Brabantse dijken zijn op orde

‘s-Hertogenbosch – De huidige staat van de Brabantse dijken is goed. Vrijwel alle dijkverbeteringswerken naar aanleiding van de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn inmiddels uitgevoerd. Wel kunnen bepaalde dijkvakken in de toekomst als onvoldoende hoog of sterk worden benoemd. In dat geval zorgen de beheerders (veelal de waterschappen) weer voor het zo snel mogelijk op sterkte brengen van de waterkeringen. Daarnaast moet het project Ruimte voor de Rivier leiden tot een waterstandsdaling op grote delen van de Nederlandse rivieren. Dit tezamen maakt dat Gedeputeerde Staten van mening zijn dat eventuele hoogwaters als gevolg van het afvoeren van smeltwater over de Maas en de Rijn dit jaar veilig afgevoerd kunnen worden.

Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een notitie aan de Statencommissies voor Economie & Mobiliteit en Ruimte & Milieu.

In Brabant zijn inmiddels vrijwel alle waterkeringen op orde, ze voldoen aan de geldende veiligheidsnorm. Er is de afgelopen tien jaar ruim 170 kilometer dijk verbeterd. In Raamsdonksveer zijn de 2 laatste dijkverbeteringen aan de orde. Het plan voor dijkverbetering ‘Scheepswerf de Donge’ (150 m) wordt binnenkort vastgesteld door waterschap Brabantse Delta om vervolgens door GS te worden goedgekeurd. Start van de uitvoering is gepland in augustus 2005. Dijkverbetering ‘Nieuw Sandoel’ (150 m) is inmiddels vrijwel afgerond. Oplevering staat gepland op 23 maart 2005. Overigens ligt het terrein van de scheepswerf op of boven het maatgevend hoogwater waardoor het risico beperkt is. Eind 2005 zijn in Brabant alle werken in het kader van het deltaplan grote rivieren voltooid.

Na de extreem hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 werd een deltaplan voor de grote rivieren opgesteld. De dijken in het rivierengebied werden volgens het plan versneld versterkt, waarbij expliciet rekening is gehouden met landschaps-, natuur- en cultuurwaarden. Rijk, provincies en waterschappen hebben in hoog tempo honderden kilometers rivierdijk versterkt in Nederland tot ze weer aan de geldende wettelijke norm voldeden. Eind 1996 waren de zwakste dijken al op orde.

Toekomstige ontwikkelingen in het Brabantse rivierengebied
Brabant is zeer nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het rivierengebied zowel wat de Rijn als de Maas betreft. Waren voorheen dijkversterkingen het middel om weer aan de norm te voldoen, sinds enige jaren is Ruimte voor de Rivier het motto. Door in te grijpen in de rivier zelf kunnen bij toenemende afvoeren de waterstanden gelijk blijven. Dijkverhoging is dan in principe niet nodig, tenzij het echt niet anders kan. Oplossingen zijn bijvoorbeeld zomerbedverlaging, dijkverlegging, tijdelijk opvangen van rivierwater in retentiegebieden e.d.. Het pilotproject Overdiepse Polder, waarbij de provincie een trekkersrol vervult, is één van de gewenste projecten om de waterstand op de Bergsche Maas te verlagen. Het betreft een dijkverlegging waarbij boerderijen op terpen tegen de nieuwe dijk worden aangelegd, waardoor de rivier fors meer ruimte krijgt. Een andere rivierverruimende maatregel is het project Noordwaard.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Brabantse dijken zijn op orde | Infrasite

Brabantse dijken zijn op orde

‘s-Hertogenbosch – De huidige staat van de Brabantse dijken is goed. Vrijwel alle dijkverbeteringswerken naar aanleiding van de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn inmiddels uitgevoerd. Wel kunnen bepaalde dijkvakken in de toekomst als onvoldoende hoog of sterk worden benoemd. In dat geval zorgen de beheerders (veelal de waterschappen) weer voor het zo snel mogelijk op sterkte brengen van de waterkeringen. Daarnaast moet het project Ruimte voor de Rivier leiden tot een waterstandsdaling op grote delen van de Nederlandse rivieren. Dit tezamen maakt dat Gedeputeerde Staten van mening zijn dat eventuele hoogwaters als gevolg van het afvoeren van smeltwater over de Maas en de Rijn dit jaar veilig afgevoerd kunnen worden.

Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een notitie aan de Statencommissies voor Economie & Mobiliteit en Ruimte & Milieu.

In Brabant zijn inmiddels vrijwel alle waterkeringen op orde, ze voldoen aan de geldende veiligheidsnorm. Er is de afgelopen tien jaar ruim 170 kilometer dijk verbeterd. In Raamsdonksveer zijn de 2 laatste dijkverbeteringen aan de orde. Het plan voor dijkverbetering ‘Scheepswerf de Donge’ (150 m) wordt binnenkort vastgesteld door waterschap Brabantse Delta om vervolgens door GS te worden goedgekeurd. Start van de uitvoering is gepland in augustus 2005. Dijkverbetering ‘Nieuw Sandoel’ (150 m) is inmiddels vrijwel afgerond. Oplevering staat gepland op 23 maart 2005. Overigens ligt het terrein van de scheepswerf op of boven het maatgevend hoogwater waardoor het risico beperkt is. Eind 2005 zijn in Brabant alle werken in het kader van het deltaplan grote rivieren voltooid.

Na de extreem hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 werd een deltaplan voor de grote rivieren opgesteld. De dijken in het rivierengebied werden volgens het plan versneld versterkt, waarbij expliciet rekening is gehouden met landschaps-, natuur- en cultuurwaarden. Rijk, provincies en waterschappen hebben in hoog tempo honderden kilometers rivierdijk versterkt in Nederland tot ze weer aan de geldende wettelijke norm voldeden. Eind 1996 waren de zwakste dijken al op orde.

Toekomstige ontwikkelingen in het Brabantse rivierengebied
Brabant is zeer nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het rivierengebied zowel wat de Rijn als de Maas betreft. Waren voorheen dijkversterkingen het middel om weer aan de norm te voldoen, sinds enige jaren is Ruimte voor de Rivier het motto. Door in te grijpen in de rivier zelf kunnen bij toenemende afvoeren de waterstanden gelijk blijven. Dijkverhoging is dan in principe niet nodig, tenzij het echt niet anders kan. Oplossingen zijn bijvoorbeeld zomerbedverlaging, dijkverlegging, tijdelijk opvangen van rivierwater in retentiegebieden e.d.. Het pilotproject Overdiepse Polder, waarbij de provincie een trekkersrol vervult, is één van de gewenste projecten om de waterstand op de Bergsche Maas te verlagen. Het betreft een dijkverlegging waarbij boerderijen op terpen tegen de nieuwe dijk worden aangelegd, waardoor de rivier fors meer ruimte krijgt. Een andere rivierverruimende maatregel is het project Noordwaard.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant