Raamwerknotitie PVVP Friesland

Leeuwarden – Minder verkeersslachtoffers, het verbeteren van de bereikbaarheid, meer Friezen op de fiets, ruimte voor mobiliteit en het terugdringen van de barrières die de infrastructuur opwerpt voor flora en fauna; het zijn enkele van de vele ambities voor het ‘PVVP 2005’. Ze zijn terug te vinden in de door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde raamwerknotitie voor een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan (PVVP). In deze notitie worden negentien uitgangspunten geformuleerd voor het toekomstige verkeer- en vervoersbeleid. Een breed scala aan onderwerpen komt daarmee in de notitie aan bod: onder andere openbaar vervoer, fietsbeleid, vaarwegen, mobiliteit, infrastructuur, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De uitgangspunten worden tot een ontwerp PVVP 2005 uitgewerkt als Provinciale Staten instemmen met de raamwerknotitie.

De aanleiding om het PVVP van 1999 te herzien is de komende Nota Mobiliteit van het Rijk, voorheen het Nationaal Verkeers- en VervoersPlan, die na de zomer verschijnt. De provinciale plannen moeten afgestemd worden op de koers die de regering uitzet in haar Nota Mobiliteit. De herziening van het PVVP 1999 biedt ook de mogelijkheid aanpassingen door te voeren als gevolg van actuele ontwikkelingen, zoals die in het openbaar vervoer waar rijksbezuinigingen oplossingen van de provincie vergen.

De raamwerknotitie draagt de titel “Sturen op de ingeslagen weg” en is de opmaat naar een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan. De titel geeft al aan dat de notitie voortborduurt op het PVVP dat in 1999 is vastgesteld. De pijlers van dat huidige PVVP blijven daarmee overeind en worden in de raamwerknotitie aangevuld met aangescherpte ambities, zoals die voor fietsverkeer, ketenmobiliteit en verkeersveiligheid. Dat het huidige PVVP als fundament wordt gebruikt heeft te maken met het ambitieuze karakter ervan. Nog steeds gelden die ambities en veel van de grote projecten zijn in gang zijn gezet zoals de Noordwesttangent, de Centrale As, de N381 (Drachten-Oosterwolde) en de aquaducten in Zuidwest Fryslan.

“De raamwerknotitie geeft een goede aanzet tot een nieuw en adequaat beleid. Samen met de staten moeten we in het PVVP 2005 belangrijke keuzes maken die alle inwoners aangaan. We moeten juist voor onze inwoners de prioriteiten stellen als het gaat om zaken als verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van dorpen en steden. Maar ook moeten we een positie innemen als het gaat om de rijksbezuinigingen die op ons afkomen, zowel bij het openbaar vervoer als de aanleg van wegen. Dat alles vraagt om een PVVP die een realistische kijk biedt op hoe wij ons willen bewegen. Dat betekent ruimte en kansen bieden aan het openbaar vervoer, maar ook aan de auto. In de Friese plattelandssituatie is het weinig zinvol om het autogebruik te ontmoedigen ”, aldus gedeputeerde Ton Baas.

Concrete voorstellen op maatregelenniveau zijn in deze notitie niet te vinden, die komen in het Ontwerp PVVP 2005 aan orde die eind dit jaar in Provinciale Staten wordt behandeld. Na een inspraakprocedure begin volgend jaar stellen dezelfde staten na de zomervakantie van 2005 het definitieve “PVVP 2005” vast. De raamwerknotitie wordt aangeboden aan Provinciale Staten voor behandeling in de vergadering van 30 juni 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Raamwerknotitie PVVP Friesland | Infrasite

Raamwerknotitie PVVP Friesland

Leeuwarden – Minder verkeersslachtoffers, het verbeteren van de bereikbaarheid, meer Friezen op de fiets, ruimte voor mobiliteit en het terugdringen van de barrières die de infrastructuur opwerpt voor flora en fauna; het zijn enkele van de vele ambities voor het ‘PVVP 2005’. Ze zijn terug te vinden in de door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde raamwerknotitie voor een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan (PVVP). In deze notitie worden negentien uitgangspunten geformuleerd voor het toekomstige verkeer- en vervoersbeleid. Een breed scala aan onderwerpen komt daarmee in de notitie aan bod: onder andere openbaar vervoer, fietsbeleid, vaarwegen, mobiliteit, infrastructuur, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De uitgangspunten worden tot een ontwerp PVVP 2005 uitgewerkt als Provinciale Staten instemmen met de raamwerknotitie.

De aanleiding om het PVVP van 1999 te herzien is de komende Nota Mobiliteit van het Rijk, voorheen het Nationaal Verkeers- en VervoersPlan, die na de zomer verschijnt. De provinciale plannen moeten afgestemd worden op de koers die de regering uitzet in haar Nota Mobiliteit. De herziening van het PVVP 1999 biedt ook de mogelijkheid aanpassingen door te voeren als gevolg van actuele ontwikkelingen, zoals die in het openbaar vervoer waar rijksbezuinigingen oplossingen van de provincie vergen.

De raamwerknotitie draagt de titel “Sturen op de ingeslagen weg” en is de opmaat naar een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan. De titel geeft al aan dat de notitie voortborduurt op het PVVP dat in 1999 is vastgesteld. De pijlers van dat huidige PVVP blijven daarmee overeind en worden in de raamwerknotitie aangevuld met aangescherpte ambities, zoals die voor fietsverkeer, ketenmobiliteit en verkeersveiligheid. Dat het huidige PVVP als fundament wordt gebruikt heeft te maken met het ambitieuze karakter ervan. Nog steeds gelden die ambities en veel van de grote projecten zijn in gang zijn gezet zoals de Noordwesttangent, de Centrale As, de N381 (Drachten-Oosterwolde) en de aquaducten in Zuidwest Fryslan.

“De raamwerknotitie geeft een goede aanzet tot een nieuw en adequaat beleid. Samen met de staten moeten we in het PVVP 2005 belangrijke keuzes maken die alle inwoners aangaan. We moeten juist voor onze inwoners de prioriteiten stellen als het gaat om zaken als verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van dorpen en steden. Maar ook moeten we een positie innemen als het gaat om de rijksbezuinigingen die op ons afkomen, zowel bij het openbaar vervoer als de aanleg van wegen. Dat alles vraagt om een PVVP die een realistische kijk biedt op hoe wij ons willen bewegen. Dat betekent ruimte en kansen bieden aan het openbaar vervoer, maar ook aan de auto. In de Friese plattelandssituatie is het weinig zinvol om het autogebruik te ontmoedigen ”, aldus gedeputeerde Ton Baas.

Concrete voorstellen op maatregelenniveau zijn in deze notitie niet te vinden, die komen in het Ontwerp PVVP 2005 aan orde die eind dit jaar in Provinciale Staten wordt behandeld. Na een inspraakprocedure begin volgend jaar stellen dezelfde staten na de zomervakantie van 2005 het definitieve “PVVP 2005” vast. De raamwerknotitie wordt aangeboden aan Provinciale Staten voor behandeling in de vergadering van 30 juni 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân