Invoeringsbesluit VISI in de sectoren GWW en BenU

VISI bereikt mijlpaal met invoeringsbesluit

Ede – Vijf grote opdrachtgevers in de bouwwereld gaan VISI toepassen om de samenwerking in projecten te verbeteren. Zij verwachten van de bouwwereld dat zij dat ook doet. Het VISI-bouwafsprakenstelsel zorgt ervoor dat gemaakte afspraken beter worden vastgelegd en ondubbelzinnig kunnen worden gehanteerd. Vanaf 2007 willen zij het gebruik van VISI bij de uitvoering van projecten gaan voorschrijven. Zij hebben hiertoe een invoeringsbesluit ondertekend.

De opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, de Dienst Vastgoed Defensie, Rijksgebouwendienst, ProRail en Gemeentewerken Rotterdam. Zij baseren zich op de resultaten van de beproeving die onder auspiciën van het Platform Afstemming Informatietechnische Structuur in de Bouw en Infra (PAIS) zijn uitgevoerd. Het platform, dat initiatieven op het gebied van bouwafsprakenstelsels verenigt, is opgegaan in de onlangs door PSIBouw opgerichte Bouw Informatie Raad. Deze nieuwe Raad streeft naar een efficiënter bouwproces door een beter gebruik van bouwinformatie. Dit kan mogelijk worden gemaakt door toepassing van een zogenaamd Bouwwerk Informatie Model, waarvoor PAIS de fundamenten levert. Initiatieven als VISI en COINS, zullen via deze Bouw Informatie Raad worden geïmplementeerd in de Nederlandse bouwsector.

Waar heeft de invoering van VISI betrekking op?
De invoering betreft de vastlegging van alle afspraken die tijdens de uitvoeringsfase van het project gemaakt worden en is beperkt tot contracten die op basis van de UAV89 (traditioneel contract) zullen worden uitgevoerd. De vastlegging gebeurt op basis van vooraf gedefinieerde elektronische berichten. Op deze wijze worden alle afwijkingen, wijzigingen, termijnen en op te leveren documenten digitaal uitgewisseld en afgehandeld.

Wat verandert er?
De manier waarop projecten worden uitgevoerd verandert in principe niet. Maar de communicatie verandert van een papieren stroom van documenten in een digitale. Het voordeel is dat nu alles snel en efficiënt wordt vastgelegd, de raadpleegbaarheid toeneemt en het overzicht gemakkelijk kan worden bewaakt.

Deze aanpak vereist wel dat zowel in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) als in de Burger- en Utiliteitsbouw (B&U) de bouwondernemingen en ingenieursbureaus hun kwaliteitssysteem en automatisering openstellen voor deze wijze van communiceren. Want zonder aanpassingen zal er geen sprake zijn van een verbetering van de efficiency.
Voor de dienstverleners in de ICT biedt de introductie van VISI een kans om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. Hun productenpalet kan worden uitgebreid met functionaliteit die gebruik maakt van deze open standaard. Het verplichte gebruik van VISI vormt hierbij een stevige basis om de betreffende investeringen terug te verdienen.

Hoe vindt de invoering plaats?
De invoering zal worden gefaseerd. In 2007 zullen de opdrachtgevers een gedeelte van hun GWW-projecten, die op basis van de UAV89 in de markt worden gezet, met VISI gaan uitvoeren. De eigen organisaties en ook hun bouwpartners kunnen zo wennen aan deze vorm van communicatie. Na dit introductiejaar zal vanaf 2008 in alle UAV89 projecten in de GWW het gebruik van VISI verplicht worden.

Voor de B&U geldt 2008 als introductiejaar en zal vanaf 2009 de verplichting gelden.
Verwacht wordt dat medio 2007 ook de contractvorm UAVgc (geïntegreerd contact) zal worden geïntroduceerd. Hier zal dan een apart invoeringsbesluit over worden genomen.

Waar is informatie te krijgen?
Op deCROW website en bij de beheerder CROW is informatie te krijgen over VISI.

Op de Beurs InfraTech 2007 te Ahoy Rotterdam vertellen op donderdag 18 januari 2007 om 13:15 uur in het InfraTheater een opdrachtgever en een bouwbedrijf over hun ervaringen met VISI in de praktijk. Aanvullend zal drs. J.P.J. Nijssen (directeur Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam en voorzitter Bouw Informatie Raad) ingaan op de betekenis van het Invoeringsbesluit VISI. In de CROW-stand kunt u aanvullende informatie krijgen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Opdrachtgevers bouw standaardiseren informatiesystemen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW