Voordelta biedt ruimte voor mens en natuur

Deventer – Nog voor de vaststellingen en het in procedure brengen van de eerste tranche met Natura 2000 Aanwijzingsbesluiten begon de overheid met enkele beheerplannen, waaronder dat voor het natuurgebied de Voordelta, een gebied voor de kust tussen Walcheren en de Maasvlakte. Het beheerplan voorziet ook in het instellen van een zeereservaat in de Voordelta. Dit zeereservaat moet het natuurverlies compenseren, dat door aanleg van Tweede Maasvlakte ontstaat.

De overheid probeert een goede balans te vinden tussen de natuurbescherming en de menselijke activiteiten. Beperkingen gaan gelden voor bodemberoerende visserij en verstoring door met name recreatie in een aantal rustgebieden op zee. Dit biedt echter ook kansen, want
de roodkeelduiker, zwarte zee-eend en zeehond zullen zeker natuurliefhebbers trekken.

SMB
Witteveen+Bos ondersteunt in samenwerking met Bureau Waardenburg het beheerplan Voor-delta met een zogeheten Passende Beoordeling en een Strategische Milieubeoordeling (SMB). De beoordelingen geven inzicht in de effecten van de maatregelen, die in het beheerplan worden voorgesteld en in mogelijke natuur- en mensvriendelijkere alternatieven. Daarbij is er veel aandacht voor cumulatieve effecten. De vele vormen van visserij, recreatie en ander gebruik en de vele te beschermen diersoorten en habitats leiden er toe dat meer dan zeshonderd typen interacties tussen mens en natuur aan de orde zijn. In de analyse en rapportage zijn deze systematisch verwerkt.

Monitoren
Uit de Passende Beoordeling blijkt dat het instellen van een zeereservaat grote voordelen heeft en dat Nederland hier mee zijn natuurdoelen haalt. In de SMB komt naar voren dat er meer ruimte is voor recreatie en kleinschalige visserij dan gedacht. Wel wordt aanbevolen natuurwaarden en gebruiksactiviteiten zorgvuldig te monitoren. Alle resultaten zijn verwerkt in het beheerplan Voordelta.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Inspraak op aanwijzing Natura 2000 gebieden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos