Definitieve besluiten gaswinning Waddenzeegebied

Definitieve besluiten gaswinning Waddenzeegebied genomen

Den Haag – In het kader van de Rijksprojectenprocedure die van toepassing is op
gaswinning
onder de Waddenzee worden van 7 juli tot en met 17 augustus 2006 32
definitieve
besluiten ter inzage gelegd bij de ministeries van Economische Zaken, van
LNV
en van V&W, bij de provincies Friesland en Groningen en bij de gemeenten
Dongeradeel,
Kollummerland en Nieuwkruisland en De Marne en de waterschappen Friesland en
Noordzijlvest.

De besluiten zijn erop gericht gaswinning door de NAM onder de Waddenzee
vanaf
de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog mogelijk te maken.
Ontwerpen van deze besluiten hebben eerder ter inzage gelegen. Daarop zijn
bij
de bevoegde bestuursorganen 17 zienswijzen binnengekomen. Met deze
zienswijzen
is rekening gehouden bij het daadwerkelijk nemen van de besluiten door de
bestuursorganen.

Voor elk besluit geldt dat belanghebbenden er tot en met 17 augustus 2006 beroep
tegen
kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State.
Geen
beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit besluit
naar
voren heeft gebracht.

De besluiten zijn ook via internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51,
telefoon 0800 – 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken