Collegevoorstel Verkeerscirculatieplan Den Haag

Den Haag – De coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks wil nog vóór het komend zomerreces besluiten over een collegevoorstel, dat leidt tot een optimaal verkeerscirculatieplan (VCP) voor Den Haag. Deze conclusie trekt de informateur, Anke van Kampen*, in haar rapportage aan de voorzitters Taetske van der Reijt (PvdA), Anne Mulder (VVD) en Bircan Bozbey (GroenLinks) van de coalitiefracties.

Met deze fractievoorzitters en de drie betrokken lijsttrekkers, Jetta Klijnsma (PvdA), Sander Dekker (VVD) en Bert van Alphen (GroenLinks), voerde Van Kampen in de afgelopen week op hun verzoek overleg om een oplossing te verkennen voor het probleem dat begin vorige week over het VCP rees.

Aan de basis van het verkeerscirculatieplan ligt de doelstelling die staat in het voorstel van het college, dat nu voorligt: ‘De doelstelling van het VCP is: het vinden van een verkeerscirculatie in het Centrumgebied met de optimale mix tussen bereikbaarheid, economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit’.

Bovendien staat een aantal kernpunten uit dit voorstel onverminderd centraal: het VCP moet een oplossing geven voor de problemen van de luchtkwaliteit rond de Veerkades; moet een bijdrage leveren aan een binnenstad waarin voetganger en langzaam verkeer centraal staan (‘autoluwe binnenstad’); moet doorgaand verkeer door de binnenstad weren en moet autoverkeer met een bestemming in het centrum goed faciliteren**.

Na indiening van het collegevoorstel kwamen ook uit de drie coalitiefracties diverse al dan niet formele suggesties ter sprake voor wijziging dan wel aanvulling van het collegevoorstel. Communicatie hierover met de stad vond nog niet plaats. Bovendien kwamen behartenswaardige opmerkingen naar voren tijdens hoorzittingen van de raad.

De coalitie hecht veel waarde aan een zorgvuldige besluitvorming en invoering. Zoals de doelstelling aangeeft, gaat het immers hoe dan ook om een ingrijpend plan, waarbij wezenlijke belangen op het spel staan voor de mensen die wonen en/of werken in Den Haag.

Daarom wil de coalitie op basis van de voorliggende stukken met open vizier in gesprek gaan met sleutelfiguren in de stad. Onder deze gesprekspartners over dit thema zullen zich vertegenwoordigers van bewoners, het bedrijfsleven en belangenorganisaties bevinden.

Het college en dan met name de wethouder voor verkeer en vervoer, Pieter van Woensel (VVD), zal hiertoe het voortouw nemen in overleg met een stuurgroep in het college.

Bij deze verlengde inspraak is uiteraard ook ruimte voor nieuwe inzichten en voorstellen. Het college zal mogelijke verbeteringen van zijn voorstel in overweging nemen. Het college stelt de raad dan ook voor de behandeling van zijn voorstel te laten wachten tot het de verlengde inspraak heeft kunnen afronden en het met zijn uiteindelijke voorstel komt, inclusief de financiële kaders.

Om tot de ‘optimale mix’ van de doelstelling te komen, zal het college nieuwe voorstellen uit de stad voor het VCP steeds nauwlettend toetsen. In alle gevallen vormen de eerder genoemde doelstelling en kernpunten uit het collegevoorstel de grondslag hiervoor. Objectieve metingen moeten dan ook steeds uitwijzen of andere voorstellen die doelstelling en kernpunten dichterbij kunnen brengen.

Zoals het hangende collegevoorstel aangeeft, heeft na het definitieve raadsbesluit steeds overleg met belanghebbenden plaats over voorzieningen die invoering van het VCP nodig maakt.

De coalitiepartijen gaan uit van invoering van het vastgestelde plan in het eerste kwartaal van 2009, zoals ook het huidige collegevoorstel wil. Het definitieve raadsvoorstel zal dan ook voorzien in een strakke bewaking van de voortgang bij de invoering.

* Drs. A.C. van Kampen (PvdA) was tussen 1986 en 1998 lid van de Haagse gemeenteraad, waarvna acht jaar als wethouder voor onder andere onderwijs, sociaal-cultureel werk, sociale zaken, grotestedenbeleid en integratiebeleid.
** Ontleend aan het raadsvoorstel Verkeerscirculatieplan Centrumgebied Den Haag, d.d. 24 november 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag