Spelregels voor natuurbescherming en gebruik Voordelta vastgesteld

Den Haag – Het beheerplan voor de Voordelta, de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, is vastgesteld. Het plan beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de natuur in de Voordelta te beschermen en hoe bestaande activiteiten door kunnen gaan. Hierbij staat een balans tussen economie en ecologie centraal.

In het beheerplan is beschreven waar en hoe bestaande activiteiten in het gebied, zoals kitesurfen, wandelen, schelpenwinning, baggeren, suppleren en het uitleggen van boeien en tonnen doorgang kunnen vinden. Er zijn vijf rustgebieden en een bodembeschermingsgebied aangewezen waar het gebruik in meer of mindere mate beperkt wordt. Een aantal activiteiten, zoals bepaalde vormen van visserij, kunnen voortaan alleen met een Natuurbeschermingswetvergunning worden uitgeoefend.

De Voordelta is een waardevol gebied voor mens en natuur en aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van natuurgebieden, waarin bepaalde dier- en plantensoorten worden beschermd. Het beheerplan is het eerste Natura 2000 beheerplan van Nederland. Daarnaast wordt ook de compensatie voor het verlies aan beschermde natuur door de aanleg van de Tweede Maasvlakte in dit plan geregeld.

Het beheerplan bevat de spelregels voor gebruikers en beheerders om menselijke activiteiten en bescherming van waardevolle natuur in de Voordelta te combineren Dit doet het beheerplan door te beschrijven hoe in een deel van de Voordelta de bodem extra wordt beschermd. In het bodembeschermingsgebied gelden beperkingen voor vormen van visserij die de zeebodem verstoren. Beoogd resultaat van deze beperking van menselijke activiteiten is dat de kwaliteit en voedselproductie van de zeebodem in het beschermde gebied met tenminste tien procent verbetert. Hierdoor kunnen bodemdieren en kleine visjes in dit gebied beter groeien. Zij zijn het voedsel voor zeehonden en vogels die in de Voordelta leven.

Het bodembeschermingsgebied en vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels dienen als compensatie voor het verlies aan beschermde natuur door de aanleg van Maasvlakte 2. In deze rustgebieden krijgen zeehonden en vogels rust en ruimte om voedsel te vinden, te leven en zich voort te planten.

Het beheerplan Voordelta heeft een looptijd van zes jaar. Rijksoverheid en provincies monitoren de voortgang en resultaten van de genomen maatregelen. Ook worden de daadwerkelijk optredende effecten van Maasvlakte 2 op de beschermde natuur gemonitord. Na drie jaar vindt een eerste rapportage van de monitoring plaats. Tegen het eind van de looptijd volgt een evaluatie en, zo nodig, een bijstelling van de maatregelen in een volgend beheerplan.

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben het beheerplan voor de Voordelta vastgesteld, met instemming van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het plan is opgesteld in nauw overleg met lokale overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van recreatie, toerisme en visserij. In de periode vanaf 21 juli 2008 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het beheerplan Voordelta.

Meer informatie
Zie verder www.inspraakpunt.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de aanleg van Maasvlakte 2 vindt u op
de Infrasite Projectpagina Project Mainportontwikkeling Rotterdam / Tweede Maasvlakte

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat