Opdrachtgevers bouw standaardiseren informatiesystemen

Ede – Vijf grote opdrachtgevers in de bouwwereld nemen het voortouw om te komen tot standaardisatie van afspraken voor samenwerking en informatiesystemen. Vanaf 2005 willen zij uniforme bouwafsprakenstelsels voorschrijven aan partners bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Zij hebben hiertoe een Protocol van Samenwerking ondertekend.

De initiatiefnemers zijn Rijkswaterstaat, de Dienst Gebouwen Werken & Terreinen van Defensie, Rijksgebouwendienst, ProRail en Gemeentewerken Rotterdam. Zij baseren zich op het resultaat van het Platform Afstemming Informatietechnische Structuur in de Bouw en Infra (PAIS). Het platform, dat zes initiatieven op het gebied van bouwafsprakenstelsels verenigt, wil eenduidigheid bereiken in de manier waarop verschillende partijen samenwerken en communiceren bij ontwikkeling, realisatie en onderhoud van gebouwen en infrastructuur. Het gaat om open bouwafsprakenstelsels, dat wil zeggen onafhankelijk van softwaresystemen of –leveranciers.

Tot nu toe werkt bijna elke organisatie in de bouwwereld met eigen informatiesystemen. Van standaardisatie is nog nauwelijks sprake. Daardoor moeten er in projecten steeds vertaalslagen worden gemaakt van het ene naar het andere systeem. Dat is inefficiënt en risico’s en faalkosten zijn hierdoor onnodig hoog. De bedoelde bouwafsprakenstelsels zorgen ervoor dat afspraken tussen bouwpartners eenduidig worden vastgelegd en dat iedereen steeds dezelfde termen gebruikt voor dezelfde dingen. Dat bevordert een transparant en goed verlopend bouwproces, verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten.

Afstemming tussen bouwafsprakenstelsels die in verschillende sectoren en in verschillende fasen van het bouwproces worden gebruikt, komt met PAIS binnen handbereik. Dit vereist wel investeringen in zowel de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) als de B&U (Burger- en Utiliteitsbouw). De vijf opdrachtgevers nemen het voortouw door zelf de resultaten van PAIS te gaan hanteren. Zij verlangen daarbij actieve medewerking van alle betrokken partijen. Stap voor stap willen zij de bouwafsprakenstelsels gezamenlijk verder ontwikkelen en voorschrijven aan hun partners bij de voorbereiding en uitvoering van projecten.

Eerste stap
In eerste instantie gaat het om het uniform en eenduidig vastleggen van proces- en productgegevens: wie is waarvoor verantwoordelijk binnen een project, hoe communiceren de partijen met elkaar, hoe beschrijf je bouwwerken en welke overdracht van gegevens hoort hierbij? Het beoogde resultaat is dat projecten sneller, efficiënter en in één keer goed worden uitgevoerd. Het gehele werkproces wordt doorzichtiger omdat helder is wie wat en wanneer doet. Er ligt zo ook een solide basis voor de juiste toepassing van Informatie- en communicatietechnologie.

Verbreden
De initiatiefnemers leggen het Protocol van Samenwerking mét een concreet uitvoeringsplan voor aan vijftig organisaties in de GWW en B&U. In juni 2004 ondertekenden deze organisaties al een intentieverklaring om samen dit open stelsel van afspraken voor de Bouw & Infra te ontwikkelen. Het draagvlak hiervoor is dus aanzienlijk te noemen. Om goede aansluiting te houden met andere ontwikkelingen in de sectoren, wordt het programma uitgevoerd in PSIB-verband (Proces- en Systeem Innovatie in de Bouwsector).

Zes initiatieven
Inhoudelijke is het samenhangend geheel van open bouwafsprakenstelsels ingebed in PAIS. Hieronder vallen zes initiatieven:
– VISI (digitale ondersteuning van het projectmanagement en het transactieverkeer in de GWW-sector);
– STABU LexiCon (objectenbibliotheek voor de B&U: methode om bouwwerken te beschrijven);
– ETIM (objectenbibliotheek en standaard voor e-commerce in de installatiesector);
– GS1;
– CROWOB (objectenbibliotheek voor de GWW-sector);
– ProRail Projectobjectenboom (methode om databestanden in bouw- en infraprojecten te structureren en beheersbaar te houden).
De afstemming tussen deze bouwafsprakenstelsels is in het PAIS Plan van Aanpak beschreven en in het PAIS Uitvoeringsplan verder uitgewerkt.

Gezien het grote draagvlak en weer nieuwe ontwikkelingen wordt niet uitgesloten dan andere standaardisatie-initiatieven op het terrein van ruimte, bouw en infrastructuur zich bij PAIS aansluiten.