actief op circa 31 scholen. Daarnaast richt Heijmans zich op de PFI (privaat gefinancierde initiatieven) projecten die de overheid op de markt brengt. In één van de grootste projecten, de renovatie van het Ministerie van Financiën, behoort het consortium waarvan Heijmans deel uitmaakt inmiddels tot de laatste vier gegadigden.

In de divisie infrastructuur lijkt het dieptepunt bereikt qua prijsniveau. De in 2005 aflopende grote projecten als Betuwelijn en HSL dragen bij aan het positieve resultaat van Heijmans in deze sector. Met enkele nieuw gewonnen projecten kan redelijk worden voorzien in de inzet van vrijkomende capaciteit. Daarnaast wordt binnen afzienbare tijd een aantal nieuwe projecten op de markt gebracht, met name op het gebied van onderhoud aan snelwegen. Heijmans heeft vertrouwen in herstel van de markt en investeert in verband daarmee onder andere circa € 15 miljoen in (ver)bouw van asfaltproductiecentrales.

Herstructurering vond plaats in de divisie infrastructuur, met name in kabels en leidingen. Dit gold voor zowel Nederland als België. Als gevolg hiervan zullen de Belgische activiteiten als geheel weer een positief resultaat laten zien waar dit in 2003 nog negatief was..De Duitse markt blijft slecht, de activiteiten in Engeland ontwikkelen zich goed.

Financiële positie
De financiële positie van Heijmans werd in 2004 verder versterkt. Naar verwachting komt de netto schuld ultimo 2004 lager uit dan ultimo 2003, toen deze ongeveer € 350 miljoen bedroeg. De operationele kasstroom over 2004 zal opnieuw ruim positief zijn (2003 € 59 miljoen).

Vanaf 2005 zal Heijmans op IFRS-basis rapporteren. Bij publicatie van de halfjaarcijfers 2004 is aangegeven wat hiervan op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor Heijmans. Heijmans is tevreden over de omvang van de orderportefeuille. Naar verwachting komt deze ultimo 2004 uit op circa € 2,3 miljard na eliminatie voor intercompany omzet en € 2,7 miljard vóór eliminatie (bouw € 1 miljard, infrastructuur € 0,5 miljard, vastgoedontwikkeling € 0,7 miljard, international € 0,5 miljard). Daarmee bevindt de orderportefeuille zich op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar geleden.

Boetes onderzoeken bouwzaak
In de verwachting voor de nettowinst over 2004 zijn vooralsnog geen voorzieningen of lasten opgenomen voor in het kader van de bouwzaak te ontvangen boetes. De verwachting is dat voor de sector infrastructuur in januari 2005 duidelijkheid zal worden verkregen over de hoogte van de boete van NMa. Op verzoek van de NMa zal Heijmans voor die tijd geen indicatie geven van de mogelijke hoogte van de op te leggen boete. Voor de overige voor Heijmans relevante sectoren (bouw en kabels/leidingen) zal de NMa naar verwachting in de tweede helft van 2005 de boetes vaststellen. De in oktober 2004 door Heijmans van de Europese Commissie ontvangen punten van bezwaar met betrekking tot bitumeninkoop kregen nog geen vervolg.

Vooruitzichten 2005
Heijmans zal in 2005 vol inzetten op de nieuw geformuleerde strategie die moet leiden tot een verdere versterking van het koopwoningenbedrijf en tot full-service bouw- en ontwikkelingsactiviteiten. Voor 2008 heeft Heijmans als doelstellingen geformuleerd de verkoop van 4.500 woningen, een rendement op geïnvesteerd vermogen van 18% en een netto winst in relatie tot de bedrijfsopbrengsten van 3%.

Dividend
Heijmans handhaaft het voornemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel te doen het dividend te handhaven op het niveau van het dividend over het boekjaar 2003 te weten € 1,22 per gewoon aandeel. Dit onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en nadere boetebeschikkingen in het kader van de bouwzaak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Heijmans realiseert winstprognose 2004 | Infrasite

Heijmans realiseert winstprognose 2004

‘s-Hertogenbosch – Heijmans (bouw, infrastructuur en vastgoedontwikkeling) zal 2004 overeenkomstig de eerder aangegeven winstverwachting afsluiten. De bedrijfsopbrengsten zullen uitkomen op circa € 2,6 miljard, de nettowinst vóór bijzondere lasten in verband met in het kader van onregelmatigheden in de bouwsector op te leggen boetes op € 66 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met positieve effecten van een eventuele tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting. De winst per gewoon aandeel komt daarmee op circa € 2,65 na goodwill amortisatie en cumulatief preferent dividend.

“Een degelijke prestatie onder moeilijke marktomstandigheden” aldus bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot van Heijmans. Strategische heroriëntatie en versterking van de financiële positie van de onderneming (cash flow verbetering en netto schuldreductie) stonden dit jaar centraal in het beleid van Heijmans. De focus lag vooral op groei in de markt voor koopwoningen vanuit sterke grondposities, de ontwikkeling van nieuwe concepten en bijsturing van de organisatie richting full-service dienstverlening. Daarnaast was het beleid gericht op herstructurering en selectief inschrijven in moeilijke markten zoals infrastructuur.

Ontwikkeling activiteiten
Naar verwachting zal het totale aantal verkochte woningen in 2004 stijgen met circa 17% tot ongeveer 3.500 (2003: 2990). In België bedroeg de stijging 26% (van 158 in 2003 naar circa 200 in 2004), in Nederland circa 16% (van 2832 in 2003 naar circa 3300 in 2004). Ongeveer 65% van de verkochte woningen wordt gerealiseerd op door Heijmans gecontroleerde gronden, circa 35% is afkomstig uit gewonnen prijsvragen. Op het gebied van koopwoningontwikkeling werden successen geboekt met het innovatieve concept Wenswonen® dat momenteel al in zeven gemeenten wordt toegepast.
De kantorenmarkt blijft kampen met leegstand. Wel is bij huurders een verschuiving waarneembaar van oud naar nieuw.

Onder full-service dienstverlening verstaat Heijmans het verlenen van bouwgerelateerde activiteiten die de gehele of een groot deel van de waardeketen in de bouw bestrijken:van ontwerp en advies, tot uitvoering, onderhoud en beheer. Voorbeelden van deze full-service projecten zijn: de Harnaschpolder, het Leerpark Dordrecht, de Rondweg N242 Alkmaar en het deeltraject A73 Venlo- Swalmen (voor nadere informatie zie www.heijmans.nl). Daarnaast kwalificeert een groot aantal kleinschalige opdrachten zich als full service project.

In de bouw zag Heijmans in een door scherpe prijsvorming gekenmerkte markt veel kwalitatief hoogwaardige vraag uit de zorg- en opleidingensector. Heijmans (ver)bouwt in Nederland momenteel 10 ziekenhuizen en is actief op circa 31 scholen. Daarnaast richt Heijmans zich op de PFI (privaat gefinancierde initiatieven) projecten die de overheid op de markt brengt. In één van de grootste projecten, de renovatie van het Ministerie van Financiën, behoort het consortium waarvan Heijmans deel uitmaakt inmiddels tot de laatste vier gegadigden.

In de divisie infrastructuur lijkt het dieptepunt bereikt qua prijsniveau. De in 2005 aflopende grote projecten als Betuwelijn en HSL dragen bij aan het positieve resultaat van Heijmans in deze sector. Met enkele nieuw gewonnen projecten kan redelijk worden voorzien in de inzet van vrijkomende capaciteit. Daarnaast wordt binnen afzienbare tijd een aantal nieuwe projecten op de markt gebracht, met name op het gebied van onderhoud aan snelwegen. Heijmans heeft vertrouwen in herstel van de markt en investeert in verband daarmee onder andere circa € 15 miljoen in (ver)bouw van asfaltproductiecentrales.

Herstructurering vond plaats in de divisie infrastructuur, met name in kabels en leidingen. Dit gold voor zowel Nederland als België. Als gevolg hiervan zullen de Belgische activiteiten als geheel weer een positief resultaat laten zien waar dit in 2003 nog negatief was..De Duitse markt blijft slecht, de activiteiten in Engeland ontwikkelen zich goed.

Financiële positie
De financiële positie van Heijmans werd in 2004 verder versterkt. Naar verwachting komt de netto schuld ultimo 2004 lager uit dan ultimo 2003, toen deze ongeveer € 350 miljoen bedroeg. De operationele kasstroom over 2004 zal opnieuw ruim positief zijn (2003 € 59 miljoen).

Vanaf 2005 zal Heijmans op IFRS-basis rapporteren. Bij publicatie van de halfjaarcijfers 2004 is aangegeven wat hiervan op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor Heijmans. Heijmans is tevreden over de omvang van de orderportefeuille. Naar verwachting komt deze ultimo 2004 uit op circa € 2,3 miljard na eliminatie voor intercompany omzet en € 2,7 miljard vóór eliminatie (bouw € 1 miljard, infrastructuur € 0,5 miljard, vastgoedontwikkeling € 0,7 miljard, international € 0,5 miljard). Daarmee bevindt de orderportefeuille zich op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar geleden.

Boetes onderzoeken bouwzaak
In de verwachting voor de nettowinst over 2004 zijn vooralsnog geen voorzieningen of lasten opgenomen voor in het kader van de bouwzaak te ontvangen boetes. De verwachting is dat voor de sector infrastructuur in januari 2005 duidelijkheid zal worden verkregen over de hoogte van de boete van NMa. Op verzoek van de NMa zal Heijmans voor die tijd geen indicatie geven van de mogelijke hoogte van de op te leggen boete. Voor de overige voor Heijmans relevante sectoren (bouw en kabels/leidingen) zal de NMa naar verwachting in de tweede helft van 2005 de boetes vaststellen. De in oktober 2004 door Heijmans van de Europese Commissie ontvangen punten van bezwaar met betrekking tot bitumeninkoop kregen nog geen vervolg.

Vooruitzichten 2005
Heijmans zal in 2005 vol inzetten op de nieuw geformuleerde strategie die moet leiden tot een verdere versterking van het koopwoningenbedrijf en tot full-service bouw- en ontwikkelingsactiviteiten. Voor 2008 heeft Heijmans als doelstellingen geformuleerd de verkoop van 4.500 woningen, een rendement op geïnvesteerd vermogen van 18% en een netto winst in relatie tot de bedrijfsopbrengsten van 3%.

Dividend
Heijmans handhaaft het voornemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel te doen het dividend te handhaven op het niveau van het dividend over het boekjaar 2003 te weten € 1,22 per gewoon aandeel. Dit onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en nadere boetebeschikkingen in het kader van de bouwzaak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV