Minister Schultz: ‘Windenergie heeft nieuwe groeistuip nodig’

“Windenergie heeft een nieuwe groeistuip nodig. Koplopers als Flevoland laten zien dat het kan en kunnen anderen meekrijgen.” Dat zei minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bij de conferentie Wind in de Rug in Lelystad. De minister prees Flevoland voor de ambitie om in 2020 een vijfde (1.370 megawatt) van de nationale opgave van 6.000 megawatt te realiseren. “Dit markeert de omslag die we nu bij windenergie maken van denken naar doen.”

Scherpe ambities

Dit kabinet heeft scherpe ambities op het gebied van duurzame energie. Nederland moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en wil minder CO2-uitstoot. Het doel is om in 2020 16% van de energie uit duurzame bronnen te halen, zoals zon, water, biomassa en wind. Dat is 2% meer dan de Europese doelstelling.

Structuurvisie

Om het proces te versnellen stuurde het kabinet eind maart de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op Land naar de Tweede Kamer. Daarin zijn in overleg met provincies 11 gebieden aangewezen waar tot 2020 nieuwe grootschalige windparken kunnen komen. Schultz: “Hoewel de turbines moderner en effectiever werden, is de groei er de afgelopen jaren een beetje uit geraakt. We moeten de geest weer krijgen, of zoals Flevoland dat zegt: de wind weer in de rug krijgen. De bal ligt bij de provincies om verdere stappen te zetten.”

Zorgvuldig

Naast de grote ambities van Flevoland prees de minister vanmiddag de aanpak van de provincie. “Inpassing van grootschalige windmolenparken in ons land vraagt om rekening houden: met elkaar en met ons landschap. Flevoland heeft omwonenden, initiatiefnemers en agrarische ondernemers al vóóraf, in het stadium van plannen maken, bij de gebiedsontwikkeling betrokken. De provincie laat zien dat zorgvuldigheid en snelheid hand in hand kunnen gaan.”

Realisatie

Hoewel de regie nu bij de provincies ligt, zegde minister Schultz toe niet alleen passief te willen toekijken. Als processen dreigen vast te lopen, kunnen provincies altijd een beroep doen op het ministerie. De realisatie blijft overigens afhankelijk van initiatiefnemers uit het bedrijfsleven. Het is aan de markt om de windprojecten daadwerkelijk te bouwen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)