Kamerbrief over vertraging RO planproces Maasvlakte 2

Den Haag – Op 21 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Hieronder leest u de volledig brief br.10786/47010. Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Kamerstuk | 2007-09-21. Ook de bijlage is volledig opgenomen.

Geachte voorzitter,

De Wethouder Economie, Haven en Milieu van de gemeente Rotterdam zond mij een afschrift van zijn brief aan enkele commissies van de Gemeenteraad over vertraging in het ruimtelijke planproces van zijn gemeente voor Maasvlakte 2. Voor uw informatie zend ik deze brief direct aan u door, zonder nadere toelichting of commentaar.

Op de gevolgen van genoemde vertraging voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) zal ik wel ingaan in mijn aanbiedingsbrief bij de aanstaande Voortgangsrapportage PMR, die ik u uiterlijk 1 oktober zal doen toekomen.

Overigens ontvangt uw Kamer binnenkort van de zijde van mijn collega van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een brief over Natura 2000, waarin specifiek zal worden ingegaan op de planning van het voor PMR zo belangrijke Aanwijzingsbesluit Voordelta. Dit Aanwijzingsbesluit vormt de formele grondslag voor het Beheerplan Voordelta. Dit Beheerplan legt een belangrijk deel van de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2 vast.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Hieronder vindt u de brief van De Wethouder Economie, Haven en Milieu van de gemeente Rotterdam.

Aantal bijlagen: 1

Betreft: Maasvlakte 2

Datum: 14 September 2007

Geachte heer Eurlings / beste Camiel,

Op 5 September j.I. spraken wi] ondermeer over de nieuwe planning van het ontwerp

bestemmingsplan voor Maasvlakte 2.

Ik zend je hierbij de brief waarmee ik de betrokken commissies van de gemeenteraad heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

b-a

Mark Harbt

Wethouder Economie, Haven en Milieu

Aantal bijlagen: –

Betreft: Maasvlakte 2

Datum: 14 September 2007

Geachte commissieleden.

In mei van dit jaar heb ik u laten weten dat het ontwerpbestemmingsplan Maasvlakte 2, alsmede daarmee samenhangende planbesluiten en documenten, dit najaar ter inzage worden gelegd. Op basis van actuele informatie verwacht ik dat deze ter inzage legging niet dit najaar, maar kort na de jaarwisseling 2007/2008 zal plaatsvinden.

Bij eerdere gelegenheden is reeds melding gemaakt van de complexiteit, onzekerheden en ambitieuze planning in de voor Maasvlakte 2 te doorlopen procedures. In dat verband is van belang dat de Commissie voor de m.e.r. de voor Maasvlakte 2 opgestelde milieueffectrapporten toetst en daarover aan het bevoegde gezag adviseert (gemeente Rotterdam voor MER Bestemming, ministerie van Verkeer en Waterstaat voor MER Aanleg).

De Commissie heeft, na bestudering van de milieueffectrapporten, vanuit de genoemde
complexiteit een aantal kanttekeningen gemaakt en op enkele punten om toelichting gevraagd, alvorens tot een toetsingsadvies te kunnen komen. Dit is aanleiding geweest voor overleg tussen de bevoegde gezagen en de initiatiefnemer, het Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij is geconcludeerd dat het wenselijk is om de Commissie een nadere toelichting op de milieueffectrapporten te geven, zodat zij tot een afgewogen eindoordeel kan komen. Deze nadere toelichting is op dit moment in voorbereiding en zal bij de ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd.

De opstelling van de nadere toelichting vergt naar het zich laat aanzien enkele maanden extra voorbereidingstijd. Dit impliceert dat de adviezen van de Commissie m.e.r. ook enkele maanden later beschikbaar komen dan aanvankelijk was gepland. De ter inzage legging van de ontwerpbesluiten zal daardoor, naar het zich laat aanzien, niet eind September 2007 starten, maar – mede gezien het kerstreces – begin januari 2008.

Deze vertraging past binnen de bandbreedte van de op voorhand onderkende tijdsrisico’s en is naar het oordeel van de bevoegde gezagen en het havenbedrijf te verkiezen boven onduidelijkheden of onzekerheden bij de advisering. De belangrijkste punten van aandacht voor de nadere toelichting zijn:

  • het maatregelenpakket voor de luchtkwaliteit en de zekerheid dat dit pakket voldoende compensatie geeft;
  • de bereikbaarheidsproblematiek in de Rijnmond regio;
  • de cumulatie met effecten van andere in voorbereiding zijnde grote projecten;
  • de effecten op beschermde gebieden en beschermde soorten;
  • modelkeuzes en schematiseringen.

Vooralsnog bestaat bij alle partijen het vertrouwen dat de vertraging beperkt blijft tot enkele maanden en zal leiden tot een robuuste advisering en besluitvorming. Er wordt geen belangrijke invloed verwacht op de start van de aanlegwerkzaamheden. Ik zal u op basis van de genoemde toelichting te zijner tijd nader informeren over de precieze achtergronden en consequenties daarvan.

Ik heb inmiddeis de minister van Verkeer & Waterstaat van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht en vertrouw er op u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mark Hacbers

Wethouder Economie, Haven en Milieu

Kamerbrief over vertraging RO planproces Maasvlakte 2 | Infrasite

Kamerbrief over vertraging RO planproces Maasvlakte 2

Den Haag – Op 21 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Hieronder leest u de volledig brief br.10786/47010. Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Kamerstuk | 2007-09-21. Ook de bijlage is volledig opgenomen.

Geachte voorzitter,

De Wethouder Economie, Haven en Milieu van de gemeente Rotterdam zond mij een afschrift van zijn brief aan enkele commissies van de Gemeenteraad over vertraging in het ruimtelijke planproces van zijn gemeente voor Maasvlakte 2. Voor uw informatie zend ik deze brief direct aan u door, zonder nadere toelichting of commentaar.

Op de gevolgen van genoemde vertraging voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) zal ik wel ingaan in mijn aanbiedingsbrief bij de aanstaande Voortgangsrapportage PMR, die ik u uiterlijk 1 oktober zal doen toekomen.

Overigens ontvangt uw Kamer binnenkort van de zijde van mijn collega van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een brief over Natura 2000, waarin specifiek zal worden ingegaan op de planning van het voor PMR zo belangrijke Aanwijzingsbesluit Voordelta. Dit Aanwijzingsbesluit vormt de formele grondslag voor het Beheerplan Voordelta. Dit Beheerplan legt een belangrijk deel van de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2 vast.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Hieronder vindt u de brief van De Wethouder Economie, Haven en Milieu van de gemeente Rotterdam.

Aantal bijlagen: 1

Betreft: Maasvlakte 2

Datum: 14 September 2007

Geachte heer Eurlings / beste Camiel,

Op 5 September j.I. spraken wi] ondermeer over de nieuwe planning van het ontwerp

bestemmingsplan voor Maasvlakte 2.

Ik zend je hierbij de brief waarmee ik de betrokken commissies van de gemeenteraad heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

b-a

Mark Harbt

Wethouder Economie, Haven en Milieu

Aantal bijlagen: –

Betreft: Maasvlakte 2

Datum: 14 September 2007

Geachte commissieleden.

In mei van dit jaar heb ik u laten weten dat het ontwerpbestemmingsplan Maasvlakte 2, alsmede daarmee samenhangende planbesluiten en documenten, dit najaar ter inzage worden gelegd. Op basis van actuele informatie verwacht ik dat deze ter inzage legging niet dit najaar, maar kort na de jaarwisseling 2007/2008 zal plaatsvinden.

Bij eerdere gelegenheden is reeds melding gemaakt van de complexiteit, onzekerheden en ambitieuze planning in de voor Maasvlakte 2 te doorlopen procedures. In dat verband is van belang dat de Commissie voor de m.e.r. de voor Maasvlakte 2 opgestelde milieueffectrapporten toetst en daarover aan het bevoegde gezag adviseert (gemeente Rotterdam voor MER Bestemming, ministerie van Verkeer en Waterstaat voor MER Aanleg).

De Commissie heeft, na bestudering van de milieueffectrapporten, vanuit de genoemde
complexiteit een aantal kanttekeningen gemaakt en op enkele punten om toelichting gevraagd, alvorens tot een toetsingsadvies te kunnen komen. Dit is aanleiding geweest voor overleg tussen de bevoegde gezagen en de initiatiefnemer, het Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij is geconcludeerd dat het wenselijk is om de Commissie een nadere toelichting op de milieueffectrapporten te geven, zodat zij tot een afgewogen eindoordeel kan komen. Deze nadere toelichting is op dit moment in voorbereiding en zal bij de ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd.

De opstelling van de nadere toelichting vergt naar het zich laat aanzien enkele maanden extra voorbereidingstijd. Dit impliceert dat de adviezen van de Commissie m.e.r. ook enkele maanden later beschikbaar komen dan aanvankelijk was gepland. De ter inzage legging van de ontwerpbesluiten zal daardoor, naar het zich laat aanzien, niet eind September 2007 starten, maar – mede gezien het kerstreces – begin januari 2008.

Deze vertraging past binnen de bandbreedte van de op voorhand onderkende tijdsrisico’s en is naar het oordeel van de bevoegde gezagen en het havenbedrijf te verkiezen boven onduidelijkheden of onzekerheden bij de advisering. De belangrijkste punten van aandacht voor de nadere toelichting zijn:

  • het maatregelenpakket voor de luchtkwaliteit en de zekerheid dat dit pakket voldoende compensatie geeft;
  • de bereikbaarheidsproblematiek in de Rijnmond regio;
  • de cumulatie met effecten van andere in voorbereiding zijnde grote projecten;
  • de effecten op beschermde gebieden en beschermde soorten;
  • modelkeuzes en schematiseringen.

Vooralsnog bestaat bij alle partijen het vertrouwen dat de vertraging beperkt blijft tot enkele maanden en zal leiden tot een robuuste advisering en besluitvorming. Er wordt geen belangrijke invloed verwacht op de start van de aanlegwerkzaamheden. Ik zal u op basis van de genoemde toelichting te zijner tijd nader informeren over de precieze achtergronden en consequenties daarvan.

Ik heb inmiddeis de minister van Verkeer & Waterstaat van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht en vertrouw er op u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mark Hacbers

Wethouder Economie, Haven en Milieu