Grontmij: opdracht onderzoek zandwinning Noordze

De Bilt – Grontmij kreeg onlangs opdracht voor het uitvoeren van een groot onderzoek naar de gevolgen van grootschalige zandwinning voor de kustversterking en voor ophoogzand. Voor Grontmij is deze opdracht de eerste in zijn soort. Het project heeft een doorlooptijd van zes maanden. Opdrachtgevers zijn de Stichting La MER, een consortium van commerciële zandwinners, en Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland.

De opdracht betreft het begeleiden en opstellen van twee milieueffectrapporten voor grootschalige zandwinning op de Noordzee. Voor Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland wordt het milieueffectrapport Winning Suppletiezand 2008-2013 opgesteld. Dit milieueffectrapport heeft betrekking op de winning van circa 130 miljoen m3 suppletiezand in achttien wingebieden. Voor de Stichting La MER wordt het milieueffectrapport Winning Ophoogzand 2008-2018 opgesteld. Hier gaat het om de winning van circa 250 miljoen m3 ophoogzand in zeven wingebieden.

Potentiële wingebieden
Grontmij treedt in het project op als hoofdaannemer en heeft als onderaannemers Svasek Hydraulics, WL|Delft Hydraulics, Grontmij AquaSense en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Een belangrijk onderdeel van het project is het selecteren van potentiële wingebieden op de Noordzee voor de komende tien jaar. Dit wordt ondersteund door Grontmij Geoinformatie. Met behulp van GIS wordt inzichtelijk gemaakt waar belemmeringen liggen op het gebied van bijvoorbeeld windparken, kabels en leidingen, platforms, baggerstortgebieden en Natura-2000 gebieden. Binnen de resterende gebieden wordt in interactieve workshops met de opdrachtgevers een selectie gemaakt waar de komende vijf tot tien jaar zand kan worden gewonnen.

Een van de belangrijkste effecten heeft betrekking op slibverspreiding in de Noordzee. Tijdens grootschalige werkzaamheden voor zandwinning kunnen grote hoeveelheden slib in het watersysteem terechtkomen. Dit fijne materiaal beïnvloedt het lichtklimaat in de Noordzee en daarmee het fytoplankton (algen). Doordat fytoplakton aan de basis staat van de voedselketen kan dit effect hebben op dieren hoger in de voedselketen zoals vogels, vissen en zeezoogdieren.

Effecten inzichtelijk
Om de effecten van slibverspreiding inzichtelijk te maken, voert Svasek Hydraulics met behulp van modellen berekeningen uit voor de waterstroming en de slibverspreiding. De effecten van slibverspreiding op het fytoplankton worden vervolgens berekend door WL|Delft Hydraulics. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Grontmij vertalen vervolgens de effecten naar de rest van het ecosysteem.

Behalve de winning van suppletiezand en ophoogzand, wordt de komende jaren ook een grote hoeveelheid zand uit de Noordzee gewonnen ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De combinatie van deze grootschalige zandwinningen kan, als gevolg van de slibverspreiding, grote gevolgen hebben voor het ecosysteem in de Noordzee. Daarom is er veel aandacht en energie voor een goede afstemming met het recent verschenen eindconcept milieueffectrapport voor de Tweede Maasvlakte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv