Akkoord over aanleg Tweede Maasvlakte

Den Haag – Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam tekenen het bestuursakkoord ‘Project Mainportontwikkeling Rotterdam’ (PMR). Daarin staan afspraken over de financiering en de uitvoering van de drie deelprojecten: de aanleg van de Tweede Maasvlakte, inclusief natuurcompensatie; de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied; projecten op bestaand Rotterdams grondgebied.

In het bestuursakkoord is vastgelegd dat het Rijk voor 500 miljoen euro nieuwe aandelen in het Havenbedrijf Rotterdam neemt, waarmee het Rijk eenderde van de aandelen in handen heeft. Het bedrag wordt toegevoegd als eigen vermogen, waardoor een financieel krachtig havenbedrijf ontstaat dat zelfstandig in staat is om de Tweede Maasvlakte te financieren. De gemeente Rotterdam behoudt het meerderheidsbelang (tweederde) in het Havenbedrijf. Met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat de belangrijkste aandeelhoudersbesluiten door het Rijk en de gemeente Rotterdam samen worden genomen. Rotterdam en de Staat delen gezamenlijk in de winst. Daarnaast is afgesproken dat het Rijk in 2011-2012 726 miljoen euro beschikbaar stelt voor de zeewering van de Tweede Maasvlakte. Ook worden in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over de financiering en de uitvoering van het project voor aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied en het project Bestaand Rotterdams Gebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de Tweede Maasvlakte aanleggen waarvan maximaal 1.000 hectare, bestemd is voor bedrijven in onder andere de overslag, distributie en chemie. De projectkosten bedragen 2,575 miljard euro. De natuurcompensatieprojecten, die gelden als compensatie voor de schade door de landaanwinning, zijn het zeereservaat, een nieuw duingebied voor de kust van Delfland en een zeereep op de Brouwersdam en zo nodig ook op de Tweede Maasvlakte. Het Rijk draagt 45 miljoen euro bij aan de natuurcompensatie. Als in 2006 blijkt dat er voldoende belangstelling van bedrijven is om zich op de Maasvlakte te vestigen en als het zeereservaat is ingesteld, wordt gestart met de aanleg van de zeewering.

Om de leefbaarheid in de regio te verhogen wordt in totaal 750 hectare natuur- en recreatiegebied aangelegd in de Rotterdamse regio. Het Rijk stelt hiervoor 139 miljoen euro beschikbaar. De provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam dragen samen nog eens 36 miljoen euro bij. Er komen drie natuur- en recreatiegebieden: twee ten noorden van Rotterdam, die zorgen voor een verbinding tussen Midden-Delfland en het Rottemerengebied (samen 150 hectare) en een groot gebied ten zuiden van Rotterdam op Midden-IJsselmonde (600 hectare). De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Ook wordt de leefbaarheid verbeterd door maatregelen in Bestaand Rotterdams Gebied zoals de bouw van geluidsschermen en de aanleg van rivierparken. Hiermee is 80 miljoen euro gemoeid. Projecten om het havengebied intensiever te benutten, gericht op 200 hectare ruimtewinst, kosten 176 miljoen euro. Het Rijk draagt hieraan bij via bestaande subsidieregelingen en via een extra bijdrage van maximaal 32 miljoen euro.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Zalm van Financiën ingestemd met ondertekening van het bestuursakkoord.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat