Realisering OV-terminal Arnhem Centraal dichterbij

Arnhem – De realisering van het gebouwencomplex met OV-terminal en kantoorgebouwen op Arnhem-Centraal is dankzij afspraken tussen Rijk, provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en gemeente Arnhem een stuk dichterbij gekomen. De partijen hebben de intentie uitgesproken dat zij gezamenlijk het tekort van 10,8 miljoen euro zullen dragen. Dit betekent dat Rijk, provincie/stadsregio en gemeente elk eenderde van het bedrag ofwel 3,6 miljoen euro voor hun rekening nemen Tegelijk zijn sluitende afspraken gemaakt over de realisatie van kantoorgebouw K5.

Met deze uitgesproken intenties zijn de onzekerheden die het project tot nu toe kenmerkten, een stuk beheersbaarder geworden. Deze aanzienlijke beperking van het risicoprofiel leidt ertoe dat de bouwplannen kunnen doorgaan volgens het oorspronkelijke ontwerp. Overigens moet zowel bij provincie als bij de stadsregio nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de toegezegde steun.

OV-terminal

De OV-terminal en de kantoorgebouwen K4 (boven busstation) en K5 (boven OV-terminal) vormen als het ware één geheel. Met de afspraken die nu gemaakt worden, is er sprake van een solide financiele basis waarop de definitieve uitwerking en bouw van dit totale complex kan doorgaan zoals de bedoeling was.

Aanbesteding

Met dit voornemen hebben de gezamenlijke financiers het sein op groen gezet voor de definitieve voortgang van het project. De bijdrage van de gemeente Arnhem kan voor een deel betaald worden uit de opgebouwde buffer binnen Arnhem-Centraal, voor een deel zullen andere middelen aangewend moeten worden.

Het proces van aanbesteden is al in gang gezet. Streven is dat eind 2007, begin 2008 de aannemer wordt gecontracteerd, waarna in de loop van voorjaar 2008 met de bouw begonnen kan worden. Inmiddels is al begonnen met de werkzaamheden rond de sloop van het oude station en binnenkort begint de bouw van de perrontunnel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Arnhem