Stadsgewest Haaglanden ondersteunt campusontwikkeling Delft

De Technologische Innovatiecampus in Delft (TICD) moet zich ontwikkelen tot dé vestigingslocatie in de regio voor innovatieve bedrijven die belang hebben bij de nabijheid van de Delftse kennisinstellingen zoals de TU en TNO.

Het Stadsgewest Haaglanden zet zich, namens de negen samenwerkende gemeenten, in voor realisatie van de maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, wonen, groen en economie die hiervoor noodzakelijk zijn. Haaglanden doet hiermee een stevig aanbod aan het rijk ter realisatie van het topsectorenbeleid van Minister Verhagen.

Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden stelde op 26 oktober de regioverkenning naar de ontwikkeling van de Technologische Innovatiecampus in Delft (TICD) vast. Daarmee geeft het Stadsgewest nadere invulling aan het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 en aan de afspraken die met het rijk zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg MIRT in het najaar van 2010. De verkenning sluit aan op het masterplan TICD van de gemeente Delft en de TU Delft.

Vestigingsklimaat versterken

De TICD betreft het gebied in het zuidoosten van Delft dat wordt begrensd door het spoor, de A13, het stadscentrum en Midden-Delfland. De ambitie in het masterplan van de gemeente Delft en de TU Delft is een verdubbeling van de kennis en innovatiekracht in de komende 20 jaar.

De verkenning onderzoekt welke maatregelen op regionaal en nationaal niveau nodig zijn om het vestigingsklimaat te versterken en het gebied te ontwikkelen tot een complete campus. De verkenning gaat daarom in op bereikbaarheid en mobiliteit, wonen en landschap en kenniseconomie en innovatie.

Regiobestuurder Ruimtelijke Ordening van het Stadsgewest Bas Verkerk: “De versterking van de economische kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is gebaat bij de ontwikkeling van de innovatiecampus in Delft. We zetten ons er daarom vanuit het Stadsgewest samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven voor in dat de innovatiecampus een topplek wordt voor innovatie en kennisuitwisseling.”

Het Stadsgewest geeft prioriteit aan:

• Opnemen van urgente bereikbaarheidsmaatregelen voor mobiliteitsmanagement, fiets en auto in het programma Beter Benutten van het Ministerie van I&M.

• Fietsverbindingen in samenhang met de spoorverdubbeling in Delft.

• Uitwerking van een aantal grotere auto- en openbaar vervoerprojecten ten behoeve van toekomstige financiering.

• Agendering van de rol die de TICD kan spelen in het bedrijvenbeleid in de rijk-regiooverleggen die gaan plaatsvinden met het Ministerie van EL&I over het topsectorenbeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden