Invoering Wabo per 1 oktober 2010

betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven

Minister Huizinga van VROM heeft, in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Hiermee komt duidelijkheid voor burgers, bedrijven en overheden over de datum waarop een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk is.

Lastenverlichting
De Wabo zorgt voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven. Door integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat een doelmatige manier van werken. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting komt uit op ruim € 105,5 miljoen per jaar voor bedrijven. Voor burgers ontstaat een lastenverlichting van ruim € 26,5 miljoen en 18.000 uur aan administratieve rompslomp per jaar.

Eén omgevingsvergunning
Wie bijvoorbeeld een huis of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

ICT
Het ministerie van VROM heeft een systeem ontwikkeld die de vergunningaanvraag en –verlening automatiseert, het zogenaamde Omgevingsloket online. Het ministerie van VROM biedt de gemeenten, provincies en waterschappen ondersteuning bij het invoeren van het systeem en heeft een helpdesk opgezet waar zij terecht kunnen met alle vragen over de Wabo.

Achtergrond
Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten, provincies en waterschappen geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Akkoord uitvoering Wabo: gemeente het omgevingsloket

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM