IenM stimuleert Bodemenergie

nieuwe regels per 1 juli 2012

De grote vlucht die de aanleg van warmte-koude-opslaginstallaties de afgelopen tijd heeft genomen, wordt beter gereguleerd. Deze vorm van duurzame energie heeft veel toekomst voor zowel woningeigenaren als andere initiatiefnemers van bouwprojecten. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat een aantal besluiten wijzigen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels met ingang van 1 juli 2012 van kracht worden.

Gelijk speelveld
De vergunningsprocedures voor open energiesystemen gaan van 6 naar 2 maanden. Er komt er een vergunning- of meldingsplicht voor gesloten systemen, waardoor een gelijk speelveld voor open en gesloten systemen ontstaat. Overal in Nederland gaan dezelfde voorschriften gelden om de bodem te beschermen. Wel is er ruimte voor lokaal maatwerk. Bedrijven die bodemenergiesystemen leveren en installeren moeten voortaan gecertificeerd zijn. In gebieden met veel drukte in de ondergrond kan de gemeente of de provincie een gebied aanwijzen om nieuwe ontwikkelingen actief te sturen.

Klimaatdoelstelling
Toepassing van bodemenergiesystemen kan helpen om het energieverbruik voor verwarming en koeling van woningen en kantoren te verminderen; het kan zo substantiëel bijdragen aan de nationale doelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Randvoorwaarde bij de bouw van warmte-koude-opslaginstallaties is dat dit niet in de weg staat van een duurzaam gebruik van de bodem.

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen worden nu aangepast. De voorgestelde wijzigingen zijn in de vorm van een ontwerp-besluit half maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Die heeft vier weken de tijd om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit waarna het voor advies naar de Raad van State gaat. Een en ander is vandaag (5 april 2011) gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat is warmte-koude-opslag (WKO)?
Warmte- en koudeopslag is een duurzame en rendabele techniek om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Door het gebruik van de in de zomer opgeslagen warmte en in de winter opgeslagen koude, kunnen grote energiebesparingen worden gerealiseerd.

WKO is vooral toepasbaar bij nieuwbouw en renovatie van woningen, bij kantoren en openbare gebouwen en in de glastuinbouw. Wanneer WKO in die gevallen waar dat mogelijk is wordt toegepast, is een energiebesparing van ongeveer 30% mogelijk. Dat is ongeveer 3 tot 4,5 % op het totale energiegebruik in Nederland.

Digitale hulp
Voor initiatiefnemers van warmte-koude-opslagprojecten is een speciaal digitaal instrument ontwikkeld dat zij kunnen raadplegen om meer inzicht in de mogelijkheden te krijgen: de WKO-tool Nederland. Met behulp van dit instrument kunnen de kansen, kosten en terugverdientijden van warmte-koude-opslag voor een bouwlocatie eenvoudig worden berekend.

Meer informatie
www.allesoverwko.nl

www.wkotool.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IenM stimuleert Bodemenergie | Infrasite

IenM stimuleert Bodemenergie

nieuwe regels per 1 juli 2012

De grote vlucht die de aanleg van warmte-koude-opslaginstallaties de afgelopen tijd heeft genomen, wordt beter gereguleerd. Deze vorm van duurzame energie heeft veel toekomst voor zowel woningeigenaren als andere initiatiefnemers van bouwprojecten. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat een aantal besluiten wijzigen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels met ingang van 1 juli 2012 van kracht worden.

Gelijk speelveld
De vergunningsprocedures voor open energiesystemen gaan van 6 naar 2 maanden. Er komt er een vergunning- of meldingsplicht voor gesloten systemen, waardoor een gelijk speelveld voor open en gesloten systemen ontstaat. Overal in Nederland gaan dezelfde voorschriften gelden om de bodem te beschermen. Wel is er ruimte voor lokaal maatwerk. Bedrijven die bodemenergiesystemen leveren en installeren moeten voortaan gecertificeerd zijn. In gebieden met veel drukte in de ondergrond kan de gemeente of de provincie een gebied aanwijzen om nieuwe ontwikkelingen actief te sturen.

Klimaatdoelstelling
Toepassing van bodemenergiesystemen kan helpen om het energieverbruik voor verwarming en koeling van woningen en kantoren te verminderen; het kan zo substantiëel bijdragen aan de nationale doelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Randvoorwaarde bij de bouw van warmte-koude-opslaginstallaties is dat dit niet in de weg staat van een duurzaam gebruik van de bodem.

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen worden nu aangepast. De voorgestelde wijzigingen zijn in de vorm van een ontwerp-besluit half maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Die heeft vier weken de tijd om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit waarna het voor advies naar de Raad van State gaat. Een en ander is vandaag (5 april 2011) gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat is warmte-koude-opslag (WKO)?
Warmte- en koudeopslag is een duurzame en rendabele techniek om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Door het gebruik van de in de zomer opgeslagen warmte en in de winter opgeslagen koude, kunnen grote energiebesparingen worden gerealiseerd.

WKO is vooral toepasbaar bij nieuwbouw en renovatie van woningen, bij kantoren en openbare gebouwen en in de glastuinbouw. Wanneer WKO in die gevallen waar dat mogelijk is wordt toegepast, is een energiebesparing van ongeveer 30% mogelijk. Dat is ongeveer 3 tot 4,5 % op het totale energiegebruik in Nederland.

Digitale hulp
Voor initiatiefnemers van warmte-koude-opslagprojecten is een speciaal digitaal instrument ontwikkeld dat zij kunnen raadplegen om meer inzicht in de mogelijkheden te krijgen: de WKO-tool Nederland. Met behulp van dit instrument kunnen de kansen, kosten en terugverdientijden van warmte-koude-opslag voor een bouwlocatie eenvoudig worden berekend.

Meer informatie
www.allesoverwko.nl

www.wkotool.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu