Rijk maakt visie over verantwoord en duurzaam gebruik ondergrond

De Structuurvisie Ondergrond regelt dat de ondergrond ook in de toekomst verantwoord, doelmatig en duurzaam wordt gebruikt. De toename van activiteiten vraagt dringend om keuzes over zaken waarvoor het rijk eerstverantwoordelijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met het beleid van lokale en regionale overheden. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) informeren de Tweede Kamer hierover.

Ondergrondse drukte

De belangen in de ondergrond zijn groot. De drukte onder de grond leidt tot spanningen tussen activiteiten die niet zijn te combineren, zoals winning van aardwarmte en gas en ook tot bedreiging van schaarse en/of strategische voorraden van bijvoorbeeld grondwater. De winning van delfstoffen is van groot belang voor de Nederlandse economie. Door duidelijke keuzes op rijksniveau, weten de lokale en regionale overheden en initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. De Structuurvisie Ondergrond is naar verwachting in december 2012 gereed.

Rijksverantwoordelijkheid

De Structuurvisie Ondergrond gaat over ondergrondse activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen en waarvoor het Rijk de vergunningen verleent, zoals winning van delfstoffen en ondergrondse opslag. Deze activiteiten vallen onder de Mijnbouwwet. Ook de veiligstelling van drinkwaterwinning uit de bodem en de grondstoffenvoorziening voor de bouw komt aan de orde, uitgaande van de uitvoerende taken van de provincies op dit terrein. Tenslotte is er een rijksverantwoordelijkheid voor ondergrondse aspecten van rijksnetwerken, zoals rijkswegen.

Inrichting en reikwijdte

De Structuurvisie Ondergrond sluit aan bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Nationaal Waterplan. De Structuurvisie Ondergrond bestrijkt zowel de ondergrond van het Nederlandse vasteland als die van het Nederlandse deel van de Noordzee. Aparte onderzoekstrajecten zijn al in gang gezet over een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder radioactief afval en CO2-opslag. De resultaten hiervan worden in de visie verwerkt. De Structuurvisie Ondergrond loopt tot 2030 met een doorkijk naar de jaren daarna.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/structuurvisie-ondergrond.html.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)