Stadsregio Arnhem Nijmegen: Verstedelijkingsvisie van Koers naar Keuze

De gemeenten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben hun bouwplannen bijgesteld.

In de Verstedelijkingsvisie van Koers naar Keuze, die de Stadsregioraad op 30 juni 2011 heeft vastgesteld, zijn de plannen gedaald van ruim 54.000 (2009) naar ruim 37.000 woningen anno nu.

In de Verstedelijkingsvisie verwacht de Stadsregio Arnhem Nijmegen, op basis van de huidige prognoses, dat een uitbreiding van de huidige regionale woningvoorraad met ca 26.000 woningen nodig is. Dit zijn ook de afspraken die de stadsregio, vanuit haar wettelijke taken, heeft gemaakt met het Rijk en heeft vastgelegd in het KWP3 van de Provincie Gelderland. De ervaring van de laatste jaren leert dat ongeveer 30% van de plannen uitvallen zodat het gewenste aantal bereikt kan worden.

Huidige markt

Gezien het huidige economische klimaat heeft de stadsregio bijgedragen aan het besef bij de regiogemeenten om samen kritisch naar alle plannen te kijken en met elkaar in gesprek te gaan om de aantallen terug te brengen. De regiogemeenten hebben dit besef omgezet in concrete daden, wat geleid heeft tot de bijgestelde plannen. De 50/50-differentiatie verdeling doet nog steeds dienst als afspraak om voldoende betaalbaar aanbod te garanderen. Voor de toekomstige woningzoekenden wordt, in samenwerking met de corporaties, ontwikkelaars en hypotheekverstrekkers, niet langer gekeken naar de huur- en hypotheeklasten, maar naar het totale plaatje van maandelijkse woonlasten, waaronder eveneens de energielasten vallen. Als gevolg zullen huur- en koopgrenzen veranderen, maar door sturing te geven aan en te investeren in duurzaam/energieneutraal bouwen (DuBo) blijven de totale woonlasten gelijk.

Integrale visie

De Verstedelijkingsvisie is een integrale visie waarin de hoofdlijnen van het Regionaal Plan worden herbevestigd. De stadsregio streeft naar een sterke koppeling tussen de ambities voor wonen, werken en mobiliteit. De stadsregio legt prioriteit bij de afronding van de al ingezette ontwikkeling op uitleglocaties, zoals de Vinex-locaties Schuytgraaf, Westeraam en Waalsprong. Uit WoON 2009 (woningbehoefteonderzoek) blijkt dat 75 % van de externe woningzoekenden zich wil vestigen in het stedelijk kerngebied tussen Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe. De relatie tussen economie en wonen zit in de omslag die de stadsregio wil maken naar een meer vraaggericht woningaanbod zodat we een aantrekkelijke regio kunnen blijven.

De stadsregio (her)bevestigt de keuze uit het Regionaal Plan voor de verdere ontwikkeling van de S-as. Dit is de centrale spooras (www.stadsregiorail.nl) en tevens de ruimtelijk economische ontwikkelas die loopt van Zevenaar/Didam naar Wijchen, via de twee economische motoren Arnhem en Nijmegen. Het verbinden van de S-as met gebieden buiten de stadsregio, zoals de Randstad, Schiphol en Brabant, staat hoog op de agenda om de positie van de stadsregio verder uit te bouwen. Doel van de versterking van de S-as is de ontwikkeling rond wonen, economie en mobiliteit zoveel mogelijk te bundelen en te verknopen en te concentreren rond belangrijke knooppunten en schakels van het openbaar vervoer. Minister Schultz heeft op 22 juni een formele toezegging gedaan voor de geplande doortrekking van de A15 naar de A12. Dit draagt bij aan het optimaliseren van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling voor Nederland en de regio.

De landschappelijke kwaliteiten van het stedelijk kerngebied met Arnhem en Nijmegen, Elst, Huissen en Bemmel worden de komende jaren verder versterkt door de aanleg van Park Lingezegen. Groen en ruimte zijn onmisbaar in de wisselwerking met de stedelijke activiteiten en dragen bij aan het behoud van kwaliteit en karakter en vergroot de leefbaarheid.

Uitvoering en vervolg

De Verstedelijkingsvisie dient als kader voor de afspraken tussen de samenwerkende gemeenten, ook in subregionaal verband. In de subregio’s vindt regelmatig een bestuurlijk afstemmingsoverleg plaats over kwaliteit (woonmilieus) en tempo rondom woningbouwprogrammering.

De uitvoering van de afspraken over de woningbouwaantallen tot 2020 blijft een dynamisch proces. Monitoren speelt hierin een cruciale rol en wordt door de stadsregio in samenwerking met de 20 regiogemeenten en de provincie uitgevoerd. Het in gesprek blijven met buurgemeenten in de subregio, corporaties en ontwikkelaars vormt de basis om te zorgen dat er proactief op de woningmarkt geanticipeerd wordt. We willen aansluiten bij de wensen van de klant/eindgebruiker en in de stadsregio willen we voor de juiste doelgroepen bouwen. Hierin worden onderzoeken als WoON2009 en WoON2012 ingezet om tot goede vraaggerichte woningbouwprogramma’s te komen. Tevens spelen de onderzoeken een rol bij de risico-inschatting van de afzetbaarheid van woningbouw. Het uitvoeringsprogramma van de Verstedelijkingsvisie wordt uitgewerkt en de woningbouwafspraken worden vastgelegd in een integraal afsprakenkader. Hierbinnen wordt nauw overleg gevoerd met de Provincie Gelderland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)

Stadsregio Arnhem Nijmegen: Verstedelijkingsvisie van Koers naar Keuze | Infrasite

Stadsregio Arnhem Nijmegen: Verstedelijkingsvisie van Koers naar Keuze

De gemeenten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben hun bouwplannen bijgesteld.

In de Verstedelijkingsvisie van Koers naar Keuze, die de Stadsregioraad op 30 juni 2011 heeft vastgesteld, zijn de plannen gedaald van ruim 54.000 (2009) naar ruim 37.000 woningen anno nu.

In de Verstedelijkingsvisie verwacht de Stadsregio Arnhem Nijmegen, op basis van de huidige prognoses, dat een uitbreiding van de huidige regionale woningvoorraad met ca 26.000 woningen nodig is. Dit zijn ook de afspraken die de stadsregio, vanuit haar wettelijke taken, heeft gemaakt met het Rijk en heeft vastgelegd in het KWP3 van de Provincie Gelderland. De ervaring van de laatste jaren leert dat ongeveer 30% van de plannen uitvallen zodat het gewenste aantal bereikt kan worden.

Huidige markt

Gezien het huidige economische klimaat heeft de stadsregio bijgedragen aan het besef bij de regiogemeenten om samen kritisch naar alle plannen te kijken en met elkaar in gesprek te gaan om de aantallen terug te brengen. De regiogemeenten hebben dit besef omgezet in concrete daden, wat geleid heeft tot de bijgestelde plannen. De 50/50-differentiatie verdeling doet nog steeds dienst als afspraak om voldoende betaalbaar aanbod te garanderen. Voor de toekomstige woningzoekenden wordt, in samenwerking met de corporaties, ontwikkelaars en hypotheekverstrekkers, niet langer gekeken naar de huur- en hypotheeklasten, maar naar het totale plaatje van maandelijkse woonlasten, waaronder eveneens de energielasten vallen. Als gevolg zullen huur- en koopgrenzen veranderen, maar door sturing te geven aan en te investeren in duurzaam/energieneutraal bouwen (DuBo) blijven de totale woonlasten gelijk.

Integrale visie

De Verstedelijkingsvisie is een integrale visie waarin de hoofdlijnen van het Regionaal Plan worden herbevestigd. De stadsregio streeft naar een sterke koppeling tussen de ambities voor wonen, werken en mobiliteit. De stadsregio legt prioriteit bij de afronding van de al ingezette ontwikkeling op uitleglocaties, zoals de Vinex-locaties Schuytgraaf, Westeraam en Waalsprong. Uit WoON 2009 (woningbehoefteonderzoek) blijkt dat 75 % van de externe woningzoekenden zich wil vestigen in het stedelijk kerngebied tussen Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe. De relatie tussen economie en wonen zit in de omslag die de stadsregio wil maken naar een meer vraaggericht woningaanbod zodat we een aantrekkelijke regio kunnen blijven.

De stadsregio (her)bevestigt de keuze uit het Regionaal Plan voor de verdere ontwikkeling van de S-as. Dit is de centrale spooras (www.stadsregiorail.nl) en tevens de ruimtelijk economische ontwikkelas die loopt van Zevenaar/Didam naar Wijchen, via de twee economische motoren Arnhem en Nijmegen. Het verbinden van de S-as met gebieden buiten de stadsregio, zoals de Randstad, Schiphol en Brabant, staat hoog op de agenda om de positie van de stadsregio verder uit te bouwen. Doel van de versterking van de S-as is de ontwikkeling rond wonen, economie en mobiliteit zoveel mogelijk te bundelen en te verknopen en te concentreren rond belangrijke knooppunten en schakels van het openbaar vervoer. Minister Schultz heeft op 22 juni een formele toezegging gedaan voor de geplande doortrekking van de A15 naar de A12. Dit draagt bij aan het optimaliseren van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling voor Nederland en de regio.

De landschappelijke kwaliteiten van het stedelijk kerngebied met Arnhem en Nijmegen, Elst, Huissen en Bemmel worden de komende jaren verder versterkt door de aanleg van Park Lingezegen. Groen en ruimte zijn onmisbaar in de wisselwerking met de stedelijke activiteiten en dragen bij aan het behoud van kwaliteit en karakter en vergroot de leefbaarheid.

Uitvoering en vervolg

De Verstedelijkingsvisie dient als kader voor de afspraken tussen de samenwerkende gemeenten, ook in subregionaal verband. In de subregio’s vindt regelmatig een bestuurlijk afstemmingsoverleg plaats over kwaliteit (woonmilieus) en tempo rondom woningbouwprogrammering.

De uitvoering van de afspraken over de woningbouwaantallen tot 2020 blijft een dynamisch proces. Monitoren speelt hierin een cruciale rol en wordt door de stadsregio in samenwerking met de 20 regiogemeenten en de provincie uitgevoerd. Het in gesprek blijven met buurgemeenten in de subregio, corporaties en ontwikkelaars vormt de basis om te zorgen dat er proactief op de woningmarkt geanticipeerd wordt. We willen aansluiten bij de wensen van de klant/eindgebruiker en in de stadsregio willen we voor de juiste doelgroepen bouwen. Hierin worden onderzoeken als WoON2009 en WoON2012 ingezet om tot goede vraaggerichte woningbouwprogramma’s te komen. Tevens spelen de onderzoeken een rol bij de risico-inschatting van de afzetbaarheid van woningbouw. Het uitvoeringsprogramma van de Verstedelijkingsvisie wordt uitgewerkt en de woningbouwafspraken worden vastgelegd in een integraal afsprakenkader. Hierbinnen wordt nauw overleg gevoerd met de Provincie Gelderland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)