Gasunie presenteert resultaten 2016

  • Hoeveelheid getransporteerd gas gestegen naar 1.236 TWh (2015: 1.170 TWh)
  • Hoeveelheid van hoogcalorisch naar laagcalorisch geconverteerd gas gestegen naar 23,4 miljard m3 (2015: 16,9 miljard m3) om gasvoorziening voor huishoudens en bedrijven op peil te houden na vermindering Groningenproductie
  • Betrouwbaarheid gastransport bijna 100%: slechts twee korte onderbrekingen
  • Veiligheidsresultaten licht verbeterd: aantal te rapporteren ongevallen per miljoen gewerkte uren 3,5 (2015: 3,7)
  • Omzet gedaald naar € 1.548 miljoen (2015: € 1.631 miljoen)
  • Bijzondere waardevermindering als gevolg nieuw methodebesluit GTS € 450 miljoen
  • Nettowinst gedaald naar € 183 miljoen (2015: € 553 miljoen); voorgesteld dividend aan Nederlandse Staat € 110 miljoen (2015: € 332 miljoen)
  • Genormaliseerde nettowinst gedaald naar € 521 miljoen (2015: € 553 miljoen)

Meer gas getransporteerd en geconverteerd
Over geheel 2016 is meer aardgas getransporteerd door het netwerk van gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie. Het volume steeg naar 1.236 TWh (2015: 1.170).

Vanwege de productiebeperking van het laagcalorische Groningengas moest flink meer hoogcalorisch gas[1] uit binnen- en buitenland geschikt gemaakt worden (geconverteerd) voor gebruik door huishoudens en bedrijven: in totaal 23,4 miljard m3 (2015: 16,9 miljard m3), het hoogste volume sinds 2003.

In 2016 is wederom nagenoeg volledige transportzekerheid gerealiseerd. Er traden in Nederland slechts twee kortdurende onderbrekingen op. In het Duitse netwerk vonden geen onderbrekingen plaats. Het aantal leidingbeschadigingen is in 2016 aanzienlijk gedaald van vijf (2015) naar één. Daarbij kwam geen gas vrij. Het aantal te rapporteren ongevallen per miljoen gewerkte uren is in 2016 verder gedaald naar 3,5 (3,7 in 2015).

Daling omzet en nettowinst
De omzet van Gasunie daalde in 2016 naar € 1.548 miljoen (2015: € 1.631 miljoen), met name door efficiencykortingen die door de toezichthouders in Nederland en Duitsland zijn opgelegd en lagere capaciteitsverkopen. De nettowinst bedraagt in 2016 € 183 miljoen, een afname van € 370 miljoen ten opzichte van 2015. De belangrijkste reden voor deze daling is een bijzondere waardevermindering van € 450 miljoen op het GTS netwerk als gevolg van het methodebesluit GTS. Dit besluit van de toezichthouder ACM leidt tot lagere tarieven en inkomsten voor GTS voor de periode 2017- 2021. De genormaliseerde winst, exclusief de bijzondere waardevermindering, is gedaald met € 32 miljoen tot € 521 miljoen, met name door de lagere omzet.

Gasunie stelt voor om over 2016 € 110 miljoen dividend uit te keren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat.

Ontwikkelingen gasinfrastructuur
Bij Gate terminal op de Maasvlakte is in november de derde laadplaats in gebruik genomen voor kleinere schepen die minder diepe havens met LNG kunnen bevoorraden voor verdere distributie in de transportsector. In december hebben Gasunie Deutschland en Open Grid Europe (OGE) de gezamenlijke acquisitie van het Duitse jordgas Transport (JGT) van Statoil afgerond. Hierdoor heeft Gasunie haar aandeel in de Duitse pijpleiding NETRA uitgebreid. Deze leiding loopt van de Noordzeekust bij Emden naar het oosten van Duitsland en transporteert voornamelijk Noors gas. Gasunie voert een meerjarig vervangingsprogramma uit, onder andere ter vervanging van gasontvangstations. In 2016 heeft een risico-gebaseerde analyse plaatsgevonden als onderdeel van het Operational Excellence programma. Op basis daarvan is besloten de nadruk voor het programma te verleggen van preventief naar correctief onderhoud. Dit zal besparingen in de vervanging van gasontvangstations opleveren.

Nederland uitgegroeid tot grootste gashandelsplaats van Europa
Voor het eerst mag de Nederlandse virtuele gashandelsplaats Title Transfer Facility (TTF) zich de grootste en meest liquide gashub van Europa noemen. Dit bevordert transparante prijsvorming en lagere marktprijzen voor gas. Op TTF is in 2016 namelijk voor het eerst meer gas verhandeld dan op het Engelse National Balancing Point (NBP), in totaal 21.468 TWh (2015: 16.684 TWh). Naast een stijging van het verhandelde volume nam het hoogste aantal TTF-handelaren dat actief was op een dag toe: van 138 naar 143.

Opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen
Om de energietransitie te helpen versnellen, participeert Gasunie in de ontwikkeling van nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare gassen, warmte en geothermie, en systeemintegratie. Zo is in 2016 samen met Cogas het Biogas Netwerk Twente gerealiseerd waarbij groen gas ingevoed wordt in het gasnet van Cogas. Verder is in samenwerking met SCW Systems de bouw van een vergassingsinstallatie in Alkmaar gestart. Hier wordt natte biomassa omgezet in groen gas en herbruikbare grondstoffen. Een veelbelovende techniek die het aandeel groen gas aanzienlijk kan vergroten. Een ander vergassingsproject, eveneens in Alkmaar, betreft Ambigo. Dit project heeft als doel biomassavergassing op industriële, zeer efficiënte schaal toepasbaar te maken. Ook werd in 2016 samen met de gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen en WarmteStad een intentieverklaring getekend om te komen tot de gezamenlijke ontwikkeling van een warmtenet in de stad Groningen.

Han Fennema, CEO van Gasunie: “We hebben in 2016 meer gas getransporteerd dan het jaar ervoor. Ook de hoeveelheid aardgas die we geconverteerd hebben, is gestegen. Dit geeft aan dat onze gasinfrastructuur volop benut wordt in Nederland en Duitsland; landen die midden in de energietransitie zitten. In Nederland willen we dat onze energievoorziening in 2050 CO2-neutraal is. Gasunie ondersteunt deze ambitie, die om ingrijpende maatregelen vraagt. Gas kan nog lange tijd bijdragen aan de energietransitie door brandstoffen die meer CO2 uitstoten te vervangen door aardgas. Denk bijvoorbeeld aan centrales, maar ook aan scheepvaart en zwaar wegtransport. Willen we onze energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar houden, dan moeten we het energiesysteem niet als een verzameling losse onderdelen beschouwen, maar als een hecht samenwerkend geheel. Naast duurzame stroom zal hernieuwbaar gas hierin een steeds belangrijkere rol spelen. Als schakel in het nieuwe energiesysteem blijft gasinfrastructuur een waardevolle rol spelen, vooral op het gebied van energietransport en als opslagfaciliteit.”

Over Gasunie
Gasunie is een gasinfrastructuurbedrijf met een grensoverschrijdend gastransportnetwerk dat tot de grootste van Europa behoort. Het omvat ongeveer 15.500 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en diensten faciliteert Gasunie de Nederlandse gashandelsplaats TTF, die zich ontwikkeld heeft tot een toonaangevende Europese gashandelsmarkt en die nog steeds sterk groeit. Gasunie biedt ook diensten aan op het gebied van gasopslag en LNG. Gasunie streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid.

[1] Hoogcalorisch aardgas ofwel gas met een hoge calorische waarde. Dit gas bevat relatief veel hogere koolwaterstoffen en bevat daardoor meer energie dan laagcalorisch gas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie