Klaar voor de toekomst met eerste Noordzee Gebiedsagenda

Nederland heeft baat bij een veilige, schone, gezonde en ecologisch diverse Noordzee. Het wordt steeds drukker met activiteiten op de Noordzee en de potentie van de zee is groot. Daarom moet slim worden samengewerkt en moeten slimme keuzes worden gemaakt. In samenspraak met onder meer natuurorganisaties, scheepvaartorganisaties, wetenschappers, overheden en kinderen zijn de vijf belangrijkste thema’s voor de Noordzee vastgelegd in ‘de Noordzee 2050 Gebiedsagenda’. op 28 juli 2014 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, mede namens minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, de gebiedsagenda naar de Tweede kamer gestuurd.

Vijf thema’s
Het eerste thema is ‘bouwen met de Noordzee natuur’, dat vooral kijkt naar het belang van duurzame voedselvoorziening uit de zee en de natuur. Het tweede thema belicht de ‘energietransitie op zee’. Hierbij wordt gekeken naar wat de energiewinning op zee gaat betekenen voor het ruimtebeslag van de Noordzee. Het derde thema is het ‘meervoudig en multifunctioneel gebruik van de ruimte’, waarbij wordt bepaald hoe de belangrijkste activiteiten van de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, recreatie en het ontzien van de ecologisch belangrijkste gebieden goed met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Het vierde thema is ‘de verbinding van land en zee’ waarbij de Gebiedsagenda 2050 waar mogelijk laat zien waar de wisselwerking tussen de kansen op zee en op land ligt. Het vijfde en tevens laatste thema is ‘bereikbaarheid en scheepvaart’, waarin de ambities voor veilige, milieuvriendelijke scheepvaart, de bereikbaarheid van de Nederlandse havens en een goede doorvaart staan beschreven.

Internationale samenwerking
In het proces van de Noordzee 2050 Gebiedsagenda is met de Noordzeelanden overleg gevoerd over plannen en verwachte ontwikkelingen. Daarbij gaat het vooral om energie, ecologie en scheepvaart. De binnenkort verwachte Europese richtlijn voor maritieme ruimtelijke ordening vraagt om nauwere internationale samenwerking in planvorming en om de land-zee interacties daarin mee te nemen. De kustprovincies hebben ook een groot belang bij samenwerking waar het gaat om duurzame welvaartsvraagstukken, toerisme, verbindingen tussen havens, energie en klimaat.

Benutten van exportkansen
Er zijn vele kansen op het gebied van export te benutten, in deze Gebiedsagenda wordt met name die van energie uit de zee als voorbeeld uitgelicht. Meer duidelijkheid is nodig over het perspectief van duurzame mariene energietechnieken, voor de energievoorziening in Nederland en als exportkans op korte en lange termijn.

Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen heeft onder leiding van de Missing Chapter Foundation een eigen advies opgesteld over de Noordzee in 2050. Samenwerken, keuzes maken, duidelijke afspraken maken, belonen en het goede verhaal vertellen, zijn de hoofdboodschappen van dit advies. Deze boodschappen neemt minister Schultz mee in de verdere uitwerking van het Noordzeebeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)