Renovatie 3 stalen boogbruggen Amsterdam-Rijnkanaal

Bestuurlijke overeenstemming over voorgenomen renovatie Jutphaseburg, Overeindsebrug en Schalkwijksebrug

Nieuwegein – Met de feestelijke ondertekening van de bestuursovereenkomst op 10 mei 2007 is de formele samenwerking tot stand gekomen tussen Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Houten en Nieuwegein bij de aanpak van de renovatie van drie stalen boogbruggen. Tijdens de renovatie worden de bruggen ongeveer 25 cm opgevijzeld om ook de vierlaagse containervaart een goede doorvaart te bieden.

Het gaat om de voorgenomen renovatie van de Jutphasebrug, de Overeindsebrug en de Schalkwijksebrug, de zogenoemde zuidelijke bruggen. Deze Jutphasebrug en de Schalkwijksebrug liggen in het zuidelijke gedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal binnen de gemeentegrenzen van Utrecht respectievelijk Houten. De Overeindsebrug ligt over het Lekkanaal in Nieuwegein. Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van bestuursovereenkomsten voor de grondige aanpak van zeven andere stalen bruggen met achterstallig onderhoud. Hiervan liggen er zes noordelijker over het Amsterdam-Rijnkanaal en een boven het IJ.

De betrokken partijen beloven in de overeenkomst gezamenlijk te werken aan een oplossing, waarbij hinder voor de omgeving zo veel mogelijk wordt beperkt. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de renovatie altijd van de bruggen gebruik blijven maken en ook de wettelijke aanrijtijden van nood- en hulpdiensten worden gegarandeerd.

De werkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft technische inspecties aan alle bruggen uitgevoerd. Resultaat hiervan voor de drie zuidelijke bruggen is onder andere dat het betondek van de Jutphase- en Schalkwijksebrug niet vervangen hoeft te worden. Dit heeft aanzienlijk minder hinder tot gevolg en minder benodigde tijd voor de renovatie. Voor de Jutphasebrug zal maximaal twee maanden één rijstrook beschikbaar zijn voor openbaar vervoer. De Overeindsebrug zal maximaal vier maanden gestremd zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor de Schalkwijksebrug zal maximaal twee maanden één rijstrook beschikbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer.

Er is een variantenanalyse uitgevoerd voor de renovatie van de Weesper-, Loenerslootse- en Breukelerbrug waarvoor nog bestuursovereenstemming moet worden bereikt. In deze analyse zijn verschillende vormen van renovatie tot nieuwbouw onderzocht.

Achtergrond

Dit grote onderhoudsproject is een voorbeeld voor het nieuwe werken van Rijkswaterstaat. Een van de randvoorwaarden van het project, minimale inspanning van Rijkswaterstaat en maximale inzet van de markt, betekent een andere wijze van sturing en toezicht, andersoortige contractvorming en meer ruimte voor inzichten van de aannemer. Bij de planning van werkzaamheden zijn het belang en de behoefte van de gebruiker leidend, zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht