Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) 59 Green Deals afgesloten. Green Deals zijn afspraken waardoor ideeën vanuit de samenleving die bijdragen aan groene groei mogelijk worden gemaakt.

Het kabinet maakt met de Duurzaamheidagenda en de Green Deal ruim baan voor de groene groei door regels aan te passen, te bemiddelen tussen partijen met verschillende belangen en te zorgen voor goede informatie. Provincies en gemeenten dragen bij aan een snelle ruimtelijke inpassing, zetten regionale fondsen op en voeren de procedure voor een vergunning snel uit.

“Bedrijven en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal,” aldus minister Verhagen. “De overheid moet duurzaamheid niet van bovenaf opleggen met allerlei verboden. Het heeft veel meer succes als mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor eigen duurzame initiatieven.”

Duurzaamheidagenda

Met de Green Deals brengt het kabinet een belangrijke ambitie uit de duurzaamheidagenda direct in de praktijk. De focus is daarbij gericht op vijf kansrijke sectoren: grondstof- en productketens, water- en landgebruik, voedsel, mobiliteit, klimaat en energie. “Onze economische ontwikkeling gaat nog steeds gepaard met een toenemende druk op schaarse grondstoffen en ons milieu. Om onze welvaartsontwikkeling voor nu en de toekomst zeker te stellen, is het noodzakelijk de omslag te maken naar een groene economie ”, aldus staatssecretaris Atsma. “De duurzaamheidagenda illustreert hoe we economie en milieu op een slimme manier kunnen verbinden.”

Concrete projecten

De Green Deals werden ondertekend bij rioolwaterzuivering waterschap De Stichtse Rijnlanden in IJsselstein, waar een Green Deal wordt uitgevoerd. Waterschappen willen duurzame energie uit hun rioolslib halen en voor veertig procent in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien. Andere voorbeelden van Green Deals zijn:

• Verenigingen van Eigenaren kunnen makkelijker decentraal energie opwekken, zodat zonnepanelen op woonhuizen rendabeler worden;

• Boeren gaan in samenwerking met energiebedrijven biogas uit mest maken;

• De gemeente Amsterdam maakt vanaf 2015 nieuwbouw klimaatneutraal.

Eerste stap

Deze 59 Green Deals zijn een eerste stap. Het kabinet wil ervoor zorgen dat succesvolle voorbeelden breed navolging krijgen. Niet alleen bij grote bedrijven en provincies, maar juist ook bij MKB’ers en gemeenten. Die zijn niet alleen van groot belang voor de Nederlandse economie, maar ook voor de verduurzaming van de samenleving.

Nieuwe Deals

Het kabinet gaat door met het stimuleren van Green Deals. Daarbij blijven initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties voor groene groei zeer welkom. Daarom wordt in november 2011 het internetportaal www.rijksoverheid.nl/greendeal weer opengesteld voor nieuwe deals.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat