Regieraad Bouw: Onderling vertrouwen in de bouw groeiende

Binnen de bouwsector is weer sprake van een degelijke vertrouwensrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Integriteit wordt niet langer als een probleemgebied ervaren. Wel zijn de verwachtingen op dit gebied over het algemeen wat hoger gespannen dan de feitelijke ervaringen. Er is dus nog wel ruimte voor verdere verbetering.

Dit is de uitkomst van een uniek onderzoek naar integriteit en transparantie binnen de bouwsector, dat in opdracht van de Regieraad Bouw is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. In de afgelopen twee maanden zijn ruim 2500 interviews afgenomen bij grote en kleine opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen. Daarmee is het onderzoek representatief voor de hele sector. Het is voor het eerst sinds de bouwenquête dat een dergelijk breed opgezet onderzoek heeft plaatsgevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat er wel behoefte bestaat aan meer transparantie in de werkrelaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarvoor is een verdere professionalisering van de samenwerking nodig. Concreet betekent dit bijvoorbeeld duidelijke aanbestedingscriteria, eerlijke risicoverdeling, inzage in prijsopbouw, uitwisselen van kennis en regelmatige evaluatie van de bouwprocessen. Ook nieuwe contractvormen zijn hierbij van belang.

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat integer en transparant handelen loont. Er is een duidelijk positief verband aangetoond tussen integriteit en transparantie en de bedrijfsresultaten. Dan gaat het om hogere omzetten, lagere faalkosten en betere risicobeheersing.

Integriteit is één van de speerpunten in het Actieplan 2008 van de Regieraad Bouw. Dit onderzoek laat zien dat de sector in beweging is. De Regieraad Bouw zal de uitkomsten bespreken met zijn vernieuwingspartners om vervolgens gezamenlijk doelstellingen en concrete acties te formuleren op het gebied van integriteit en transparantie.

Volgens de Regieraad Bouw is de sector op de goede weg, maar is er zeker nog ruimte voor verdere verbeteringen, met name op het gebied van transparantie. De Regieraad zal de sector daarbij krachtig ondersteunen. Eind 2009 wordt het onderzoek herhaald om vast te kunnen stellen welke vorderingen er zijn gemaakt.

Conclusie en aanbevelingen, Het complete onderzoeksrapport ‘Integriteit en transparantie in de bouwsector’ zijn te downloaden via www.regieraadbouw.nl

Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook de website www.bouwenaanintegriteit.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw