Aanleg waterberging Eelder Peizermaden versneld

Assen – In de kop van Drenthe in de Eelder en Peizermade wordt een waterbergingsgebied aangelegd van 1.500 hectare. Het komt rechtstreeks onder invloed van het Leekstermeer. Hierdoor komt het gebied meerdere keren per jaar onder water te staan. Landbouw is dan niet meer mogelijk. Dit is geen probleem, omdat de waterberging volledig samenvalt met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het betekent wel dat de komende paar jaar nog 400 hectare landbouwgrond moet worden verworven. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie zijn overeengekomen dat de waterberging over vier jaar gereed moet zijn.

Meer waterberging is nodig om de grote hoeveelheden neerslag binnen korte tijd te kunnen opvangen. De realisering van de waterberging in combinatie met de EHS door de landinrichting Peize biedt veel voordelen. Zo kunnen onder het regiem van de Landinrichtingswet al in een vroeg stadium gronden worden vrijgemaakt en werken worden uitgevoerd. Landbouwers ondervinden hier geen nadeel van en kunnen kiezen voor vervangende grond of een vergoeding in geld. Naast de realisering van de waterberging wordt voor het hele gebied een plan van toedeling opgesteld. Hierdoor krijgen ook de agrariërs in het landbouwgebied, dat buiten de waterberging ligt, een betere verkaveling. Door de waterberging te koppelen aan de landinrichting Peize kan er veel tijdwinst worden bereikt. De nieuwe projectopdracht gaat wel verder dan de huidige zogenoemde Herverkaveling met Administratief Karakter (HAK). Deze taakverzwaring heeft gevolgen voor de samenstelling van de commissie en wordt gewijzigd. De Groningse oud-gedeputeerde, Jaap van Dijk, is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.

De nieuwe landinrichtingscommissie wordt in februari geïnstalleerd. Van de provincie krijgt ze als eerste opdracht het opstellen van een Voorontwerpplan / Milieueffectrapport (VOP/MER). Daarin is ook de versnelde realisering van de waterberging opgenomen. In het najaar van 2005 wordt het landinrichtingsplan ter visie gelegd. Bij de opstelling van het plan worden de bewoners van het gebied betrokken. Zij krijgen een eigen vertegenwoordiger in de nieuwe landinrichtingscommissie. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie streven er naar dat het plan over vier jaar is gerealiseerd. Dat is uiterst ambitieus, maar nodig om te voldoen aan de voorwaarde die de minister van V & W aan de subsidie van 3 miljoen euro heeft gesteld. Aan de minister van LNV zal worden gevraagd om ook geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van de EHS. Het gaat om een bijdrage van ruim 7 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie stellen zelf ook geld en mensen beschikbaar om de versnelde aanleg van de waterberging te kunnen halen. De combinatie van waterberging/ EHS is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POP2).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe

Aanleg waterberging Eelder Peizermaden versneld | Infrasite

Aanleg waterberging Eelder Peizermaden versneld

Assen – In de kop van Drenthe in de Eelder en Peizermade wordt een waterbergingsgebied aangelegd van 1.500 hectare. Het komt rechtstreeks onder invloed van het Leekstermeer. Hierdoor komt het gebied meerdere keren per jaar onder water te staan. Landbouw is dan niet meer mogelijk. Dit is geen probleem, omdat de waterberging volledig samenvalt met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het betekent wel dat de komende paar jaar nog 400 hectare landbouwgrond moet worden verworven. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie zijn overeengekomen dat de waterberging over vier jaar gereed moet zijn.

Meer waterberging is nodig om de grote hoeveelheden neerslag binnen korte tijd te kunnen opvangen. De realisering van de waterberging in combinatie met de EHS door de landinrichting Peize biedt veel voordelen. Zo kunnen onder het regiem van de Landinrichtingswet al in een vroeg stadium gronden worden vrijgemaakt en werken worden uitgevoerd. Landbouwers ondervinden hier geen nadeel van en kunnen kiezen voor vervangende grond of een vergoeding in geld. Naast de realisering van de waterberging wordt voor het hele gebied een plan van toedeling opgesteld. Hierdoor krijgen ook de agrariërs in het landbouwgebied, dat buiten de waterberging ligt, een betere verkaveling. Door de waterberging te koppelen aan de landinrichting Peize kan er veel tijdwinst worden bereikt. De nieuwe projectopdracht gaat wel verder dan de huidige zogenoemde Herverkaveling met Administratief Karakter (HAK). Deze taakverzwaring heeft gevolgen voor de samenstelling van de commissie en wordt gewijzigd. De Groningse oud-gedeputeerde, Jaap van Dijk, is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.

De nieuwe landinrichtingscommissie wordt in februari geïnstalleerd. Van de provincie krijgt ze als eerste opdracht het opstellen van een Voorontwerpplan / Milieueffectrapport (VOP/MER). Daarin is ook de versnelde realisering van de waterberging opgenomen. In het najaar van 2005 wordt het landinrichtingsplan ter visie gelegd. Bij de opstelling van het plan worden de bewoners van het gebied betrokken. Zij krijgen een eigen vertegenwoordiger in de nieuwe landinrichtingscommissie. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie streven er naar dat het plan over vier jaar is gerealiseerd. Dat is uiterst ambitieus, maar nodig om te voldoen aan de voorwaarde die de minister van V & W aan de subsidie van 3 miljoen euro heeft gesteld. Aan de minister van LNV zal worden gevraagd om ook geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van de EHS. Het gaat om een bijdrage van ruim 7 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie stellen zelf ook geld en mensen beschikbaar om de versnelde aanleg van de waterberging te kunnen halen. De combinatie van waterberging/ EHS is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POP2).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe