NH: Accent op grootschalige investeringen Mobiliteit

Haarlem – Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen ook onder moeilijker wordende financiële omstandigheden het voornemen overeind houden om grootschalig te investeren in een economisch en sociaal sterke Noord-Hollandse samenleving.
Ze geven in hun ontwerp-Begroting 2005 dan ook opnieuw gestalte aan de investerende en uitvoerende provincie, met name door een investeringsimpuls bij mobiliteit en zorg.

Het collegeprogramma is leidraad voor de ontwerp-Begroting 2005.
Het motto van het collegeprogramma is ‘Bruggen slaan’ : bijvoorbeeld tussen beleidsterreinen onderling, zoals economie en milieu en natuur en infrastructuur, maar ook tussen Wonen, werken en je verplaatsen, zodat het aantrekkelijk blijft in een omgeving met groen en recreatiemogelijkheden. Een gezonde economie kan uiteraard alleen in een gezond milieu functioneren. Maar ook wil het college bruggen slaan tussen maatschappelijke organisaties en samenwerking stimuleren.

Investeren in de provincie
Met de ‘Extra Investeringsimpuls Noord-Holland’ willen GS knelpunten in mobiliteit en zorg oplossen.

Mobiliteit
Op het gebied van Weg- en openbaar vervoerinfrastructuur doen zich veel knelpunten voor. Een versnelde aanpak ervan is alleen mogelijk door inzet van de Investeringsimpuls. Het gaat immers om grote investeringen met als doel de bereikbaarheid, de veiligheid én de leefbaarheid te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van de kust, de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de ontsluiting van het Mediapark. En uiteraard de verbindingen in het noorden van de provincie. Een goede bereikbaarheid versterkt daar de economische aantrekkingkracht.

Programma 1 Bestuur en burger
GS reserveren € 450.000,- voor het instellen van een gemeenschappelijke Randstad-Rekenkamer voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De nieuwe duale regelgeving schrijft voor dat per 1 januari 2005 elke provincie een rekenkamer(functie) moet hebben ingesteld. Voor verbetering van de elektronische dienstverlening (het IPO-programma e-provincies) wordt € 100.000 gereserveerd.

Programma 2 Bestuur en andere overheden
Voor co-financiering van door de EU gesubsidieerde projecten wordt € 1,3 miljoen uitgetrokken. Het gaat hier onder meer om de projecten Equal, Interreg en plattelandsontwikkeling. De provincie zal zich inspannen om vanaf 2007 maximaal te kunnen profiteren van de dan beschikbaar komende nieuwe structuurfondsen van de EU.
GS blijven streven naar verbetering van de coördinatie van de Rampenbestrijding.

Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement
‘Vlot en Veilig door Noord-Holland’ is het motto waaronder GS investeren in dit programma voor 2005. Het collegeprogramma noemt een groot aantal prioritaire projecten uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. In de Meerjarenraming is daarvoor € 26,1 miljoen gereserveerd voor dekking van de kapitaallasten. Daar komt vanaf 2005 structureel € 5,25 per jaar bij. GS willen voor Regionet een productformule (dienstregeling, haltes etc.) uitwerken. De corridor Amsterdam-Almere krijgt prioriteit op het gebied van spoor (Zuid-as, Zuiderzeelijn en viersporen Amsterdam-Almere) en de weg (A6-A9 de Uitweg). GS willen in Noordvleugelverband meedoen aan een pilot naar kilometerheffing in het noorden van de Randstad. Voor de onsluiting van het Mediapark Hilversum worden korte termijnmaatregelen voorbereid. Verder worden lange termijn- maatregelen voor het Bereikbaarheidsplan Kust (Bloemendaal-Zandvoort) uitgevoerd. GS komen met een voorstel hoe en wanneer de Westfrisiaweg kan worden aangepakt.

Programma 4 Openbaar vervoer
GS gunnen in 2005 het openbaar vervoer voor de aanbesteding van Haarlem-IJmond en Gooi & Vechtstreek. Vanaf 18 december 2005 zal het aanbestede openbaar vervoer gaan rijden. De aanbesteding van de OV-taxi voor de regio Gooi & Vechtstreek wordt voorbereid.
In 2005 komt, ter uitvoering van een statenmotie, 2 miljoen extra beschikbaar voor openbaar vervoer.

Programma 5 Water
Het budget voor de Kustvisie 2050 wordt door GS verlaagd met
€ 300.000 ten gunste van de beheerproblematiek van het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit kan omdat inmiddels voor de Kustvisie subsidie is verkegen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Voor de uitvoering van de Kustvisie gaat vooral aandacht naar de Hondsbossche en pettemer Zeewering, zandige kust Kop Noord-Holland, en naar 4 kustplaatsen : Zandvoort, kennemerstrand, Ijmond en Beregen.Verder is gerserveerd aan nieuwe middelen: Implementatie EU Kaderrichtlijn (€ 285.000), Uitvoering ‘Evenwichtig omgaan met water’ – dit is het kader voor bevorderen van de veiligheid en terugdringen van wateroverlast – (€ 275.000), Opstellen normering Waterplan 2006-2010 (€ 250.000).

Programma 6 Milieu
GS blijven via het Baggerplatform stevig inzetten op het inhalen van de achterstand in onderhoudsbaggeren en saneringsbaggeren van 25 jaar.
Voor het baggeren van de provinciale vaarwegen wordt voor 2005 € 5 miljoen uitgetrokken. Dat jaar wordt er 68.000 m3 bagger verwijderd. Het onderwaterbaggerdepot De Poel in Zaanstad zal worden gesloten. Prioriteit gaat naar het beheer van grondwater, bodem en bodemsanering bij de volgende projecten : Ilperveld, Anna’s Hoeve, Masterplan ‘t Gooi, Gasfabrieksterreinen.
Met de uitvoering van de Klimaatovereenkomsten die de provincie met de gemeenten heeft gesloten wordt een begin gemaakt. De doelstelling uit het collegeprogramma van 200 Megawat duurzame energie in 2007 wordt al dicht benaderd.

Programma 7 Recreatie, natuur en landschap
Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt voor een nieuw sturingsmodel voor het landelijk gebied (project Investeringsbudget Landelijk gebied). De provincies krijgen hierin een regierol. Zij fungeren daarbij als scharnier tussen de realisatie van rijksdoelstellingen en de uitvoering van projecten in gebieden/regio’s. De landelijke afspraken gaan in op 1 januari 2007. De jaren 2005 en 2006 worden gebruikt als proefjaren. GS streve naar een provinciaal Investeringsbudget voor het landelijk gebied. Na het ontpotten en ontschotten van de provinciale middelen, kan in de loop van 2006 het buget hiervoor worden gevuld.
Naar het in de Nota Ruimte aangewezen nationaal Landschap Laag Holland gaat € 1.080.000. Doel is het duurzaam ontwikkelen van het gebied. Daarbij wordt behoud van kwaliteiten in het gebied en het goed beheren ervan gekoppeld aan verantwoorde ontwikkeling van functies zoals woningbouw. Andere gebiedsprogramma’s Landelijk gebied die GS als focus hebben zijn Amstel Groen (waaronder Bovenkerkerpolder), de Uitweg (waaronder Diemerscheg) en Haarlemmermeer Zwaansbroek. Het Raamplan Haarlemmermeer Groen en het Ontwikkelingsplan groene As worden uitgevoerd. Naar de uitvoering van de Agenda Recreatie en Toerisme gaat € 633.000.

Programma 8 Economie en landbouw
GS streven naar meer biologische teelt en intensivering van verduurzaming van de landbouw. Voor nieuw beleid gaat in 2005 eenmalig naar de landbouwagenda € 612.200.
Er is overwogen om te bezuinigen op de RES’sen, maar in het belang van regionale samenwerking is besloten het budget van € 400.000 te handhaven.

Verdere procedure
De statenleden zijn nu aan zet en kunnen tot 22 september vragen stellen over de ontwerp-begroting. Deze worden beantwoord in de Memorie van Antwoord van het college. Daarna volgt bespreking in de statencommissies, waarna Provinciale Staten de begroting 2005 op 12 en 15 november 2004 vaststellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

NH: Accent op grootschalige investeringen Mobiliteit | Infrasite

NH: Accent op grootschalige investeringen Mobiliteit

Haarlem – Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen ook onder moeilijker wordende financiële omstandigheden het voornemen overeind houden om grootschalig te investeren in een economisch en sociaal sterke Noord-Hollandse samenleving.
Ze geven in hun ontwerp-Begroting 2005 dan ook opnieuw gestalte aan de investerende en uitvoerende provincie, met name door een investeringsimpuls bij mobiliteit en zorg.

Het collegeprogramma is leidraad voor de ontwerp-Begroting 2005.
Het motto van het collegeprogramma is ‘Bruggen slaan’ : bijvoorbeeld tussen beleidsterreinen onderling, zoals economie en milieu en natuur en infrastructuur, maar ook tussen Wonen, werken en je verplaatsen, zodat het aantrekkelijk blijft in een omgeving met groen en recreatiemogelijkheden. Een gezonde economie kan uiteraard alleen in een gezond milieu functioneren. Maar ook wil het college bruggen slaan tussen maatschappelijke organisaties en samenwerking stimuleren.

Investeren in de provincie
Met de ‘Extra Investeringsimpuls Noord-Holland’ willen GS knelpunten in mobiliteit en zorg oplossen.

Mobiliteit
Op het gebied van Weg- en openbaar vervoerinfrastructuur doen zich veel knelpunten voor. Een versnelde aanpak ervan is alleen mogelijk door inzet van de Investeringsimpuls. Het gaat immers om grote investeringen met als doel de bereikbaarheid, de veiligheid én de leefbaarheid te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van de kust, de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de ontsluiting van het Mediapark. En uiteraard de verbindingen in het noorden van de provincie. Een goede bereikbaarheid versterkt daar de economische aantrekkingkracht.

Programma 1 Bestuur en burger
GS reserveren € 450.000,- voor het instellen van een gemeenschappelijke Randstad-Rekenkamer voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De nieuwe duale regelgeving schrijft voor dat per 1 januari 2005 elke provincie een rekenkamer(functie) moet hebben ingesteld. Voor verbetering van de elektronische dienstverlening (het IPO-programma e-provincies) wordt € 100.000 gereserveerd.

Programma 2 Bestuur en andere overheden
Voor co-financiering van door de EU gesubsidieerde projecten wordt € 1,3 miljoen uitgetrokken. Het gaat hier onder meer om de projecten Equal, Interreg en plattelandsontwikkeling. De provincie zal zich inspannen om vanaf 2007 maximaal te kunnen profiteren van de dan beschikbaar komende nieuwe structuurfondsen van de EU.
GS blijven streven naar verbetering van de coördinatie van de Rampenbestrijding.

Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement
‘Vlot en Veilig door Noord-Holland’ is het motto waaronder GS investeren in dit programma voor 2005. Het collegeprogramma noemt een groot aantal prioritaire projecten uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. In de Meerjarenraming is daarvoor € 26,1 miljoen gereserveerd voor dekking van de kapitaallasten. Daar komt vanaf 2005 structureel € 5,25 per jaar bij. GS willen voor Regionet een productformule (dienstregeling, haltes etc.) uitwerken. De corridor Amsterdam-Almere krijgt prioriteit op het gebied van spoor (Zuid-as, Zuiderzeelijn en viersporen Amsterdam-Almere) en de weg (A6-A9 de Uitweg). GS willen in Noordvleugelverband meedoen aan een pilot naar kilometerheffing in het noorden van de Randstad. Voor de onsluiting van het Mediapark Hilversum worden korte termijnmaatregelen voorbereid. Verder worden lange termijn- maatregelen voor het Bereikbaarheidsplan Kust (Bloemendaal-Zandvoort) uitgevoerd. GS komen met een voorstel hoe en wanneer de Westfrisiaweg kan worden aangepakt.

Programma 4 Openbaar vervoer
GS gunnen in 2005 het openbaar vervoer voor de aanbesteding van Haarlem-IJmond en Gooi & Vechtstreek. Vanaf 18 december 2005 zal het aanbestede openbaar vervoer gaan rijden. De aanbesteding van de OV-taxi voor de regio Gooi & Vechtstreek wordt voorbereid.
In 2005 komt, ter uitvoering van een statenmotie, 2 miljoen extra beschikbaar voor openbaar vervoer.

Programma 5 Water
Het budget voor de Kustvisie 2050 wordt door GS verlaagd met
€ 300.000 ten gunste van de beheerproblematiek van het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit kan omdat inmiddels voor de Kustvisie subsidie is verkegen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Voor de uitvoering van de Kustvisie gaat vooral aandacht naar de Hondsbossche en pettemer Zeewering, zandige kust Kop Noord-Holland, en naar 4 kustplaatsen : Zandvoort, kennemerstrand, Ijmond en Beregen.Verder is gerserveerd aan nieuwe middelen: Implementatie EU Kaderrichtlijn (€ 285.000), Uitvoering ‘Evenwichtig omgaan met water’ – dit is het kader voor bevorderen van de veiligheid en terugdringen van wateroverlast – (€ 275.000), Opstellen normering Waterplan 2006-2010 (€ 250.000).

Programma 6 Milieu
GS blijven via het Baggerplatform stevig inzetten op het inhalen van de achterstand in onderhoudsbaggeren en saneringsbaggeren van 25 jaar.
Voor het baggeren van de provinciale vaarwegen wordt voor 2005 € 5 miljoen uitgetrokken. Dat jaar wordt er 68.000 m3 bagger verwijderd. Het onderwaterbaggerdepot De Poel in Zaanstad zal worden gesloten. Prioriteit gaat naar het beheer van grondwater, bodem en bodemsanering bij de volgende projecten : Ilperveld, Anna’s Hoeve, Masterplan ‘t Gooi, Gasfabrieksterreinen.
Met de uitvoering van de Klimaatovereenkomsten die de provincie met de gemeenten heeft gesloten wordt een begin gemaakt. De doelstelling uit het collegeprogramma van 200 Megawat duurzame energie in 2007 wordt al dicht benaderd.

Programma 7 Recreatie, natuur en landschap
Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt voor een nieuw sturingsmodel voor het landelijk gebied (project Investeringsbudget Landelijk gebied). De provincies krijgen hierin een regierol. Zij fungeren daarbij als scharnier tussen de realisatie van rijksdoelstellingen en de uitvoering van projecten in gebieden/regio’s. De landelijke afspraken gaan in op 1 januari 2007. De jaren 2005 en 2006 worden gebruikt als proefjaren. GS streve naar een provinciaal Investeringsbudget voor het landelijk gebied. Na het ontpotten en ontschotten van de provinciale middelen, kan in de loop van 2006 het buget hiervoor worden gevuld.
Naar het in de Nota Ruimte aangewezen nationaal Landschap Laag Holland gaat € 1.080.000. Doel is het duurzaam ontwikkelen van het gebied. Daarbij wordt behoud van kwaliteiten in het gebied en het goed beheren ervan gekoppeld aan verantwoorde ontwikkeling van functies zoals woningbouw. Andere gebiedsprogramma’s Landelijk gebied die GS als focus hebben zijn Amstel Groen (waaronder Bovenkerkerpolder), de Uitweg (waaronder Diemerscheg) en Haarlemmermeer Zwaansbroek. Het Raamplan Haarlemmermeer Groen en het Ontwikkelingsplan groene As worden uitgevoerd. Naar de uitvoering van de Agenda Recreatie en Toerisme gaat € 633.000.

Programma 8 Economie en landbouw
GS streven naar meer biologische teelt en intensivering van verduurzaming van de landbouw. Voor nieuw beleid gaat in 2005 eenmalig naar de landbouwagenda € 612.200.
Er is overwogen om te bezuinigen op de RES’sen, maar in het belang van regionale samenwerking is besloten het budget van € 400.000 te handhaven.

Verdere procedure
De statenleden zijn nu aan zet en kunnen tot 22 september vragen stellen over de ontwerp-begroting. Deze worden beantwoord in de Memorie van Antwoord van het college. Daarna volgt bespreking in de statencommissies, waarna Provinciale Staten de begroting 2005 op 12 en 15 november 2004 vaststellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland