Start Kenniscentrum Geo-engineering

Delft – Het vakgebied van de geo-engineering is van groot belang voor het

duurzaam bewoonbaar houden van onze dichtbevolkte en laaggelegen delta. Van oudsher zijn GeoDelft en de sectie Geo-Engineering van de TU Delft de focuspunten van het onderzoek op dit gebied in Nederland. Met de start van het Kenniscentrum Geo-engineering wordt de samenwerking geïntensiveerd. Op 6 februari 2007 ondertekenen ir.G.J. van Luijk, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, en ing. J.J. Wentink, algemeen directeur van GeoDelft de samenwerkingsovereenkomst.

De stijgende zeespiegel vraagt om maatregelen in de sfeer van versterking van waterkeringen. Daarnaast worden allerhande bouwwerkzaamheden bij voortduring geconfronteerd met de slappe grond in onze delta. Risico’s en faalkosten bij bouwprojecten worden voor een groot deel veroorzaakt door de grondgesteldheid. GeoDelft en de sectie Geo-Engineering van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft zijn de focuspunten van het onderzoek op dit gebied in Nederland.

Het kenniscentrum bundelt de Nederlandse kennis en kunde op dit vakgebied. Deze bundeling ondersteunt zowel de wetenschappelijke ontwikkeling als de beantwoording van kennisvragen van overheden, bedrijven en organisaties.

GeoDelft en de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen zullen hun onderzoeks-programma’s op het gebied van de geo-engineering op elkaar afstemmen, wetenschappelijke staf uitwisselen en het gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten bevorderen.

GeoDelft zal in 2007 deel gaan uitmaken van Deltares, een nieuw instituut dat zich richt op deltavraagstukken. Dit instituut is op dit moment in oprichting. GeoDelft vertegenwoordigt daarin de ‘maak’-kant door kennis te ontwikkelen en te verspreiden die het bouwen met, op en in de grond mogelijk maakt. Met de oprichting van het kenniscentrum wordt reeds nu invulling gegeven aan het Kabinetsbesluit met betrekking tot de instelling van Deltares, waarin het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met de universiteiten een belangrijk punt is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: GeoDelft