De energietransitie in Europa ligt op schema

Het tweede verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen.

Inzake de uitstoot van broeikasgassen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ligt Europa op koers om de doelstellingen voor 2020 te halen. Om dit proces gaande te houden, kondigt de Commissie 1 februari 2017 een tweede Energy Union Tour aan.

Met het tweede verslag over de stand van de energie-unie komt de Europese Commissie haar verbintenis na om jaarlijks te rapporteren. In dit verslag wordt gekeken naar de vorderingen die zijn gemaakt sinds de publicatie van de eerste stand van de energie-unie in november 2015. De verslagen zijn een centraal onderdeel van het proces van toezicht op de uitvoering van deze belangrijke prioriteit van de Commissie-Juncker.

Maros Sefcovic, vicevoorzitter, verantwoordelijk voor de Energie-unie: “De energie-unie gaat om meer dan alleen energie en klimaat; het gaat erom de fundamentele modernisering van de Europese economie te versnellen en de economie koolstofarm, energie- en grondstoffenefficiënt te maken, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Ook moet de externe dimensie van de energie-unie worden versterkt, om het wereldwijde leiderschap van de EU te consolideren. Een groot deel van de relevante wetgevingsvoorstellen liggen op tafel en 2017 moet het jaar worden waarin werk wordt gemaakt van de uitvoering. Dit is de boodschap die ik aan de lidstaten zal overbrengen tijdens de nieuwe Energy Union Tour, waarvan ik op 3 februari de aftrap zal geven.”

Miguel Arias Cañete, lid van de Commissie verantwoordelijk voor Klimaatactie en Energie: “Europa is goed op weg om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen. Ondanks de onzekere geopolitieke situatie op dit moment, gaat Europa stevig door op de ingeslagen weg van de overgang naar schone energie. Er is geen andere weg. De feiten spreken voor zich: hernieuwbare energie is nu concurrerend qua kostprijs en soms goedkoper dan fossiele brandstoffen, verschaft werk aan ruim een miljoen mensen in Europa, trekt meer investeringen aan dat tal van andere sectoren en heeft onze invoerfactuur voor fossiele brandstoffen met 16 miljard EUR verminderd. Het komt er nu op aan voortzetting te geven aan de geleverde inspanningen die Europa samen met zijn partners onderneemt om de wereldwijde wedloop naar een duurzamere, slagkrachtige economie te leiden.”

Diverse ontwikkelingen binnen de overgang van de EU naar een koolstofarme economie hebben zich sinds de publicatie van de eerste stand van de energie-unie voortgezet en versterkt. De Commissie zal het beleid van de lidstaten grondig blijven analyseren middels de nieuwe Energy Union Tour tijdens 2017.

Voor de energie-unie was 2016 een jaar van resultaten, waarin de in de kaderstrategie voor de energie-unie uiteengezette visie verder is vertaald in concrete wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, in de eerste plaats met het op 30 november 2016 gepresenteerde pakket ”Schone energie voor alle Europeanen”.

De EU als geheel heeft goede vooruitgang geboekt met de verwezenlijking van de doelstellingen van de energie-unie, in het bijzonder de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 (zie MEMO/17/162 en MEMO/17/163). Zo is de doelstelling voor het eindenergieverbruik tegen 2020 nu al bereikt. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van broeikasgassen: in 2015 lag deze voor de EU 22 % onder het niveau van 1990. De EU ligt ook op koers inzake hernieuwbare energie, waarvan het aandeel op basis van cijfers voor 2014 16 % van het bruto eindenergieverbruik van de EU bedraagt. Een andere belangwekkende trend is dat de EU er blijft in slagen om de economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen. In de periode 1990-2015 is het totale bruto binnenlands product (bbp) van de EU met 50 % gegroeid, terwijl de totale uitstoot met 22 % is gedaald.

Na de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in december 2015 heeft de snelle ratificatie door de EU ervoor gezorgd dat het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord ooit op 4 november 2016 in werking kon treden.

In een snel veranderende geopolitieke omgeving is een succesvolle energie-unie van cruciaal belang om de economische belangen en het welzijn van Europa en de Europeanen te beschermen. Daarom is bij de werkzaamheden voor de energie-unie de voorbije maanden nadrukkelijker gefocust op energiediplomatie, die erop gericht is de energievoorziening zekerder te maken, de uitvoer van Europese technologie voor koolstofarme oplossingen uit te breiden en de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven te versterken.

Eveneens in 2016 heeft de Commissie een Europese strategie voor een emissiearme mobiliteit voorgesteld, met de uitgesproken ambitie om tegen halfweg de eeuw de broeikasgasemissies van het vervoer met minstens 60 % te reduceren ten opzichte van 1990 en op termijn tot nul uitstoot te komen, zonder de mobiliteitsbehoeften van mensen en goederen en wereldwijde connectiviteit uit het oog te verliezen.

Meer informatie
De mededeling “Tweede stand van de energie-unie” en alle bijbehorende documenten die 1 februari 2017 zijn aangenomen, zijn te vinden op de website van de Commissie: https://ec.europa.eu/priorities/second-report-state-energy-union_en
MEMO/17/162 over het voortgangsverslag inzake energie-efficiëntie

MEMO/17/163 over het voortgangsverslag inzake hernieuwbare energie

Voor informatie over de Energy Union Tour 2017 raadpleeg de website van Maros Sefcovic, vicevoorzitter voor de energie-unie

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie