Studieprijs 2006 uitgereikt op Betondag

Winnaars Studieprijs 2006

Gouda – Op de Betondag van 16 november 2006 werd de Studieprijs 2006 uitgereikt.

Voor de Studieprijs zijn drie categorieën ingesteld en wel:

 • afstudeeronderwerpen en studies op academisch niveau van studenten of afgestudeerden van universiteiten of masteropleidingen (met uitsluiting van dissertaties);
 • studies van studenten en afgestudeerden van technische hogescholen of bacheloropleidingen;
 • studies van studenten en afgestudeerden van betongerelateerde professional masteropleidingen.

Er zijn in 2006 totaal 21 studies geïnventariseerd op Nederlandse en Vlaamse Universiteiten (12), Hogescholen (3) en Professional Masteropleidingen (6) waarin het materiaal beton of de grondstof cement een overheersende rol heeft gespeeld. Na een eerste selectie zijn er 20 studies, waarvan de betreffende student(en) zich
bereid hebben verklaard op de Betondag een presentatie te verzorgen, nader bestudeerd op prijzenswaardigheid om daarmee een aantal genomineerden te kunnen aanwijzen.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit:

 • prof.dr.ir. J.C. Walraven, voorzitter Hoogleraar Betonconstructies, TU Delft, Faculteit Civiele TechniekenGeowetenschappen;
 • ing. C.J.M. van der Zijden Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;
 • prof.ir. G.J. Maas Hoogleraar Uitvoeringstechniek, Faculteit Bouwkunde TU Eindhoven;
 • prof.dr.ir. L. Taerwe Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek;
 • dr.ir. C. van der Veen Faculteit Civiele Techniek, Vakgroep Betonconstructies TU Delft;
 • ir. D. Stoelhorst, secretaris Directeur Betonvereniging.

De kwaliteit van de inzendingen werd door de jury zeer hoog bevonden. Uiteindelijk zijn er 12 studies genomineerd en zijn de studenten met begeleiders en partners uitgenodigd voor de Betondag op 16 november 2006, alwaar de prijsuitreiking plaats vond.

In de drie categorieën zijn de volgende prijzen toegekend:

 • categorie Universiteit, een eerste en tweede prijs en vijf eervolle vermeldingen;
 • categorie Hogeschool, een eerste en tweede prijs en een eervolle vermelding;
 • categorie Professional Masteropleidingen, een eerste en een tweede prijs.

Categorie Universiteit
Eerste prijs: Invloed van hulpstoffen en vulstoffen op binding, autogene krimp en carbonatatie van zelfverdichtendbeton Astrid Bastiaens, Bart Gentens, Katholieke Universiteit Leuven.
Een zeer professioneel onderzoek is uitgevoerd naar de invloed van hulpstoffen en vulstoffen op de gedragseigenschappen binding,autogene krimp en carbonatatie van zelfverdichtend beton. Het optimaliseren van deze eigenschappen is voor het duurzaam
toepassen van zelfverdichtend beton van groot belang. Voor het eerst zijn deze aspecten in samenhang onderzocht, wat de
resultaten zeer waardevol maken. Bijzonder aan de studie is, dat niet alleen trends zijn gevonden, maar dat ook steeds logische
wetenschappelijke verklaringen konden worden gegeven op basis van de fysica en de chemie. De studie munt uit door helderheid
en is voor een afstudeerwerk van uitzonderlijke kwaliteit.

Tweede Prijs: Ontwerp van de nieuwe universiteitsbibliotheek te Eindhoven Nory Walenbergh, Technische Universiteit Eindhoven. Een ontwerp met een bijzonder karakter is gemaakt voor de nieuwe universiteitsbibliotheek op de campus in Eindhoven.
Het is een totaalontwerp geworden, waarbij alle relevante aspecten zijn bekeken, zoals de architectonische vorm, sterkte en
stabiliteit, inpassing in de omgeving en uitstraling. De bibliotheek, waarvan de vloeren worden onderworpen aan zware
belastingen, is zodanig ontworpen, dat de indruk van een
zwevende bovenbouw is verkregen. Het krachtenspel in de
constructie is hierbij op zeer subtiele en creatieve wijze
opgelost. Het resultaat is een
fraai voorbeeld van een aanpak,
waarbij een combinatie van
architectonisch gevoel en constructief
inzicht heeft geleid
tot een uitstekend resultaat.

Eervolle vermelding: HS2 Voorgespannen spoorbrug in hogere sterkte beton: slank, slanker, slankst!
Jos de Bruijn, Technische Universiteit Delft.
Een interessante studie is uitgevoerd naar de toepasbaarheid van hogere betonsterkten in spoorbruggen.
Vergeleken zijn ontwerpen in vier betonsterkteklassen, tussen C53/65 en C150/180. De diepgaande studie
leidde tot een vergroting van het inzicht in de
waarde van hogere sterkte betonsoorten en tot een
aantal belangrijke conclusies. In het beschouwde
geval bleek de oplossing in beton C100/115 de optimale
oplossing te geven, waarbij maximaal gebruik
wordt gemaakt van de gunstige materiaaleigenschappen
en waarbij de onderhoudskosten laag zijn. De
studie kan als grensverleggend worden beschouwd, is
zeer helder beschreven en goed gedocumenteerd.

Eervolle vermelding: Minimum wapening in gewapend betonnen platenJoël Keijnemans, Technische Universiteit Delft.
Een diepgaande, theoretische studie is uitgevoerd naar de
achtergrond van het begrip minimum wapening in betonconstructies.
Dit voor de constructiepraktijk zeer belangrijke
onderwerp is fundamenteel onderzocht op basis van het
fysische gedrag van licht gewapende constructie elementen.
Een theoretisch model is ontwikkeld ter beschrijving van
het gedrag, met gebruikmaking van de principes van de
breukmechanica. De studie is op bijzonder transparante
wijze beschreven, waardoor het inzicht in deze complexe
materie duidelijk is verhoogd. Een goede basis is gelegd voor
een betere definitie en een scherpere formulering van de
eisen voor minimum wapening in de toekomst.

Eervolle vermelding: Thermische en mechanische analyse van de invloed van een brand op een geprefabriceerde betonconstructie
Filip Vandenberghe, Universiteit Gent.
Op grond van een goed opgezette studie, waarin uitgebreid op
de theoretische achtergronden van het gedrag van constructies
bij brand is ingegaan, is een fundamentele analyse gemaakt
van het gedrag van een aantal voorgespannen liggers, onderworpen
aan een grootschalige brand. Het gedrag van de liggers
is met kennis van zaken voorspeld op grond van een numerieke
analyse en is vergeleken met het waargenomen gedrag. De
overeenkomst was zeer goed. Hiermee levert de studie een
interessante bijdrage aan de verbetering van het inzicht in het
gedrag van aan brand blootgestelde betonnen liggers, en hierdoor tevens aan de kunst van het brandveilig
construeren.

Eervolle vermelding: Combineren van plastificeerders, vertragers en versnellers Klaartje De Weerdt, Dirk Reynders, Katholieke Universiteit Leuven.
In de zeer goed uitgevoerde studie is een systematisch onderzoek gedaan
naar de mogelijkheid het gedrag van vers en verhardend beton te sturen
door het gericht combineren van
plastificeerders, vertragers en
versnellers. De studie geeft
verrassende resultaten: door het
slim combineren van de genoemde
hulpstoffen is een aanzienlijke
beïnvloeding van het gedrag
mogelijk, waarmee een belangrijke
bijdrage wordt geleverd aan de
ontwikkeling van “verhardend beton op maat”. De studie geeft verder een
helder overzicht van de werking van een groot aantal hulpstoffen en is hiermee
ook als naslagwerk goed bruikbaar. De resultaten van de studie zijn voor de
praktijk zeer waardevol. Het rapport is geschreven in uitstekend Engels.

Eervolle vermelding: Spanningsreductie in geboorde tunnels in de bouwfase, gebaseerd op een schild-evenwichtsmethode
Quirijn de Rijke, Technische Universiteit Delft.
Een diepgaande analytisch onderzoek is uitgevoerd naar de
vraag of de in de betonlining optredende spanningen in de
bouwfase kunnen worden gereduceerd. Omdat de bouwfase
maatgevend is, zou dit tot aanzienlijke, economische voordelen
kunnen leiden. Het onderzoek gaf aan hoe men, door
intelligent sturen van de vijzelkrachten, kan komen tot een
aanzienlijke reductie van de betreffende spanningen. Het
onderzoek is op een zeer goede, fundamentele grondslag
uitgevoerd. Daarnaast is blijk gegeven van een goed inzicht
in de ingenieurspraktijk. Het rapport is geschreven in
uitstekend Engels.

Categorie Hogescholen
Eerste prijs: Drijvende kadeconstructie Nathan Spijkstra, Hogeschool Rotterdam.
Een constructief ontwerp is gemaakt voor een drijvende kade voor het bouwen van een haven op de tweede Maasvlakte. De
kade bestaat uit 44 aan elkaar gekoppelde pontons, die tot een kade van 460 bij 150 m kunnen worden samengebouwd. Alle
belangrijke ontwerpaspecten, zoals stabiliteit, drijfvermogen en de koppeling tussen de pontons zijn grondig geanalyseerd.
Daarnaast zijn de vervorming, de waterdichtheid en het belangrijke aspect duurzaamheid behandeld. De complexe
ontwerpopgave is op overtuigende wijze opgelost en heeft geleid tot een interessant alternatief voor de klassieke vaste kade.

Tweede prijs: Sluisdeur in zeer hogesterktebeton André de Moor, Chris Hattink, Hogeschool van Amsterdam.
Een grondig ontwerp is gemaakt voor een sluisdeur in vezelbeton in sterkteklasse B200. Hierbij zijn twee interessante varianten
onderzocht. Het hierbij behorende krachtenspel is met kennis van zaken geanalyseerd. Voor de keuze van de optimale variant is
aan het criterium van de uitvoerbaarheid een belangrijke rol toegekend. In lijn met de modernste inzichten is ten aanzien van de
kosten een goede afweging gemaakt, waarbij niet alleen naar materiaalkosten, maar vooral ook naar de kosten van inspectie en
onderhoud is gekeken. Het resultaat is een interessante studie, die een goed inzicht geeft in de toepassingsmogelijkheden van een
nieuw innovatief materiaal.

Eervolle vermelding: Ontwerp- en toetsingsmethode voor bedrijfsvloeren gefundeerd op staal Leendert Dijkhuis, Hogeschool van Arnhem/Nijmegen.
Een praktisch rekenprogramma is ontwikkeld voor het ontwerpen
van over de gehele oppervlakte ondersteunde vloeren. Door het
gebruik van een spreadsheet kan de constructeur niet alleen de
berekening sneller uitvoeren, maar kan ook gemakkelijker via
parametervariaties tot een optimale keuze komen. Het gecompliceerde
krachtenspel, waarbij niet alleen rekening moet worden
gehouden met belastingen, maar ook met krimp en temperatuureffecten
is op fundamentele wijze geanalyseerd. Het rekenprogramma
is zeer gebruiksvriendelijk.

Categorie Professional Masteropleidingen
Eerste prijs: Kantoorgebouw “De Woonplaats” te Enschede Jeroen Faber, PMSE.
De opgave betreft het ontwerpen van een dragende constructie voor een
kantoorgebouw met negen bouwlagen. Het gebouw heeft een geschroefde
vorm, die is ontstaan door per bouwlaag twee hoeken te laten verspringen.
Voor dit qua architectuur bijzondere gebouw is op zeer inventieve wijze
een draagstructuur ontwikkeld. Door de gekozen oplossing wordt het
probleem van de stabiliteit op handige wijze opgelost. Doordat het aantal
constructieve elementen in de verdiepingsruimten is geminimaliseerd,
is grote vrijheid ten aanzien van het kiezen van de ruimtelijke indeling
ontstaan. De constructeur heeft aangetoond
dat verantwoord berekenen, dimensioneren
en creativiteit prima samen kunnen gaan en
kunnen leiden tot een originele oplossing voor
een complexe bouwopgave.

Tweede prijs: Constructief ontwerp Mauritsweg Rotterdam
Mathé Koch, PMSE.
Een transparant constructief ontwerp is gemaakt voor een complex bouwplan dat
een combinatie van wonen, werken, parkeren en winkelen in het hart van
Rotterdam mogelijk moet maken. Het project herbergt zowel hoog- als laagbouw,
in combinatie met een ondergrondse parkeergarage en een bijzondere architectuur.
In de studie wordt op alle relevante aspecten van het bouwen ingegaan, zoals
de stabiliteit, de bouwfysica, de optimale keuze van de vloeren, de bouwput en de
techniek van het uitvoeren. De studie is grondig en met overzicht uitgevoerd,
waarbij steeds heldere beslissingen zijn genomen. Dit heeft geleid tot een zeer
goede integrale oplossing voor deze bouwopgave.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Toespraak van Karla Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betonvereniging