Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 gaat een aantal nieuwe regels en maatregelen in op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo vervalt de medische keuring voor houders van het klein vaarbewijs en de beperkte geldigheidsduur ervan. Ook wordt de subsidietermijn voor de inbouw van de Boordcomputer Taxi verlengd.

Afschaffing van de beperkte geldigheidsduur van het klein vaarbewijs. Op dit moment zijn senioren vanaf 70 jaar verplicht elke 5 jaar een Eigen Verklaring te overleggen, waarop een medische keuring kan volgen. Die beperking van de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs wordt afgeschaft. Alleen voor pleziervaart langer dan 15 meter, of schepen die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur, is een vaarbewijs voorgeschreven. Voor het overgrote deel van de recreatieve vaart is geen vaarbewijs nodig.

Wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/60/EU van de Commissie van 27 november

Afschaffen verbod op het gebruik klinkers op verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen.

Wijziging Uitvoeringsvoorschriften Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) inzake verkeerstekens (plaatsing verkeersbord bij aanwijzing routes vervoer gevaarlijke stoffen)

Wijziging Regeling voorkoming verontreiniging door schepen (nadere nationale invulling van het MARPOL-verdrag (internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) voor Caribisch-Nederlandse schepen)

Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen en Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen i.v.m. de Code on noise levels. Vanaf 1 juli 2014 moeten schepen volgens de internationale Code on noise levels zo worden gebouwd, dat geluidsoverlast aan boord wordt beperkt en dat de bemanning ertegen wordt beschermd.

Wijziging Regeling valschermspringen 2010 en Regeling luchtverkeersdienstverlening (luchtruimpakket deel 1). Verwijdering van niet langer gebruikte vaste valschermgebieden en toevoeging van vliegveld Seppe als nieuw gebied.

Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen (aanpassing veiligheidsafstanden tot LPG tankstations)

Wijziging van de Wet milieubeheer, met betrekking tot de tarieven en betaling van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi

Bekendmaking van Richtlijn 2013/60/EU, Verordening (EU) nr. 133/2014, Verordening (EU) nr. 136/2014, Verordening (EU) nr. 214/2014, Richtlijn 2014/43/EU, Richtlijn 2014/44/EU en Verordening (EU) nr. 540/2014 in verband met de implementatie ervan in de Regeling voertuigen.

Regeling houdende wijziging van de Regeling geluid milieubeheer

Wijziging Regeling buisleidingen en wijziging Registratiebesluit externe veiligheid. Naast aardgas en aardolieproducten worden nu ook overige stoffen en chemicaliën onderdeel van de regeling.

Wijziging van het Vuurwerkbesluit met betrekking tot een verlenging van een overgangstermijn en enkele andere wijzigingen. Deze wijziging richt zich op het op de juiste manier certificeren van vuurwerk.

Wijzigingen van de Wet milieubeheer (waaronder correcties in de implementatie Kaderrichtlijn Afvalstoffen, aanpassing van het sanctiestelsel EVOA (lijst van afvalstoffen) en aanpassingen met betrekking tot de milieuaansprakelijkheid).

Regeling houdende wijziging van de Waterregeling. De verontreinigingsheffing, die bedrijven en huishoudens betalen die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater, wordt vereenvoudigd. De heffing wordt zo beter uitvoerbaar en beter te handhaven. Ook wordt de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving opgeheven.

Wijziging Waterwet e.a. (vereenvoudiging verontreinigingsheffing, verbeteringen, opheffen CAW).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Aannemingsbedrijf