RWS vraagt vergunningen aan voor natuurlijk onderhoud kust

Stem natuurbelangenorganisaties gehoord

Den Haag – Rijkswaterstaat vraagt vergunningen aan voor drie zandsuppleties die voor 2008 gepland staan. Het gaat om de locaties Domburg, Texel en Vlieland. Hiermee geeft Rijkswaterstaat gehoor aan de natuurorganisaties, die pleiten voor een formele toetsing van de ecologische aspecten van het suppleren. Het gaat om onderhoud aan de kust in zogenaamde Natura2000-gebieden, zoals het Waddengebied en de Zeeuwse Voordelta. Deze toetsing vindt plaats in de context van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Rijkswaterstaat onderkent hiermee de zorg van natuurbelangenorganisaties voor natuurbehoud en stelt alles in het werk om samen met betrokken partijen de vergunningaanvragen zo snel mogelijk rond te krijgen. Zandsuppleties houden de Nederlandse kust en daarmee de veiligheid op peil.

Bij het suppleren houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuur. Om negatieve effecten op de natuur te voorkomen onderzoekt Rijkswaterstaat, op de locaties waar suppleties plaatsvinden, eerst de aanwezigheid van voedsel voor vogels en andere bodemfauna. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat achteraf de effecten van suppleties.

Dit is het eerste jaar dat Rijkswaterstaat vergunningen aanvraagt voor suppleties. Ondertussen werkt de overheid aan het maken van beheerplannen om natuurgebieden in stand te houden. Rijkswaterstaat geeft in deze beheerplannen aan wat de mogelijke effecten op de natuur zijn van de suppleties als jaarlijks onderhoud aan de kust. Zodra een beheerplan is vastgesteld, is een vergunning niet meer nodig.

Suppletieschema 2008

Het suppletieprogramma voor 2008 omvat ruim 13 miljoen m3 zand. Rijkswaterstaat voert elk jaar suppleties uit door zand aan te brengen op het strand of onder water op de vooroever. Met zandsuppleties bestrijdt Rijkswaterstaat de structurele erosie van de kust. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de zeespiegel. Ook draagt Rijkswaterstaat zo bij aan het in stand houden van de grootste waterkering: de duinen. Kustbeheer is natuurlijk beheer omdat het aansluit bij de natuurlijke dynamiek van het zandige kustsysteem. Kustfuncties zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Zandsuppleties voor 2008 vastgesteld

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat