Adviesrapport Topteam Logistiek overhandigd aan Minister Maxime Verhagen

Vrijdag 17 juni presenteerde het Topteam Logistiek haar adviesrapport aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen. In het rapport staan de ambities en de daaraan gekoppelde actieagenda van het Topteam Logistiek.

Ambitie Topteam Logistiek

In het adviesrapport geeft het Topteam Logistiek aan bij te willen dragen aan het maximaal versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam heeft haar ambitie als volgt verwoord: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Thema’s binnen actieagenda Topteam Logistiek

Deze ambitie is vertaald naar drie hoofdthema’s waarbinnen een twaalftal acties zijn benoemd.

Als eerste thema is gekozen voor Nederland als één samenhangend logistiek systeem. Belangrijke acties binnen dit thema zijn (1) de Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem (open ICT-Platform), (2) het Synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen), (3) Samenwerking Nederlandse zeehavens, (4) een Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten en (5) het Terugwinnen en behouden van de leidende positie van douane en inspecties.

Binnen het tweede thema Ketenregie heeft het Topteam Logistiek de volgende acties gedefinieerd: (6) Cross Chain Control Centers en Service Logistiek, (7) Supply Chain Finance en (8) Internationale allianties en buitenlandpromotie.

Binnen het derde thema Innovatie- en vestigingsklimaat staan (9) het Vereenvoudigen wet- en regelgeving, (10) het Verkleinen van de kloof tussen kennis en bedrijfsleven (vooral MKB), (11) een

Betere wisselwerking

tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel kwantitatief als kwalitatief) en (12) één Nationale kennis- en innovatieagenda logistiek centraal. Het Strategisch Platform Logistiek wordt gepositioneerd als regieorgaan voor het actieplan van het Topteam Logistiek.

Nauwe samenwerking

Het Topteam Logistiek bestaat uit een brede doorsnede van de Gouden Driehoek, met Leo van Wijk (KLM) als boegbeeld, Wil Versteijnen (GVT groep) vanuit het MKB, Lorike Hagdorn (TNO) vanuit de wetenschap en Mark Dierikx (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) vanuit de overheid. Er is bij de formulering van het advies nauw samengewerkt met de Topsector Logistiek. Ruim 60 stakeholders hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het advies. Het Topteam Logistiek heeft voortgebouwd op de visie en ambitie die door de Commissie Van Laarhoven (uitgevoerd door Topinstituut Dinalog) en het Strategisch Platform Logistiek zijn ontwikkeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt