Provincie wil kier in Haringvlietsluizen realiseren

Den Haag – De provincie Zuid-Holland ziet overwegend voordelen in het inlaten van zeewater door de Haringvlietsluizen. Daarbij adviseert de provincie de Haringvlietsluizen op 1 januari 2008 op een kier te zetten. Het rijk heeft voor de uitvoering van de plannen € 35 miljoen euro beschikbaar gesteld. Gisteravond heeft mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuis–van de Beek, als voorzitter van de Stuurgroep realisatie van de Kier, haar advies kenbaar gemaakt aan minister Veerman (LNV) en directeur-generaal Dierikx (VenW).

Zoutwatertong
De Haringvlietsluizen zullen beperkt open gaan bij zowel eb als vloed. Een gedeelte van het Haringvliet wordt hierdoor brak. Het zout mag echter niet verder binnendringen dan de denkbeeldige lijn Middelharnis-monding Spui. Om de inname voor zoet water voor landbouw- en drinkwater niet in gevaar te brengen, worden vier innamepunten verplaatst naar het oosten. In extreem droge perioden zoals de zomer van 2003 gaan de sluizen dicht bij lage rivierstand en worden bediend volgens een aangepast programma. Om te zorgen dat er geen zoutwatertong achter blijft op het Haringvliet, wordt er voor sluiting van de sluizen bij eb gespuid. Door de beperkte opening van de sluizen keert het getij niet volledig terug.

Gevolgen
Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen heeft een aantal positieve gevolgen waarop het advies van de stuurgroep is gebaseerd. Zo zal de visintrek van vrijwel alle migrerende vissen aanzienlijk verbeteren. Men gaat ervan uit dat het ecologisch evenwicht in het gebied niet wordt aangetast. Wel zal het gebied verrijken, maar dat heeft een positief effect op de natuurlijke dynamiek. Het risico op overlast van blauwalgen langs de oevers van het Haringvliet zal in de zomerperiode minder zijn dan bij onveranderd beheer van de Haringvlietsluizen. De kwaliteit van het oppervlaktewater op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten wordt door de uitvoering van de compenserende maatregelen aanzienlijk verbeterd. Ook worden hierdoor de primaire waterkeringen versterkt waardoor de veiligheid ook na 2050 blijft gewaarborgd.

Achtergronden
Het Kierproject is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat. Gedeputeerde Lenie Dwarshuis is voorzitter van de Stuurgroep Realisatie de Kier. Het project maakt deel uit van beleid dat streeft naar een natuurlijkere Delta. De Haringvlietsluizen kunnen volgens de stuurgroep niet voor 1 januari 2008 opengesteld worden omdat de uitvoering van de compenserende maatregelen nog drie jaar vergt. De minister heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om de regie en uitvoering op zich te nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland