SURF Pop Up call geopend voor aanvragen

Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future). Met dit financieringsinstrument voor kleine kortlopende SURF-projecten kan de Raad van Toezicht van VerDuS inspelen op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen.

Er is behoefte aan bottom-up initiatieven om invulling te geven aan zogeheten ‘witte vlekken’ binnen de SURF-thematiek. Doel is dat de SURF Pop Up-projecten de kwaliteit en de relevantie van het SURF-programma als geheel verhogen gedurende de looptijd van het SURF-programma. Zo kan later in het programma bijvoorbeeld ook worden ingespeeld op nieuwe vragen die opkomen uit de vijf toegekende grote SURF-projecten en de toegekende middelgrote projecten (in het kader van JPI Urban Europe).

Er zijn geen deadlines: er kan doorlopend worden ingediend vanaf de openstelling in juli 2016. Het instrument sluit wel op donderdag 1 december 2016 om 14:00 CET. Echter, wanneer het beschikbare budget voor 2016 eerder is uitgeput, zal deze call for proposals vóór deze datum worden gesloten. Op de NWO-website zal worden aangegeven hoeveel budget er nog beschikbaar is. De informatie op deze website zal eens per maand worden geactualiseerd.

Smart Urban Regions of the Future
‘Smart Urban Regions of the Future’ is hét kennisprogramma van de departementen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. De initiatiefnemers brengen 16,5 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2015-2020. In SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. In 2016 zijn de eerste SURF-projecten van start: vijf grote nationale projecten en 13 middelgrote internationale projecten. SURF valt onder het VerDuS-initiatief (Verbinden van Duurzame Steden).

Meer informatie
Kijk voor alle informatie over de Pop Up-call op de NWO-website

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)